Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2020, 50885Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 25 september 2020, nr. VO/25462678, houdende wijziging van de Regeling Prestatiebox vo in verband met het vaststellen van het nieuwe bedrag per leerling voor het kalenderjaar 2020

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 3 van de Regeling Prestatiebox vo wordt ‘€ 330,50’ vervangen door ‘€ 341,00’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Algemeen

Met deze wijzigingsregeling wordt de Regeling Prestatiebox vo aangepast. De Regeling Prestatiebox vo ziet op de verdeling van de Prestatieboxmiddelen. Deze middelen zijn bestemd voor investeringen in de doelen die zijn afgesproken in het sectorakkoord. De Regeling prestatiebox vo wordt aangepast als gevolg van de bijdrage die het kabinet in 2020 beschikbaar heeft gesteld voor loonontwikkeling en de definitieve leerlingentelling van 1 oktober 2019.

Artikelsgewijs

Artikel I

Het kabinet heeft voor de Regeling Prestatiebox vo in 2020 een bijdrage voor loonontwikkeling beschikbaar gesteld van € 10,3 miljoen. Als gevolg van deze bijdrage wordt het bedrag per leerling met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 opgehoogd tot een bedrag van € 341 per leerling.

Artikel II

De ophoging van het bedrag per leerling in de Regeling Prestatiebox vo ziet op de bekostiging die voor het hele kalenderjaar 2020 wordt verstrekt. Daarom wordt met deze wijzigingsregeling de Regeling Prestatiebox vo met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 gewijzigd.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob