Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 53555Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening – vaststelling bestemmingsplan ‘Uitbreiding Huisartsenpraktijk Heilaren’ Heilarensestraat 64 Heeswijk-Dinther 

Logo Bernheze

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 september 2020 het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Huisartsenpraktijk Heilaren’ gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens besloot de raad geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.

Inhoud

Het plan betreft het uitbreiden van de bestaande Huisartsenpraktijk Heilaren op het naastgelegen perceel aan de Abdijstraat te Heeswijk-Dinther.

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 15 oktober 2020 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPHeilarense64HD-vg01).

Beroepsmogelijkheid

Binnen de termijn van inzage kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt, kunnen enkel tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp beroep instellen.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Heesch, 14 oktober 2020