Provincie Zeeland - Besluit op mer-beoordelingsnotitie voor Driestar B.V. in Utrecht

Logo Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op grond van artikel 7.11 van de Wet milieubeheer hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag overeenkomstig de Waterwet van Driestar B.V. te Utrecht, geen milieueffectrapport (MER) behoeft te worden opgesteld.

 

Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie is ingediend voor de aanleg en gebruik van een open bodemenergiesysteem voor het duurzaam verwarmen en koelen van recreatieve vakantiewoningen en vrijetijds- en beheervoorzieningen op het Waterpark Veerse Meer aan de Muidenweg 3 te Arnemuiden. Hiervoor is een vergunning vereist op grond van de Waterwet.

De bedrijfsactiviteit valt onder kolom 1 van categorie D 15.2 “De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater” van bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). De voorgenomen werkzaamheden hebben betrekking op een hoeveelheid water van ca 5.175.000 m3 per jaar en zijn hiermee m.e.r.-beoordelingsplichtig.

 

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen.

 

Indien u rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u tot en met 11 november 2020 uw bezwaarschrift indienen bij:

Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

 

Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep tegen het voorbereidingsbesluit in kunnen stellen, wijzen wij erop dat zij hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar kunnen maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die openstaan in het kader van nog uit te voeren vergunningprocedure op grond van de Waterwet, waarvoor dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer R. de Nooijer, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 1807 De aanvraag

staat geregistreerd onder nummer W-AVR200259/00249663.

 

Naar boven