Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 14 oktober 2020, nr. IENW/BSK-2020/191861, tot wijziging van de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren in verband met de beheersbaarheid van de jaarbudgetgrenzen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onder b en f, 4 eerste en tweede lid, en 5 van de Kaderwet subsidies I en M;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vernummering van het vijfde lid tot vierde lid vervalt artikel 1.8, vierde lid.

B

Artikel 1.9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vervanging van de punt in een komma, wordt aan het eerste lid toegevoegd: ‘met dien verstande dat de aanvraag tot subsidieverlening uitsluitend kan worden ingediend voor overeenkomsten tot lease of koop die zijn gesloten in het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend.’.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. De aanvraag tot subsidieverlening voor de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische personenauto kan worden ingediend:

  • a. In 2020 van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020, 12.00 uur;

  • b. In 2021 van 4 januari 2021, 9.00 uur tot en met 31 december 2021, 12.00 uur;

  • c. In 2022 van 3 januari 2022, 9.00 uur tot en met 31 december 2022, 12.00 uur;

  • d. In 2023 van 2 januari 2023, 9.00 uur tot en met 31 december 2023, 12.00 uur;

  • e. In 2024 van 2 januari 2024, 9.00 uur tot en met 31 december 2024, 12.00; uur en

  • f. In 2025 van 2 januari 2025, 9.00 uur tot en met 30 juni 2025, 12.00 uur.

3. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. De aanvraag tot subsidieverlening voor de aanschaf of lease van een gebruikte elektrische personenauto kan worden ingediend:

  • a. In 2020 van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020, 12.00 uur;

  • b. In 2021 van 4 januari 2021, 9.00 uur tot en met 31 december 2021, 12.00 uur;

  • c. In 2022 van 3 januari 2022, 9.00 uur tot en met 31 december 2022, 12.00 uur;

  • d. In 2023 van 2 januari 2023, 9.00 uur tot en met 31 december 2023, 12.00 uur; en

  • e. In 2024 van 2 januari 2024, 9.00 uur tot en met 31 december 2024, 12.00 uur.

C

Aan artikel 2.1.1 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • e. de koopovereenkomst is gesloten in hetzelfde kalenderjaar waarin de aanvraag voor de subsidie is ingediend.

D

Aan artikel 2.2.1 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 7. De koopovereenkomst is gesloten in hetzelfde kalenderjaar waarin de aanvraag voor de subsidie is ingediend.

E

Aan artikel 2.3.1 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 6. De overeenkomst tot lease is gesloten in hetzelfde kalenderjaar waarin de aanvraag voor de subsidie is ingediend.

F

Aan artikel 2.4.1 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 8. De overeenkomst tot lease is gesloten in hetzelfde kalenderjaar waarin de aanvraag voor de subsidie is ingediend.

ARTIKEL II

Op aanvragen die zijn ingediend tot de dag van inwerkingtreding van deze regeling blijft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren, zoals deze luidde op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze regeling, van toepassing.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 30 oktober 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

TOELICHTING

Inleiding

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren in werking getreden. Op grond van deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor de aanschaf en lease van nieuwe en gebruikte elektrische personenauto’s. Het subsidieplafond van 2020 voor de aanschaf en lease van nieuwe elektrische personenauto’s is op 8 juli 2020 bereikt. Voor aanvragen die tot op heden werden ingediend, geldt dat zij op grond van artikel 1.8, vierde lid, worden ‘doorgeschoven’ naar het volgende kalenderjaar (2021) voor zover er in dat jaar nog budget beschikbaar is. Deze wijzigingsregeling strekt ertoe deze bepaling te schrappen in verband met beheersbaarheid van de jaarbudgetgrenzen van de regeling. Verder wordt om dezelfde reden geregeld dat het in een kalenderjaar beschikbare subsidiebudget uitsluitend beschikbaar is voor in dat jaar ondertekende lease- en koopovereenkomsten.

Inhoud van de wijziging

Wijziging proces aanvragen na bereiken subsidieplafond

Op grond van artikel 1.8 vierde lid, van de regeling gold voor een volledige aanvraag die is ingediend nadat het subsidieplafond voor het betreffende jaar is bereikt, 1 januari van het daaropvolgende jaar als tijdstip van indiening.

Bij de start van de regeling was de verwachting dat het ‘doorschuiven’ van deze aanvragen een beperkte groep aanvragen zou betreffen aan het einde van het kalenderjaar. Inmiddels is echter gebleken dat voor een aanzienlijk deel van het subsidiebudget van 2021 aanvragen zijn ingediend. Dit zou er toe kunnen leiden dat reeds eind 2020 of in het begin van 2021 het jaarbudget opnieuw uitgeput zal zijn. Dit effect wordt onwenselijk geacht en vormt de aanleiding om deze bepaling te schrappen. De reden is dat daarmee wordt verzekerd dat de grenzen van de jaarbudgetten beter worden aangehouden in de resterende looptijd van de regeling. Particulieren krijgen zo ieder kalenderjaar opnieuw de mogelijkheid om subsidie aan te vragen, waarbij de aanvraag ook op korte termijn wordt behandeld en bij goedkeuring uitbetaald voor een elektrische personenauto die dat jaar is aangeschaft of geleased. Als een aanvraag wordt ingediend nadat het subsidieplafond is bereikt, wordt deze afgewezen.

Aanvraagtermijn

Aansluitend wordt met deze wijzigingsregeling in artikel 1.9, derde en vierde lid, de data en tijden aangepast waarop een aanvraag kan worden ingediend. Er zullen naar verwachting veel aanvragen ingediend worden bij de start van het nieuwe kalenderjaar. Dit leidt dan echter ook tot een toename van vragen bij de uitvoeringsorganisatie RVO. Aangezien 1 januari een nationale feestdag is, wordt de start van de aanvraagtermijn aangepast zodat jaarlijks de aanvragen ingediend kunnen worden op de eerste werkdag in het nieuwe jaar zodat ook de helpdesk bereikbaar is om desgewenst vragen van aanvragers bij het indienen van hun subsidieaanvraag te beantwoorden.

Koppeling jaarbudget en ondertekening overeenkomst

Tenslotte worden de artikelen 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1 en 2.4.1 van de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren gewijzigd (voorwaarden subsidie). Geregeld wordt dat de in een kalenderjaar beschikbare subsidiegelden slechts worden verstrekt voor zover een lease- of koopovereenkomst in het kalenderjaar is ondertekend waarin ook de aanvraag is ingediend. Dat komt tot uitdrukking in het toevoegen van een extra lid aan de genoemde artikelen van de regeling. Daarnaast wordt in artikel 1.9, eerste lid, de verhouding tussen de regel dat de aanvraag binnen 60 dagen na het sluiten van de koop- of leaseovereenkomst wordt ingediend en de voorwaarde dat de koop of lease plaatsvindt in hetzelfde kalenderjaar als de aanvraag, verduidelijkt. Een aankoop die bijvoorbeeld in november van een bepaald kalenderjaar wordt gedaan komt het volgende kalenderjaar niet voor subsidie in aanmerking. Hiermee wordt geregeld dat het budget wordt besteed in een bepaald kalenderjaar voor aankopen die in dat kalenderjaar zijn gedaan.

Uitvoering

Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. RVO ziet risico’s in de korte termijn waarop de wijziging van de regeling moet worden doorgevoerd, de effecten van de wijziging op de markt, het doel en de uitvoering van de regeling. Echter gelet op het belang van de beheersbaarheid van de jaargrenzen van de regeling is het doorvoeren van deze wijziging op de korte termijn noodzakelijk.

Consultatie en regeldruk

De onderhavige wijziging heeft geen aanmerkelijke gevolgen voor de regeldruk voor burgers en bedrijven. De regeling is dan ook niet voorgelegd aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) voor consultatie. Om zo snel mogelijk de beheersbaarheid van de jaargrenzen van de regeling op orde te krijgen is afgezien van internetconsultatie. De partijen van het Formule e-Team (FET)1 hebben zich desgevraagd tegen de voorliggende wijziging uitgesproken omdat er nu onwenselijke ‘stop & go’ effecten in de regeling gaan optreden voor nieuwe elektrische personenauto’s. Dit effect wordt erkend, echter het belang van de beheersbaarheid van de jaargrenzen van de regeling wordt belangrijker geacht.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 30 oktober 2020. Daarmee wordt afgeweken van de vaste verandermomenten voor regelgeving en van de minimale invoeringstermijn tussen publicatie van de regeling en inwerkingtreding. Hiermee kunnen echter publieke (budgettaire) nadelen worden voorkomen. Er geldt een periode van veertien dagen tussen publicatie en inwerkingtreding zodat particulieren die al een auto gekocht of geleaset hebben, of midden in een aankoop- of leaseproces zitten, nog tijd hebben om dit proces af te ronden en een aanvraag in te kunnen dienen. Een langere periode tussen publicatie en inwerkingtreding zou anticiperend handelen kunnen bevorderen en het beoogde effect van de wijziging van deze regeling ongedaan maken. Wel wordt er een overgang in acht genomen voor aanvragen die reeds zijn binnen gekomen bij RVO voor inwerkingtreding van deze wijziging. Zij zullen worden afgehandeld zoals de subsidieregeling luidde voor inwerkingtreding van deze wijziging (artikel II).

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Het FET is een door de Minister van Economische Zaken en Klimaat in december 2015 ingesteld adviescollege. Het FET heeft tot taak de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat te adviseren over de uitvoering van het beleid inzake elektrisch vervoer en het bevorderen van elektrisch vervoer. In het FET zijn vertegenwoordigd: 3TU, ANWB, AutomotiveNL, BOVAG, MVO Nederland, Energie-Nederland, de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat, ELaadNL, RAI Vereniging, Vereniging DOET, Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zero Emissie Busvervoer, VNA en de VNG.

Naar boven