Besluit aanbodkanaal landelijke publieke omroep, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12, tweede en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob.

In de begroting 2020 heeft de Nederlandse Publieke Omroep (hierna: NPO) een aanvraag ingediend voor ministeriële instemming met het verspreiden van het nieuwe aanbodkanaal NPO Kennis. In de begroting 2019 heeft de NPO een aanvraag ingediend voor ministeriële goedkeuring voor beëindiging van de aanbodkanalen NPO 3 Extra, bnn.nl en vara.nl. Deze aanvragen zijn gebaseerd op de artikelen 2.20, tweede lid, onderdelen b en c, en 2.21, derde en vierde lid, van de Mediawet 2008. Op deze aanvraag is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing.

Op grond van artikel 3.12, tweede en derde lid, van de Awb geef ik hierbij kennis van de zakelijke inhoud van mijn besluit van 14 oktober 2020.

Het besluit bevat mijn instemming met het verspreiden van het aanbodkanaal NPO Kennis via internet en met de beëindiging van de aanbodkanalen NPO 3 Extra, bnn.nl en vara.nl.

Het besluit wordt toegezonden aan belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en op 14 oktober 2020 gepubliceerd en ter inzage gelegd via plaatsing op de website van het rijk www.rijksoverheid.nl.

Een belanghebbende kan tegen het besluit beroep instellen bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 84500, 1080 BN, Amsterdam. Het beroepsschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit op de hiervoor vermelde wijze ter inzage is gelegd aan de rechtbank worden gestuurd.

Naar boven