Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DiemenStaatscourant 2020, 51765Ruimtelijke plannenTer inzage legging vastgesteld bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1, besluit hogere waarden wet geluidhinder en omgevingsvergunning

Logo Diemen

Burgemeester en wethouders maken conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel en 100a Wet geluidhinder jo. 3.4 Algemene wet bestuursrecht bekend dat ter inzage ligt:

  • het bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1;

  • het besluit hogere waarden Wet geluidhinder Arent Krijtsstraat 1;

  • het besluit omgevingsvergunning voor de activiteit bouw en het maken van een uitweg;

 

Het bestemmingsplan is op 24 september 2020 door de gemeenteraad van Diemen gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. De wijzigingen zijn vermeld in de Nota van wijzigingen bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1 bij het raadsbesluit. Bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is tevens bepaald dat er geen exploitatieplan wordt vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1 en de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en uitweg betreft het realiseren van een woongebouw voor 51 woningen en 23 parkeerplaatsen op het perceel Arent Krijtsstraat 1 te Diemen. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 100a Wet geluidhinder jo. 3.4 Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 18 augustus 2020 een besluit hogere grenswaarden Arent Krijtsstraat 1 hebben vastgesteld (besluitnummer 2020-072232). Met dit besluit stellen burgemeester en wethouders op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere waarden vast als gevolg van wegverkeerslawaai teneinde woningbouw in het plangebied mogelijk te maken.

 

De raad van de gemeente Diemen heeft op 26 april 2018 besloten om op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro) de procedure voor een bestemmingsplanwijziging, besluit hogere waarden Wet geluidhinder en omgevingsvergunning bouwen gecoördineerd te doorlopen. Hiermee worden de bekendmaking en ter inzage legging van deze besluiten gezamenlijk doorlopen.

 

De besluiten (bestemmingsplan, omgevingsvergunning en hogere waardenbesluit) liggen van 9 oktober tot en met 20 november 2020 bij de balie van het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis ter inzage. Voor inzien van de stukken dient u van te voren een afspraak te maken via telefoon (020) 31 44 888. Het bestemmingsplan met bijlagen is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de planidn NL.IMRO.0384.BParentkrijtsstr1-VG01 Alle ruimtelijke stukken en bijlagen zijn ook te raadplegen op de website van de gemeente Diemen, via de pagina: https://www.diemen.nl/inwoner/publicatie/nieuwbouw-appartementen-hoek-arent-krijtsstraat

 

Met ingang van 10 oktober tot en met 20 november 2020 kunnen belanghebbenden tegen het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Dit beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij het college van burgemeester en wethouders van Diemen naar voren heeft gebracht;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest tot het indienen van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit;

  • een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen een wijziging van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, verlenen van de omgevingsvergunning en het vaststellen van de hogere waarden treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. Degene die beroep heeft ingesteld kan, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.