Subsidieregeling uitelkaar.nl 2020

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

gelet op artikel 37c van de Wet op de rechtsbijstand, waarin is bepaald dat het bestuur van de Raad met het oog op de verlening van rechtsbijstand subsidie kan verstrekken voor bijzondere doeleinden en projecten,

Besluit:

de volgende regeling vast te stellen.

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. uitelkaar.nl:

het bijzondere project uitelkaar.nl opgezet door BV Justice42, ten behoeve van (online) geschiloplossing waarbij de rechtzoekende zelf de regie houdt over zijn scheidingszaak;

b. de wet:

de Wet op de rechtsbijstand;

c. c. het besluit:

het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand;

d. de Raad:

de Raad voor Rechtsbijstand, bedoeld in artikel 2 van de wet;

e. het bestuur:

het bestuur van de Raad, bedoeld in artikel 3 van de wet;

f. gebruiker:

de rechtzoekende overeenkomstig artikel 1 van de wet, die via uitelkaar.nl gebruik maakt van een dienstverlener, zijnde een bemiddelaar, een beslisser of een reviewer als in deze regeling omschreven;

g. dienstverlener:

de bemiddelaar, beslisser of reviewer die bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven staat en een overeenkomst met uitelkaar.nl is aangegaan, heeft voldaan aan de daartoe vastgestelde, door de Raad goedgekeurde deelnamevoorwaarden en heeft ingestemd met deze subsidieregeling;

h. dienstverlening:

de werkzaamheden verricht door een dienstverlener;

i. bemiddelaar:

de advocaat en / of mediator die op verzoek begeleiding en advies biedt bij het maken van afspraken;

j. beslisser:

de advocaat die op verzoek een beslissing neemt over een bepaald onderdeel waarover partijen het niet eens kunnen worden;

k. reviewer:

de advocaat die alle gemaakte afspraken toetst op juridische, financiële en praktische houdbaarheid en de zaak zo nodig aanbrengt bij de rechtbank;

l. inkomen:

het inkomen, zoals berekend ingevolge de artikelen 34a eerste lid, met uitzondering van de derde en vierde volzin, en 34b van de wet;

m. subsidie:

de geldelijke bijdrage die door de Raad krachtens deze regeling aan uitelkaar.nl bij (online) scheiden wordt betaald als bijdrage in de kosten van dienstverlening ten behoeve van een gebruiker.

Artikel 2. doel

De Raad voor Rechtsbijstand en BV Justice 42 hebben een onderlinge overeenkomst gesloten met betrekking tot het bijzondere project uitelkaar.nl. Deze subsidieregeling heeft als doel om ter uitvoering van deze overeenkomst subsidies vast te stellen voor de werkzaamheden van dienstverleners ten behoeve van gebruikers van uitelkaar.nl. De subsidie van de Raad ten behoeve van een gebruiker komt in mindering op het tarief dat uitelkaar.nl voor de betreffende vorm van dienstverlening heeft vastgesteld.

HOOFDSTUK II. DE UITVOERING

Artikel 3. reikwijdte

Subsidie voor het gebruik van uitelkaar.nl wordt uitsluitend verleend ter zake van in de Nederlandse rechtssfeer liggende rechtsbelangen van natuurlijke personen wier financiële draagkracht de in artikel 2 van het besluit genoemde bedragen niet overschrijdt.

Geen subsidie wordt verleend indien het vermogen van de gebruiker het heffingvrij vermogen overschrijdt.

Artikel 4. Activiteiten die voor de verlening van subsidie in aanmerking komen. Toekenning subsidie bij inschakeling van uitelkaar.nl en een dienstverlener

 • 1. Uitelkaar.nl stelt de draagkracht van de rechtzoekende vast aan de hand van de verklaring zoals bedoeld in artikel 7, derde lid onder e, van de wet.

  Een wijziging in de draagkracht heeft geen invloed meer op een subsidie die voor een specifieke dienst is aangevraagd of verleend.

 • 2. Indien de draagkracht van de gebruiker de in artikel 2 van het besluit genoemde bedragen niet overschrijdt, wordt door het bestuur van de Raad ten behoeve van de gebruiker een subsidie voor de inschakeling van uitelkaar.nl betaald. De hoogte van de subsidie wordt op basis van de in het eerste lid bedoelde verklaring vastgesteld.

 • 3. De subsidie ten behoeve van de rechtzoekende wordt direct aan uitelkaar.nl uitbetaald en door uitelkaar.nl in mindering gebracht op het tarief dat uitelkaar.nl voor de betreffende vorm van dienstverlening heeft vastgesteld.

 • 4. De in het tweede lid bedoelde subsidie via uitelkaar.nl bedraagt:

  • a. voor het uitsluitend maken van een ouderschapsplan € 1841 indien het inkomen niet meer dan € 19.800 bedraagt;

  • b. voor het maken van een scheidingsplan en de review daarvan € 4422 indien het inkomen niet meer dan € 19.800 bedraagt;

  • c. voor het maken van scheidingsplan, waarvan ook een ouderschapsplan onderdeel uitmaakt en de review daarvan € 5153 indien het inkomen niet meer dan € 19.800 bedraagt;

  • d. voor het uitsluitend maken van een ouderschapsplan € 1484 indien het inkomen meer dan € 19.800 en niet meer dan € 27.900 bedraagt;

  • e. voor het maken van een scheidingsplan en de review daarvan € 4065 indien het inkomen meer dan € 19.800 en niet meer dan € 27.900 bedraagt;

  • f. voor het maken van scheidingsplan, waarvan ook een ouderschapsplan onderdeel uitmaakt en de review daarvan € 4796 indien het inkomen meer dan € 19.800 en niet meer dan € 27.900 bedraagt;

  • g. voor het inschakelen van een bemiddelaar/adviseur en een beslisser € 2017 indien het inkomen niet meer dan € 19.800 bedraagt en € 1838 indien het inkomen meer € 19.800 en niet meer dan € 27.900 bedraagt.

 • 5. Bij een scheiding wordt de rechtzoekende in beginsel als alleenstaande aangemerkt. Woont de rechtzoekende met minderjarige kinderen dan worden in de plaats van de in het vorige lid genoemde grenzen de volgende bedragen gehanteerd: € 27.500 in plaats van € 19.800, respectievelijk 39.400 in plaats van € 27.900.

Artikel 5. bevoegdheid tot intrekking

Artikel 33, eerste lid, aanhef en onder a. tot en met d. en derde lid van de wet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. omzetbelasting

De door de Raad verstrekte subsidies genoemd in artikel 4 zijn inclusief de omzetbelasting die over de dienstverlening verschuldigd is.

Artikel 7. bevoegdheid tot aanpassing van bedragen

 • 1. De inkomensgrenzen genoemd in artikel 4, vierde en vijfde lid worden jaarlijks met ingang van 1 januari door het bestuur aangepast aan de volgens artikel 2 van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand geldende grenzen.

 • 2. Aanpassing heeft geen gevolgen voor de dienstverlening waarvoor ten behoeve van de gebruiker al een subsidie aan uitelkaar.nl is betaald.

Artikel 8. Aan de subsidie verbonden verplichtingen. Administratieve afwikkeling en verlening van subsidies

 • 1. Subsidies worden door uitelkaar.nl namens de rechtzoekenden bij de Raad aangevraagd en maandelijks uiterlijk per de vijfde van de maand aan de Raad gefactureerd via een door de Raad voorgeschreven formulier.

 • 2. Uitelkaar.nl verstrekt aan de Raad bij facturering de volgende gegevens van de rechtzoekende:

  • a. naam, adres, woonplaats, geboortedatum;

  • b. aard van de dienstverlening waarvoor subsidie wordt verzocht;

  • c. hoogte van het inkomen;

  • d. bedrag van de gevraagde subsidie;

  • e. eerder toegekende subsidie in dezelfde zaak en de aard van de dienstverlening.

 • 3. Het bestuur van de Raad beslist binnen een maand op de aanvraag tot subsidieverlening.

Artikel 9. Vaststelling van verleende subsidies

 • 1. Vaststelling van verleende subsidies geschiedt halfjaarlijks, over de termijn die ligt tussen 1 januari en 30 juni respectievelijk 1 juli en 31 december. De subsidievaststelling door het bestuur van de Raad geschiedt uiterlijk 30 september respectievelijk 31 maart.

 • 2. Uitelkaar.nl vraagt binnen een maand na afloop van de in het eerste lid genoemde periodes om vaststelling van de subsidie via een door de Raad voorgeschreven formulier.

 • 3. Uitelkaar.nl geeft de Raad ten behoeve van de subsidievaststelling desgevraagd inzage in zijn administratie van de subsidies en in de aan het declareren van subsidies ten grondslag liggende inkomensverklaringen. Indien het aantal fouten bij controle meer dan 1% bedraagt wordt de verleende subsidie lager vastgesteld en vindt bij uitelkaar.nl terugvordering van ten onrechte verleende subsidies plaats. Fouten komen voor rekening van uitelkaar.nl.

 • 4. Uitelkaar.nl verstrekt de Raad informatie over het aantal zaken waarvoor de Raad subsidie heeft verleend zonder dat online overeenstemming tussen partijen is bereikt. Indien voor een zaak een toevoeging is aangevraagd, komt de verleende subsidie voor verrekening en terugvordering bij uitelkaar.nl in aanmerking. Verrekening van verleende subsidies voor rekening van uitelkaar.nl vindt - met inachtneming van hetgeen in de vorige zin is bepaald - plaats indien en voor zover het aantal gesubsidieerde online-scheidingszaken waarin online geen overeenstemming tussen partijen wordt bereikt meer dan 10% bedraagt.

Artikel 10. overige bepalingen

 • 1. De dienstverleners met wie uitelkaar.nl een overeenkomst is aangegaan brengen aan de gebruiker geen andere kosten in rekening dan die ter zake van:

  • a. griffierechten;

  • b. getuigen en deskundigen;

  • c. uittreksels uit de openbare registers;

  • d. telegrammen, internationale telex, internationale telefax en internationale telefoongesprekken;

  • e. rolverrichtingen in zaken die door de kantonrechter van de rechtbank worden behandeld.

 • 2. De kosten, bedoeld in het eerste lid, worden door de dienstverlener steeds aan de rechtzoekende gespecificeerd.

HOOFDSTUK III. TOEPASSING

Artikel 11. inwerkingtreding

Deze subsidieregeling is gewijzigd vastgesteld op 8 januari 2020 en werkt terug tot 1 januari 2020. De subsidieregeling heeft een looptijd tot 1 januari 2022. Op subsidies aangevraagd tussen 1 oktober 2019 en 1 januari 2020 blijven de regels uit de Subsidieregeling uitelkaar.nl van 23 oktober 2019 van toepassing.

Artikel 12. Aanhalen regeling

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling uitelkaar.nl 2020.

Aldus vastgesteld te Utrecht, 8 januari 2020

I. D. Nijboer Bestuurder Raad voor Rechtsbijstand a.i.

TOELICHTING

Algemeen

Op grond van artikel 37c van de Wet op de rechtsbijstand kan het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) met het oog op de verlening van rechtsbijstand subsidie verstrekken voor bijzondere doeleinden en projecten. Het bestuur heeft besloten tot het verlenen van subsidies aan gebruikers van uitelkaar.nl. Deze online-service, aangeboden door BV Justice42, is door de Raad voor Rechtsbijstand tot de website Rechtwijzer toegelaten en heeft voldaan aan de daartoe gestelde eisen. Uitelkaar.nl is de opvolger van ‘Rechtwijzer uit elkaar’, een online scheidingsplatform dat in 2014 door de Raad voor Rechtsbijstand, HiiL Innovating Justice en Modria werd ontwikkeld. Stap voor stap konden mensen die willen scheiden in hun eigen tijd en volgens eigen inzicht de scheidingsafspraken maken en laten reviewen. (Ex-)partners die hun scheiding via Rechtwijzer uit elkaar hebben geregeld, vonden deze controle een groot voordeel.

Een potentiële gebruiker van uitelkaar.nl kan na het invullen van een vragenlijst een diagnose ontvangen waaruit blijkt dat zijn scheidingskwestie opgelost zou kunnen worden via deze applicatie. De focus van de applicatie ligt op het in dialoog treden met de echtgenoot of partner en zodoende samen tot afspraken komen. De ervaring is dat op een dergelijke wijze duurzame afspraken mogelijk zijn, wat leidt tot minder lasten voor en hogere tevredenheid bij de scheidende partijen, minder belasting van de rechtspraak en lagere lasten voor de samenleving in het algemeen.

Wanneer de gebruikers bij bepaalde punten in de dialoog tot de conclusie komen dat zij er niet uitkomen, kunnen zij een dienstverlener inschakelen. Zo kunnen zij een dienstverlener inschakelen voor bemiddeling en voor een beslissing of advies vragen.

De afspraken die dan tot stand zijn gekomen worden getoetst op hun duurzaamheid en juridische houdbaarheid door een reviewer. Deze reviewer brengt, voor zover van toepassing, de scheiding ook aan bij de rechtbank.

Voor de Raad ligt, gelet op zijn wettelijke taak, de aandacht op de rechtzoekende die in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De gebruikers kunnen voor de betaling van de diensten via uitelkaar.nl aanspraak maken op subsidie wanneer zij daarvoor volgens de draagkrachtnormen van de Wet op de rechtsbijstand in aanmerking komen. Om dat te kunnen beoordelen, kunnen zij een inkomensverklaring aanvragen.

De toegang tot de genoemde subsidie moet zoveel mogelijk afgestemd zijn op de uitgangspunten van het systeem voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarom betaalt de Raad voor een Wrb-gerechtigde niet alle kosten van het gebruik van uitelkaar.nl, maar een subsidie die een deel van de kosten dekt en rekening houdt met het zelf oplossende vermogen van gebruikers van uitelkaar.nl.

Het verlenen van subsidies aan gebruikers van uitelkaar.nl past in de doelstellingen van het Programma Rechtsbijstand om te komen tot duurzame oplossingen en bevordering van het gebruik van doelmatig aanbod.

Uitelkaar.nl faciliteert ook het opstellen van een ouderschapsplan door samenwonenden met kinderen die uit elkaar gaan. Ook voor het uitsluitend opstellen van een ouderschapsplan kan op grond van deze regeling een subsidie worden verleend.

Artikelsgewijs

Artikel 1

In artikel 1 worden definities gegeven voor onder meer uitelkaar.nl, de gebruikers en de dienstverleners. Bedoeling is om aansluiting te zoeken binnen de systematiek, maar ook het begrippenkader van de Wet op de rechtsbijstand. Het idee met Rechtwijzer en uitelkaar.nl is dat partijen versterkt worden in hun zelf oplossende vermogen en dat een dienstverlener voor korte interventies ingeschakeld kan worden. Zij kunnen daardoor op hun specialisme ingeschakeld worden.

Artikel 2

In dit artikel is de doelstelling van deze subsidieregeling geformuleerd zoals artikel 37b van de wet voorschrijft. In het algemene deel van de toelichting is hierop al ingegaan.

Artikel 3

Dit artikel verwijst naar artikel 12 van de wet. Vandaar dat in dit artikel het belang waarvoor subsidie kan worden verleend zich beperkt tot de Nederlandse rechtssfeer.

Artikel 4

In dit artikel is de hoogte van de subsidie geregeld die ten behoeve van gebruikers van uitelkaar.nl kan worden verleend. Deze subsidies zijn draagkracht-afhankelijk

Naast een subsidie voor de review en de beslissing wordt aan een gebruiker niet vaker dan éénmaal een subsidie verleend voor een andere dienst (bemiddeling of advies). In totaal wordt derhalve maximaal driemaal een subsidie verleend.

De subsidie wordt elektronisch aangevraagd door tussenkomst van uitelkaar.nl. De gebruiker krijgt de mogelijkheid om een inkomensverklaring aan te vragen, die hem in gelegenheid stelt om inzicht te krijgen in zijn draagkracht.

Er is voor de beoordeling van de draagkracht niet gekozen voor een regeling als bedoeld in de artikelen 34c tot en met g van de wet. Van de toepassing van inkomenshercontrole, peiljaarverlegging en een resultaatsbeoordeling wordt vooralsnog dus afgezien, gelet op het karakter van Rechtwijzer en uitelkaar.nl als onlineservice en de daartoe noodzakelijke eenvoudige inrichting. Gebruikers die hierdoor niet voor subsidie voor uitelkaar.nl in aanmerking komen, kunnen, indien zij besluiten om geen gebruik te maken van uitelkaar.nl nog altijd een toevoeging voor bijstand van een advocaat of mediator aanvragen. Overigens is peiljaarverlegging krachtens artikel 34c van de wet uitsluitend van toepassing op een toevoegingsaanvraag, terwijl bij uitelkaar.nl gekozen is voor de inkomensverklaring.

Artikel 5

Artikel 5 bepaalt dat de intrekkingsbevoegdheid van artikel 33 van de Wet op de rechtsbijstand van overeenkomstige toepassing is. Deze bevoegdheid is noodzakelijk om in het voorkomende geval de subsidie te kunnen verhalen, wanneer blijkt dat ten onrechte een inkomensverklaring is aangevraagd en is aangegeven dat recht bestaat op subsidie.

Artikelen 8 en 9

De subsidie voor het gebruik van uitelkaar.nl door gebruikers wordt aangevraagd door tussenkomst van uitelkaar.nl. In deze artikelen is de administratieve afwikkeling geregeld, waaronder het verlenen van inzage in de administratie door uitelkaar.nl.

Artikel 10

Voor de afhechting bij de rechtbank is de gebruiker griffierechten verschuldigd. Ook is de gebruiker leges verschuldigd aan de gemeente voor de nodige uittreksels. Om de reviewer de mogelijkheid te bieden om deze in rekening te brengen bij de gebruiker is een gelijkluidende bepaling als artikel 4 Bvr opgenomen.


X Noot
1

ouderschapsplan 3pt/2 (in 2020: 220-36=) € 184.

X Noot
2

scheidingsplan en de review daarvan 6,5pt/2 (in 2020: 478–36=) € 442.

X Noot
3

scheidingsplan, waarvan ook een ouderschapsplan onderdeel uitmaakt en de review daarvan 7,5pt/2 (in 2020: 551-36=) € 515.

X Noot
4

uitsluitend maken van een ouderschapsplan 3pt/2 (in 2020: 220-72=) € 148.

X Noot
5

maken van een scheidingsplan en de review daarvan 6,5pt/2 (in 2020: 478-72=) € 406.

X Noot
6

maken van scheidingsplan, waarvan ook een ouderschapsplan onderdeel uitmaakt en de review daarvan 7,5pt (in 2019: 551-72=) € 479.

X Noot
7

inschakelen van een bemiddelaar/adviseur en een beslisser: 3pt/2 (in 2020:220–19=) € 201.

X Noot
8

inschakelen van een bemiddelaar/adviseur en een beslisser: 3pt/2 (in 2020: 220-37=) € 183.

Naar boven