Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2020, 52396Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van5 oktober 2020, nr. 2020-0000132068, tot Wijziging tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers in verband met het uitstellen van de beperkte vermogenstoets tot 1 april 2021

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 18 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers;

Besluit:

ARTIKEL I

In de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers wordt na artikel 4a een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4b. Uitstel beperkte vermogenstoets tot 1 april 2021

  • 1. In afwijking van artikel 7 van het besluit wordt voor een aanvraag voor algemene bijstand over een periode gelegen in het tijdvak van de kalendermaanden oktober 2020 tot en met maart 2021 het vermogen niet in aanmerking genomen.

  • 2. Bij de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, betrekt de zelfstandige het vermogen niet in de verklaring, bedoeld in artikel 5 van het besluit.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2020.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 oktober 2020

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van 't Wout

TOELICHTING

Inleiding

Op 28 september jl. heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze beperkende maatregelen hebben ook economische gevolgen, ook voor het inkomen van zelfstandig ondernemers. Om die reden acht het kabinet het minder in de rede te liggen om met ingang van 1 oktober 2020 de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) te versoberen en een beperkte vermogenstoets bij het verlenen van algemene bijstand op grond van de Tozo in te voeren. Het kabinet heeft daarom besloten om de invoering van een beperkte vermogenstoets voor de Tozo uit te stellen tot 1 april 2021. Bij brief van 30 september jl. is de Tweede Kamer van dit besluit op de hoogte gesteld.

De wijziging van de Tozo waarmee de Tozo is verlengd tot 1 juli 2021 en de beperkte vermogenstoets is ingevoerd, is reeds gepubliceerd en op 1 oktober in werking getreden.1 Artikel 18 van de Tozo biedt echter de mogelijkheid om bij ministeriële regeling regels te stellen met betrekking tot het recht op bijstand en daarbij ten gunste van de zelfstandige af te wijken van de Tozo. Deze ruime delegatiegrondslag is – onder andere – opgenomen om de voorwaarden van de Tozo af te stemmen op de stand van de verspreiding van coronavirus en van de maatregelen ter bedwinging ervan.2 Met onderhavige wijziging van de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Trozo) wordt thans van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om bovengenoemd kabinetsbesluit te effectueren en invoering van de beperkte vermogenstoets uit te stellen tot 1 april 2021. Aan deze wijziging wordt terugwerkende kracht tot en met 1 oktober 2020 verleend. Gemeenten anticiperen reeds op het uitstel van de beperkte vermogenstoets. De terugwerkende kracht zorgt ervoor dat de besluiten van gemeenten zijn voorzien van een afdoende grondslag.

Uitstel van de beperkte vermogenstoets tot 1 april 2021

In een nieuw artikel 4b in de Trozo wordt vastgelegd dat bij aanvragen die zien op het tijdvak oktober 2020 tot en met maart 2021, het vermogen van de zelfstandige niet in aanmerking wordt genomen bij het beoordelen van het recht op algemene bijstand op grond van de Tozo. Bij een dergelijke aanvraag wordt uiteraard eveneens niet verlangd dat de zelfstandige verklaart over zijn vermogen. Daarom wordt tevens vastgelegd dat hij daarover niet hoeft te verklaren (artikel 4b, tweede lid).

Praktisch effect van dit artikel is dat er naast Tozo 1 (maart 2020 tot en met juni 2020) en Tozo 2 (juli 2020 tot en met september 2020) een Tozo 3 en Tozo 4 worden gecreëerd. Onder Tozo 3 kunnen zelfstandig ondernemers algemene bijstand aanvragen voor de kalendermaanden oktober 2020 tot en met maart 2021, dus voor maximaal zes maanden, waarbij het vermogen buiten beschouwing blijft. Met ingang van 1 april 2021 bestaat de mogelijkheid om onder toepassing van de beperkte vermogenstoets een nieuwe aanvraag voor algemene bijstand in te dienen voor nog eens drie maanden, namelijk voor de kalendermaanden april 2021 tot en met juni 2021.

Gemeentelijke uitvoerders zijn gevraagd hun aanvraagprocessen conform bovenstaande systematiek aan te passen. Tevens zijn de door het Ministerie van SZW, VNG en Divosa opgestelde modelformulieren, alsmede de ‘Handreiking Tozo’, aangepast en digitaal beschikbaar gesteld.

Financiële gevolgen

Uitstel van de invoering van de beperkte vermogenstoets in de Tozo gaat gepaard met extra budgettaire gevolgen. Tot 1 april 2021 wordt het vermogen buiten beschouwing gelaten. Vanaf 1 april 2021 gaat de beperkte vermogenstoets alsnog gelden voor de rest van de looptijd van de Tozo. De budgettaire gevolgen van het uitstel worden geraamd op circa € 120 miljoen in 2020 en circa € 110 miljoen in 2021. Daarmee komen de totale verwachte uitgaven aan Tozo-levensonderhoud op circa € 340 miljoen in 2020 en circa € 440 miljoen in 2021. In deze bedragen zijn niet alleen de uitkeringskosten, maar ook de uitvoeringskosten van gemeenten inbegrepen. Door middel van de vierde Incidentele suppletoire begroting inzake steun en herstelpakket zijn middelen voor uitbreiding van de Tozo toegevoegd aan artikel 2 van de begroting. De budgettaire gevolgen in 2021 zullen worden verwerkt in de begroting 2021.

Regeldruk

Het uitstel van de invoering van de beperkte vermogenstoets tot 1 april 2021 betekent dat de regeldruk in de plaats van vanaf 1 oktober 2020 pas vanaf 1 april 2021 beperkt toeneemt als gevolg van het feit dat het vermogen dan niet langer volledig buiten beschouwing blijft bij een aanvraag voor bijstand voor levensonderhoud en de aanvrager moet verklaren dat de waarde van de financiële middelen waarover hij beschikt niet meer bedraagt dan € 46.520,–. Het uitstel impliceert ook dat met ingang van 1 april 2021 zelfstandig ondernemers, indien zij aan de voorwaarden voldoen, een nieuwe aanvraag voor bijstand voor levensonderhoud moeten doen over de kalendermaanden april, mei en juni 2021.

Het Adviescollege toetsing regeldruk kan zich vinden in bovenstaande beschrijving van de gevolgen van de regeldruk.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van 't Wout


X Noot
1

Besluit van 25 september 2020 tot wijziging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers in verband met het verlengen van de periode waarover bijstand kan worden verleend tot 1 juli 2021 en met het invoeren van een beperkte vermogenstoets (Stb. 2020, 362).

X Noot
2

Stb. 2020, 362, p. 15.