Het wijzigen van verplichte rijrichtingen op de Utrechtsestraat, Westsingel en Koestraat

Logo Amersfoort

Besluit nr. DIR/SO/1361105

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

INLEIDING

Bevoegdheid:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op 10 april 2018 is deze bevoegdheid in het Bevoegdhedenbesluit Gemeente Amersfoort 2018 door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de afdelingsmanager Stad en Ontwikkeling.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie.

 

Motivering

Op 18 mei 2020 heeft het college besloten om het verkeer uit de Hellestraat-Utrechtsestraat de binnenstad te laten verlaten via de Westsingel, en niet meer via de Zuidsingel. Verkeer uit de Langestraat blijft via de Zuidsingel de binnenstad verlaten.

Dit besluit is genomen nadat de gemeenteraad op 3 december 2019 bij de behandeling van ‘De Amersfoortse binnenstad autoluw’ het college met motie 2019-199M had gevraagd dit te onderzoeken. In het onderzoek daarna naar de verkeersafwikkeling op en rond de Varkensmarkt is de conclusie getrokken dat bij de herinrichting van de Varkensmarkt het scheiden van voetgangers/fietsers en autoverkeer mogelijkheden biedt om een goede verbinding te maken tussen de winkelstraten voor voetgangers- en fietsverkeer.

In het verkeersbesluit 1244912 van 18 maart 2020 over de ‘Autoluwe Binnenstad’ mist een aanduiding met bord C12 voor de geslotenverklaring op de Koestraat na de kruising met de Koesteeg, zoals besloten was door de gemeenteraad op 3 december 2019. In dit verkeersbesluit wordt deze omissie hersteld.

Belangenafweging

Voor de verkeersveiligheid is er een groot algemeen belang om het voetgangers- en fietsverkeer tussen de Utrechtsestraat-Arnhemsestraat een veiliger verbinding te geven naar de Langestraat. Het bestemmingsautoverkeer dat te allen tijde op de kruising bij de Varkensmarkt toegestaan is te rijden, conflicteert met winkelende bezoekers aan het winkelgebied. De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken om deze onveiligheid weg te nemen. Met het scheiden van de verkeersstromen ontstaan betere mogelijkheden om op de Varkensmarkt een herinrichting te plegen, die verkeersveiliger zal zijn voor alle verkeersdeelnemers. Er zal beperkt wat extra bevoorradend verkeer uit het kernwinkelgebied via de Westsingel de binnenstad verlaten tijdens de vensteruren, en dit is in samenhang met de geslotenverklaringen van de autoluwe binnenstad.

Advies politie

De politie heeft over dit voorgenomen verkeersbesluit op 30 september aangegeven geen bezwaren te hebben.

 

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om:

 • 1.

  een verplichte rijrichting linksaf naar de Westsingel in te stellen voor gemotoriseerd verkeer komende uit de Utrechtsestraat dat in de richting van de Westsingel rijdt, met uitzondering voor (brom)fietsers;

 • 2.

  het eenrichtingsverkeer om te draaien op de Westsingel, in het gedeelte tussen de Utrechtsestraat en Westsingel bij huisnummer 4, met gesloten in de richting van de Varkensmarkt, met uitzondering voor (brom)fietsers;

 • 3.

  de onder 1 en 2 genoemde verplichte rijrichting een eenrichtingsverkeer aan te duiden aan weggebruikers door het plaatsen van de borden C02, D05L en C04L, en onderbord OB54, een en ander volgens bijlage 1;

 • 4.

  een permanente geslotenverklaringen met bord C12 in te stellen voor gemotoriseerd verkeer, met onderbord ‘uitgezonderd ontheffinghouders en taxi’s bij op afspraak brengen/halen op adres’, in de Koestraat na de kruising met de Koesteeg, conform bijlage 2.

 

Situatieschets Utrechtsestraat huidige situatie:

Situatieschets Utrechtsestraat nieuwe situatie:

Situatieschets Westsingel huidige situatie:

Situatieschets Westsingel nieuwe situatie:

Situatieschets overzicht bebording:

 

Amerfoort, 13 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

Namens deze,

J.W. Boelhouwers

Afdelingsmanager van de afdeling Stad en Ontwikkeling

Mededelingen

Iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan ingevolge van het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) na bekendmaking hiervan binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van burgemeester en wethouders,

Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn ondertekend en zijn gedateerd en ten minste uw naam en adres vermelden, een omschrijving van dit besluit en de gronden van het bezwaar. Burgemeester en wethouders verzoeken u in het bezwaarschrift een telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Informatie hierover vindt u op de site www.amersfoort.nl/bezwaar.

 

Naar boven