Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OudewaterStaatscourant 2020, 51813Ruimtelijke plannenVoorontwerpbestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Tapperheul

Logo Oudewater

Vooraankondiging

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Tappersheul’.

 

Voorontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken op grond van de Inspraakverordening gemeente Oudewater van 4 oktober 2007 bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan “Uitbreiding bedrijventerrein Tappersheul” voor een ieder ter inzage ligt van 7 oktober tot en met 17 november 2020.’

Plangebied en doel

Het plangebied is gelegen ten noordoosten van de kern van Oudewater. Het gebied ligt ingeklemd tussen de Polderwetering en de Broekkade. Ten westen van het plangebied ligt het bestaande bedrijventerrein Tappersheul. De polder 'Noord-Linschoten' grens aan de oostelijke zijde aan het plangebied. Het plangebied is deels gelegen binnen de bestaande landschapszone die een overgang van stad naar landschap vormt.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Uit het bestemmingsplan blijkt dat door de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zich voordoen die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

Inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan inclusief bijlagen kunnen worden ingezien via onze website www.oudewater.nl onder ‘in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen’, onder de project pagina met betrekking tot de uitbreiding en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidn. NL.IMRO.0589.BPTH3-VO01

Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 140348.

Reactie voorontwerpbestemmingsplan

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk reactie indienen bij het college van Oudewater, postbus 100, 3420 DC Oudewater of uitbreidingtappersheul@oudewater.nl. De reactie dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van indiener, datum, redenen van de reactie en het plan waarop de reactie betrekking heeft.

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met C. Sol (14-0348).