Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Havenbedrijf RotterdamStaatscourant 2020, 50898Bekendmakingen aan de scheepvaart

Aanwijzingsbesluit gebieden verbod gebruik generator of een hoofd- of hulpmotor

De Havenmeester van Rotterdam,

gelet op:

 • artikel 4.2 van de Havenverordening Rotterdam 2020, Havenverordening Schiedam 2020, Havenverordening Dordrecht 2020, Havenverordening gemeente Zwijndrecht en Havenverordening Papendrecht 2020;

 • Rotterdam: artikel 11.7 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016;

 • Schiedam: artikel 3 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester gemeente Schiedam 2020;

 • Dordrecht; artikel 1 van het Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester havenbedrijf Rotterdam;

 • Zwijndrecht: artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester 2011;

 • Papendrecht: artikel 4 van het Mandaatbesluit havenmeester 2011;

overwegende dat:

 • de Havenmeester, namens de colleges van burgemeester en wethouders, bevoegd is gebieden aan te wijzen waarin het verboden is aan boord van een binnenschip een generator of een hoofd- of hulpmotor te gebruiken;

 • het in het kader van het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de (lokale) luchtkwaliteit alsmede het voorkomen van hinder wenselijk is gebieden aan te wijzen waar het verboden is aan boord van een binnenschip een generator in gebruik te hebben;

besluit vast te stellen:

AANWIJZINGSBESLUIT GEBIEDEN VERBOD GEBRUIK GENERATOR OF EEN HOOFD- OF HULPMOTOR

Artikel 1 Verbod gebruik generator of een hoofd- of hulpmotor per gemeente

Het is aan boord van een binnenschip verboden een generator te gebruiken indien dit binnenschip – direct of indirect – ligplaats neemt in de volgende gebieden:

 • a. in de gemeente Rotterdam:

  • aan de 1e Katendrechtsehaven, de ligplaatsen gelegen tussen de oeverfrontnummers 1287 tot en met 1288;

  • aan de Bartel Wiltonkade, de ligplaatsen gelegen tussen de oeverfrontnummers 247 tot en met 252;

  • aan het DWL terrein, de ligplaatsen gelegen tussen de oeverfrontnummers 132 tot en met 137;

  • aan de Feijenoordkade, de ligplaatsen gelegen tussen de oeverfrontnummers 1120 tot en met 1127;

  • aan de Hartelsluis, de ligplaatsen gelegen tussen de oeverfrontnummers 5007 tot en met 5010;

  • aan de Heyschehaven, de ligplaatsen gelegen tussen de oeverfrontnummers 2624 tot en met 2627;

  • aan de Maashaven, de ligplaatsen gelegen tussen de oeverfrontnummers 1304 tot en met 1317, de oeverfrontnummers 1318 tot en met 1325, de oeverfrontnummers 1352 tot en met 1359, alsmede de ligplaatsen gelegen aan de steigers ter hoogte van oeverfrontnummers 1308, 1319 en 1325;

  • aan de Maaskade, de ligplaatsen gelegen tussen de oeverfrontnummers 1146 tot en met 1158;

  • aan de Oosterkade, de ligplaatsen gelegen ter hoogte van de oeverfrontnummers 159 tot en met 162;

  • aan de Piekbrug, de ligplaatsen gelegen tussen de oeverfrontnummers 1103 tot en met 1104;

  • aan de Plantage/Maasboulevard, de ligplaatsen gelegen tussen de oeverfrontnummers 142 tot en met 144;

  • aan de Prins Hendrikkade, de ligplaatsen gelegen tussen de oeverfrontnummers 1141 tot en met 1144 en de oeverfrontnummers 1160 tot en met 1167;

  • aan de Rhijnspoorkade, de ligplaatsen gelegen tussen de oeverfrontnummers 155 tot en met 157;

  • aan de Waalhaven Heijplaat, de ligplaatsen gelegen tussen de oeverfrontnummers 2574 tot en met 2575;

  • aan de Waalhaven OZ, de ligplaatsen gelegen tussen de oeverfrontnummers 2211 tot en met 2214;

  • aan de Waalhaven ZZ, de ligplaatsen gelegen tussen de oeverfrontnummers 2237 tot en met 2242;

 • b. in de gemeente Schiedam:

  • in de Nieuwe Maas aan het Hoofdplein, de ligplaatsen gelegen ter hoogte van oeverfrontnummer 416;

  • in de Voorhaven aan de Voorhavenkade, de ligplaatsen gelegen ter hoogte van de oeverfrontnummers 412 tot en met 415; en

  • in de Buitenhaven aan de Buitenhavenweg, de ligplaatsen gelegen tussen de Koemarktbrug en de Buitensluis;

 • c. in de gemeente Dordrecht:

  • aan de Bomkade, de ligplaatsen gelegen ter hoogte van oeverfrontnummer D719 en D720

  • aan de Buitenkalkhaven, de ligplaats ter hoogte gelegen van oeverfrontnummer D721;

  • aan de Buiten Walevest, de ligplaatsen gelegen ter hoogte van de oeverfrontnummers D684 tot en met D687;

  • aan het Groothoofd, de ligplaatsen gelegen ter hoogte van oeverfrontnummer D671;

  • aan de Kalkhaven, de ligplaatsen gelegen ter hoogte van de oeverfrontnummers D727, D728, D730, D731 en D732;

  • aan de Korte Wantijkade, de ligplaatsen gelegen ter hoogte van oeverfrontnummer D648;

  • aan de Lange Wantijkade, de ligplaatsen gelegen ter hoogte van oeverfrontnummer D646 en D647;

  • aan de Leuvehaven, de ligplaatsen gelegen ter hoogte van oeverfrontnummer D716, D717 en D718;

  • aan de Merwekade, de ligplaatsen gelegen ter hoogte van de oeverfrontnummers D657 tot en met D658;

  • aan de Riedijkshaven, de ligplaatsen ter hoogte van oeverfrontnummers D649, D650, D651, D652, D653 en D654;

  • aan de Wolwevershaven, de ligplaatsen ter hoogte van oeverfrontnummers D673, D674 eb D675.

 • d. in de gemeente Zwijndrecht:

  • de ligplaatsen gelegen aan de kade van het voormalig Euryza-terrein, welk terrein is gelegen tussen de Maasboulevard en het Maasplein, ter hoogte van de oeverfrontnummers Z398 tot en met Z400;

  • aan de Maasboulevard, de ligplaatsen gelegen ter hoogte van de oeverfrontnummers Z401 tot en met Z402;

 • e. in de gemeente Papendrecht:

  • in de Kooihaven, de ligplaatsen gelegen ter hoogte van de oeverfrontnummers P162,15 tot en met P168;

  • aan de Beneden-Merwede, de ligplaatsen gelegen ter hoogte van de oeverfrontnummers P183 tot en met P184,1.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op de dag na publicatie daarvan.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit gebieden verbod gebruik generator of een hoofd- of hulpmotor.

Aldus vastgesteld op 24 september 2020

De colleges van burgemeester en wethouders van Rotterdam, Schiedam, Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht Namens dezen de Havenmeester van Rotterdam, R.J. de Vries

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente waar dit besluit van toepassing is.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • datum bezwaarschrift;

 • de gronden van het bezwaar;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college van Rotterdam of Schiedam heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Indien u een bezwaarschrift bij het college van Dordrecht, Papendrecht of Zwijndrecht heeft ingediend, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Dordrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Correspondentieadres:

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Divisie Havenmeester

Haven Coördinatie Centrum

tel: 010-252 1000

fax: 010-252 1600

vhf: Kanaal 14

HCC@portofrotterdam.com

World Port Center

Bezoekadres: Wilhelminakade 909 / Havennummer 1247

Postadres: Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam

TOELICHTING OP DEZE AANWIJZING:

Middels dit besluit wordt in het kader van het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de (lokale) luchtkwaliteit in de haven een aantal ligplaatsen voor de binnenvaart aangewezen waar het verboden is een generator of een hoofd- of hulpmotor te gebruiken.

Uitgangspunt is dat binnenschepen die direct of indirect zijn afgemeerd op een aangewezen ligplaats geen gebruik maken van een generator of een hoofd- of hulpmotor.

In een beperkt aantal gevallen (bijvoorbeeld alle aansluitingen voor walstroom zijn in een bepaald gebied in gebruik) kan een schipper op bepaalde ligplaatsen een eenmalige ontheffing aanvragen om, in afwijking van dit besluit, gebruik te kunnen maken van de eigen generator voor het opwekken van elektriciteit.

Voor het aanvragen van deze ontheffing en voor meer informatie over het ontheffingenbeleid kan contact worden opgenomen met het Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010-252 1000 of HCC@portofrotterdam.com.