Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2020, 51188Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 september 2020, kenmerk 113805-210011-PPGB, houdende de indeplaatstreding van Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V. in de regio Zaanstreek/Waterland bij de uitoefening van de goedkeuringsbevoegdheid van de Sociale verzekeringsbank aangaande de zorgovereenkomsten waarmee zorg wordt betrokken ten laste van het persoonsgebonden budget

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5.16, zevende lid, van de Regeling langdurige zorg;

Besluit:

Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V. treedt, voor zover het de goedkeuring van de zorgovereenkomsten en het kenbaar maken van een wijziging van die zorgovereenkomsten van verzekerden in de regio Zaanstreek/Waterland, genoemd in artikel 1 van het Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2015, houdende de aanwijzing van de zorgkantoren (Stcrt. 2016, 606), betreft, in de plaats van de Sociale verzekeringsbank bij het toepassen van artikel 5.16, derde, vijfde en zesde lid, van de Regeling langdurige zorg, met ingang van 12 oktober 2020.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

TOELICHTING

In het kader van het uitvoeren van de betalingen ten laste van het persoonsgebonden budget (hierna: pgb) op grond van de Wet langdurige zorg, hebben de Sociale verzekeringsbank (hierna: SVB) en het zorgkantoor dat het budget verstrekt, tot taak de door de houder van het pgb (hierna: budgethouder) gesloten zorgovereenkomsten te toetsen. De SVB toetst hierbij of de arbeidsrechtelijke en de fiscale aspecten van de zorgovereenkomst rechtmatig zijn. Het zorgkantoor toetst zorginhoudelijk of de zorgovereenkomst voldoet aan de toegekende rechten.

De SVB ontvangt de zorgovereenkomst van de houder van het pgb. Na beoordeling op arbeidsrechtelijke en fiscale juridische aspecten bericht de SVB de budgethouder dat de SVB de overeenkomst voor de zorginhoudelijke beoordeling doorstuurt naar het zorgkantoor dat het pgb heeft verstrekt. Als de overeenkomst niet kan worden goedgekeurd omdat er gebreken aan kleven, bericht de SVB of het zorgkantoor de aanvrager hierover met een verzoek tot herstel ofwel door de overeenkomst af te wijzen met een uitnodiging om een nieuwe, correcte overeenkomst toe te zenden. Deze werkwijze van toetsing vooraf heeft als voordeel dat niet achteraf op basis van een onjuiste overeenkomst betalingen moeten worden geweigerd (bijvoorbeeld als niet is voldaan aan de verplichting om het minimumloon te betalen).

Met de invoering van het PGB 2.0-systeem wordt de hierboven beschreven goedkeuring van de arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten van de zorgovereenkomst door de SVB, overgenomen door het zorgkantoor dat het budget verstrekt. Het zorgkantoor wordt dan verantwoordelijk voor zowel de zorginhoudelijke als de fiscale en arbeidsrechtelijke beoordeling van de zorgovereenkomst. Hierdoor is er nog maar één goedkeuringsbesluit nodig ten aanzien van de zorgovereenkomst. Dit zorgt voor lastenvermindering bij de budgethouder.

Met voorliggend besluit is geregeld dat Zilveren Kruis Zorgkantoor N.V. in de regio Zaanstreek/Waterland de goedkeuringsbevoegdheid overneemt van de SVB met ingang van 12 oktober 2020.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge