Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2020, 51346VergunningenBurgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: Besluiten voor een projectomgevingsvergunning en hogere waarden Wet geluidhinder, locatie Coltbaan 21 te Nieuwegein

Logo Nieuwegein

Omschrijving: het oprichten van een woongebouw

Kenmerk: 820153

Datum verzending: 25 september 2020

Besluit: toegekend

 

Korte omschrijving project

Het besluit heeft betrekking op een verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een woongebouw met 58 koopappartementen op het perceel aan de Coltbaan 21 te Nieuwegein. Tevens is een besluit hogere waarden Wet geluidhinder verleend.

Wilt u meer informatie?

Het besluit ligt ter inzage bij de Receptiebalie op de 1e etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt daar iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht en vragen naar het gewenste stuk. U kunt dit besluit ook inzien via de website van de gemeente Nieuwegein (www.nieuwegein.nl) of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met gebruik van de code NL.IMRO.0356.OVRH2020002-VA02.

Uitvoering van een besluit

Dit besluit krijgt rechtskracht (mag worden uitgevoerd) met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Als gedurende de beroepstermijn echter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen beroep indienen binnen een periode van zes weken die start op de dag nadat de gemeente het besluit ter inzage heeft gelegd. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Beroep kan enkel worden ingediend door belanghebbenden die in de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend of aan kunnen tonen hiertoe niet in staat te zijn geweest.

Crisis- en herstelwet van toepassing op de omgevingsvergunning

Omdat dit project valt onder afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (er worden meer dan 11 woningen gebouwd), is deze wet op dit besluit van toepassing. De Crisis- en herstelwet bepaalt dat de belanghebbende die een beroepschrift wil indienen, daarin moet aangeven welke beroepsgronden hij of zij aanvoert tegen het besluit. Ook betekent het dat na afloop van de zes weken beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen worden aangevoerd. Ten slotte moet in dat beroepschrift worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Voorlopige voorziening

Indiening van een beroepschrift betekent niet dat de inwerkingtreding van dit besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een beroepschrift bestaat echter de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als een voorlopige voorziening wordt toegekend, wordt de inwerkingtreding van dit besluit tijdelijk uitgesteld.

Digitaal indienen

U kunt een beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kosten

Aan het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De informatiebalie van de Rechtbank Midden-Nederland tel: 030-2233010 of www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/) kan u hierover informeren.