Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeStaatscourant 2020, 53570VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor het aanwijzen van (een) parkeerplaats(en) ten behoeve van het opladen van elektrische motorvoertuigen naast Smaragd nummer 28 te Zeewolde.

Logo Zeewolde

Zaaknummer 37896

Burgemeester en wethouders van gemeente Zeewolde,

gelet op artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994,

gelet op artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVG 1994),

gelet op artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW),

gelet op het mandaatbesluit 14 december 2017,

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- dat de aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen in Nederland toeneemt;

- dat een (logisch) gevolg hiervan is, dat de vraag naar oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen toeneemt;

- dat het plaatsen van oplaadpunten past binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente Zeewolde;

- dat het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;

- dat het voorkomen of beperken van de door het autoverkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade voor het milieu gewenst is;

- dat elektrisch rijden in Zeewolde wordt gefaciliteerd;

- dat particulieren die willen beschikken over een oplaadpunt op of aan de openbare weg hiertoe een aanvraag kunnen indienen bij de aanbieder van de oplaadinfrastructuur, die deze aanvraag op zijn beurt ter toetsing aan de gemeente voorlegt;

- dat bij brief van 8 juni 2020, door Allego B.V. een verzoek is ingediend voor het plaatsen van een oplaadpaal aan de straat Koraal naast nummer 29;

- dat op 9 juli 2020 een verkeersbesluit is genomen met nummer 36024;

- dat op 27 augustus 2020 een wijziging is aangevraagd door Allego B.V. om de parkeerplaats te situeren aan Smaragd naast nummer 28;

- dat dit verzoek opnieuw is bekeken en beoordeeld;

- dat bovenstaande overwegingen ook hierbij van toepassing zijn;

- dat in de behoefte voor het opladen van de elektrische voertuig te laden niet kan worden voorzien door reeds aanwezige oplaadpalen in de nabije omgeving of door parkeer- en oplaadmogelijkheden op eigen terrein;

- dat normaal gesproken er een parkeerdrukmeting plaatsvindt;

- dat in verband met de corona-maatregelen deze parkeerdrukmeting niet plaatsvindt;

- dat gelet op de wijk en het aantal parkeerplaatsen de reservering van een parkeerplaats voor elektrische voertuigen niet leidt tot een onacceptabele parkeerdruk;

- dat, mocht blijken dat de laadpaal zodanig veel wordt gebruikt, meer dan 3000 Kwh op jaarbasis, een tweede parkeerplaats bij de laadpaal wordt gecreëerd, die wordt aangewezen als parkeerplaats "uitsluitend opladen elektrische voertuigen":

- dat bij creëren van de tweede parkeerplaats "uitsluitend opladen elektrische voertuigen" niet opnieuw een parkeerdrukmeting hoeft te worden gedaan en niet opnieuw een verkeersbesluit hoeft te worden genomen;

- dat de parkeerplaats(en) onderdeel uitmaak/uitmaken van een weg die onder beheer is van de gemeente;

- dat conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is geweest met de politie Zeewolde.

 

BESLUITEN

 • 1.

  Het verkeersbesluit van 9 juli 2020 (nummer 36024) in te trekken waarbij een parkeerplaats aan de Koraal naast nummer 29 wordt aangewezen voor alleen het opladen van elektrische voertuigen.

 • 2.

  Dat oor het plaatsen van bord E4 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens met als onderbord met tekst “uitsluitend opladen elektrische voertuigen” de parkeerplaats aan Smaragd naast nummer 28, aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen.

 • 3.

  Dat, mocht blijken dat de laadpaal zodanig veel gebruikt wordt (meer dan 3000 Kwh op jaarbasis) een tweede parkeerplaats bij de laadpaal wordt aangewezen als parkeerplaats "uitsluitend opladen elektrische voertuigen".

 • 4.

  Dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van dit besluit in de Staatscourant en de gemeentepagina. Eveneens wordt hiervan een mededeling gedaan in de plaatselij­ke krant.

Zeewolde 9 oktober 2020

De BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van de gemeente Zeewolde

Namens deze,

 

NADERE INFORMATIE

Voor vragen of opmerkingen over dit besluit kunt u contact opnemen met de gemeente Zeewolde (036) 522 95 22.

MEDEDELINGEN

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken liggen na bekendmaking van de Staatscourant ter inzage op gemeentehuis.

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatcourant hun bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde, t.a.v. het Publiekscentrum, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

Ook kan een belanghebbende online bezwaar maken via het digitale bezwaarformulier op www.zeewolde.nl/bezwaar. Hiervoor is een DigiD nodig als digitale handtekening.

In het bezwaarschrift moet gemotiveerd worden waarom u het niet eens bent met het besluit en u moet het ondertekenen. Wilt u verder uw telefoonnummer en e-mailadres vermelden en bovenaan de brief duidelijk vermelden dat het om een bezwaarschrift gaat?

U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet dan een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van dit bedrag en over de manier van betalen.

Meer informatie vindt u op onze website www.zeewolde.nl/bezwaar