Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2020, 51075Besluiten van algemene strekking

Beleidsregel van de Minister voor Medische Zorg van 28 september 2020, kenmerk 1748267-210469-S, houdende wijziging van de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II in verband met wijziging van de aanvraagperiode

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

ARTIKEL I

De Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. De aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden ingediend in de periode van 22 september 2020 tot en met 11 oktober 2020.

ARTIKEL II

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

TOELICHTING

Algemeen

Op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II (hierna: TASO II) wordt een financiële bijdrage geleverd aan de doorlopende lasten van amateursportorganisaties die tijdens de periode van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 geconfronteerd zijn met een omzetverlies van minimaal 20%.

Met de onderhavige wijzigingsregeling wordt de aanvraagperiode waarin amateursportorganisaties een aanvraag voor een tegemoetkoming kunnen indienen, gewijzigd.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A

Vanwege vertraging bij de publicatie van de TASO II wordt de periode waarin een aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden ingediend, gewijzigd van 15 september 2020 tot en met 4 oktober 2020 naar de periode van 22 september 2020 tot en met 11 oktober 2020. Op deze manier wordt de aanvragers voldoende tijd geboden om een aanvraag in te dienen.

Artikel II

In afwijking van de systematiek van vaste verandermomenten bij regelgeving (VVM), treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Hiervoor is gekozen omdat bovengenoemde wijziging zo spoedig mogelijk beslag moet krijgen.

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark