Provincie Zeeland - Ontwerp intrekkingsbesluit Groene Poort B.V., Bathpolderweg 10 in Rilland

Logo Zeeland

Gedeputeerde staten van Zeeland hebben besloten om op grond van artikel 2.33 lid 1 sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunningen van Groene Poort B.V., gelegen aan de Bathpolderweg 10 te Rilland ambtshalve geheel in te trekken. Het betreft de omgevingsvergunning met kenmerk 10036275/Wm.09.012 d.d. 25 november 2010 en de omgevingsvergunning met kenmerk R 2010/177 d.d. 27 april 2011. De omgevingsvergunningen hebben betrekking op het oprichten en inwerking hebben van een inrichting voor anaeroob vergisten van organische afvalstoffen tot biogas, een digestaat nabehandelinsinstallatie, het produceren van bio-ethanol en een biogas opwaarderingsinstallatie.

 

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage vanaf 1 oktober 2020 tot en met 11 november 2020 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis van Reimerswaal te Kruiningen.

 

Een ieder kan tot en met 11 november 2020, schriftelijk, zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen bij RUD Zeeland Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak.

 

Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over het ontwerpbesluit en de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen.

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer R. de Mul, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 0219 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-IOV200021/00252821.

 

Naar boven