Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Duurzaamheidspark Steendam

Logo Midden-Groningen

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen zijn van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg van een kleinschalig zonnepark op een perceel langs het Afwateringskanaal, direct ten oosten van het dorp Steendam.

 

Dit zonnepark heeft een omvang van ongeveer 2700 m2 en wordt gerealiseerd op de percelen nabij Damsterweg 27 in Steendam. De panelen krijgen een hoogte van ongeveer 1,90 meter boven het maaiveld. Het zonnepark wordt landschappelijk ingepast door fruitbomen te plaatsen aan de west- en noordzijde en een meidoornhaag aan te planten aan de west- en oostelijke zijde van het zonnepark.

 

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- bouwen van een bouwwerk;

- gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;

 

Het ontwerp besluit inzien

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u inzien van donderdag 15 oktober 2020 tot en met woensdag 25 november 2020. Inzien kan op www.midden-groningen.nl/bestemmingsplannen, onder Steendam. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand) en locatie Slochteren (Hoofdweg 10a te Slochteren). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en alleen tijdens de openingstijden.

 

Reageren op het ontwerpbesluit (indienen zienswijze)

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer 2020-031846. Voor een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

Wij wijzen u er alvast op, dat u alleen een beroepschrift tegen de definitieve omgevingsvergunning kunt indienen als u belanghebbende bent en tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen dit ontwerpbesluit omgevingsvergunning óf kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.

 

 

Naar boven