Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 25 september 2020, nr. WJZ/ 20159707, tot wijziging van de Regeling verdeling op afroep

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 14 en 16 van het Frequentiebesluit 2013;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling verdeling op afroep wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel g komt te luiden:

g. vertrouwelijke informatie:

informatie over een aanvrager met betrekking tot diens strategie, budget, gewenste of verkregen hoeveelheid, soort of combinatie van vergunningen, en verwachte, gewenste of te betalen prijzen in een eventuele veiling;

2. De volgende onderdelen worden toegevoegd:

h. deelnemer:

aanvrager die toegelaten is tot de veiling;

i. groep:

een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder mede wordt verstaan een rechtspersoon of andere juridische entiteit waarin twee of meer aanvragers gelijke aandelen houden of gelijke juridische zeggenschap hebben.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan de tweede volzin in het vijfde lid wordt toegevoegd: tenzij het gegevens en bescheiden betreft die in de Engelse taal zijn gesteld.

2. Het zevende lid komt te luiden:

 • 7. De aanvraag wordt ingediend per post dan wel door persoonlijke overhandiging op een bij publicatie van het aanvraagformulier door de minister bekendgemaakt adres, dan wel, indien beschikbaar, via een door de minister bij publicatie van het aanvraagformulier aan te wijzen elektronisch communicatiekanaal. De persoonlijke overhandiging vindt plaats op werkdagen tussen 8:30 uur en 16:00 uur.

C

Artikel 4, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel a wordt toegevoegd: en

2. Onderdeel c vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het eind van onderdeel b door een punt.

D

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde en vierde lid komen te luiden:

 • 3. Indien het totaal aan frequentieruimte waarop de te verlenen vergunningen betrekking hebben, kleiner is dan de beschikbare frequentieruimte binnen de band, worden de vergunningen zodanig verleend dat de frequentieruimte binnen de band waarvoor geen vergunning wordt verleend aaneengesloten is.

 • 4. Met inachtneming van het tweede en derde lid worden, indien dit mogelijk is voor alle aanvragers aan wie vergunningen worden verleend en die een voorkeur hebben opgegeven bij de aanvraag, de vergunningen verleend overeenkomstig de voorkeur die bij de aanvraag is opgegeven.

2. Na het vierde lid worden, onder vernummering van het vijfde lid tot zevende lid, de volgende leden ingevoegd:

 • 5. Indien binnen een frequentieband aan meerdere aanvragers vergunningen worden verleend, en toepassing van het vierde lid niet voor elk van de aanvragers aan wie vergunningen worden verleend en die een voorkeur hebben opgegeven bij de aanvraag mogelijk is, worden alle aanvragers aan wie vergunningen worden verleend gedurende vier weken vanaf de mededeling bedoeld in het eerste lid in de gelegenheid gesteld om, met inachtneming van het tweede en derde lid, onderling overeen te komen voor welke frequentieruimte vergunningen worden verleend aan welke aanvrager. Indien na afloop van de periode bedoeld in de eerste volzin niet alle aanvragers aan wie vergunningen worden verleend tot overeenstemming zijn gekomen, bepaalt de minister door middel van een loting, met inachtneming van het tweede en derde lid, voor welke frequentieruimte vergunningen worden verleend aan welke aanvrager.

 • 6. Indien toepassing van het vierde lid mogelijk is voor elk van de aanvragers aan wie vergunningen worden verleend die een voorkeur hebben opgegeven bij de aanvraag, is het vijfde lid van overeenkomstige toepassing op de verdeling van de na toepassing van het vierde lid resterende frequentieruimte tussen de aanvragers aan wie vergunningen zullen worden verleend en die bij de aanvraag hebben opgegeven geen voorkeur te hebben.

E

Artikel 9, tweede en derde lid, komen te luiden:

 • 2. Biedingen worden uitsluitend uitgebracht door middel van het elektronisch veilingsysteem.

 • 3. Andere communicatie vindt plaats via het elektronisch veilingsysteem dan wel telefonisch of via een door de minister bekendgemaakt elektronisch communicatiekanaal, waarbij de deelnemer bereikbaar is op het door hem in zijn aanvraag opgegeven telefoonnummer en een door de minister aan te wijzen elektronisch communicatiekanaal en de minister bereikbaar is op het telefoonnummer en elektronisch communicatiekanaal bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel e.

F

Artikel 10, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel e komt te luiden:

 • e. het telefoonnummer en het elektronisch communicatiekanaal waarop de minister bereikbaar is;

2. Onderdeel f vervalt, onder vernummering van onderdelen g, h en i tot f, g en h.

G

Aan artikel 11, eerste lid, wordt toegevoegd: tot de mededeling bedoeld in artikel 24, zevende lid. De vorige volzin is na de mededeling bedoeld in artikel 24, derde lid, niet van toepassing op communicatie over de hoeveelheid, soort of combinatie van vergunningen tussen winnende deelnemers ten behoeve van het bereiken van de overeenstemming, bedoeld in artikel 24, vijfde en zesde lid.

H

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt als volgt te luiden:

 • 1. De minister kan de veiling opschorten voor een termijn van ten hoogste één jaar indien zich naar zijn oordeel bijzondere omstandigheden voordoen buiten de beïnvloedingssfeer van de minister of de deelnemers of indien technische problemen optreden waardoor de veiling tijdelijk geen doorgang kan vinden. Een bijzondere omstandigheid of technisch probleem wordt door een deelnemer onverwijld maar uiterlijk binnen 10 minuten na afloop van een biedronde of verlengde biedronde per telefoon gemeld aan de minister.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Indien de technische problemen optreden bij een deelnemer, kan de minister verlangen dat zijn biedingen worden uitgebracht door middel van een computer die de minister ter beschikking stelt op een door hem te bepalen locatie.

I

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde, vierde en zesde lid vervallen, onder vernummering van het vijfde lid tot het derde lid.

2. In het derde lid (nieuw) vervalt ', of tweede lid, onderdeel a'.

J

Artikel 15 vervalt.

K

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede en derde lid komen te luiden:

 • 2. Een verlenging als bedoeld in het eerste lid wordt niet meegerekend voor het daar bedoelde maximum, indien deze plaatsvond in een biedronde waarvoor de minister op grond van artikel 11, vijfde lid, of artikel 12, tweede lid, heeft besloten dat deze opnieuw moet worden gehouden.

 • 3. Wanneer een deelnemer wegens technische problemen gebruik heeft moeten maken van een verlenging, maar toch in staat is geweest een bod uit te brengen, kan de minister besluiten dat die verlenging niet wordt meegerekend voor het in het eerste lid bedoelde maximum.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid.

3. In het vierde lid (nieuw) vervalt 'of tweede'.

4. In het vijfde lid (nieuw) vervalt 'en tweede'.

L

Artikel 23, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Indien het totaal aan frequentieruimte waarop de te verlenen vergunningen betrekking hebben, kleiner is dan de beschikbare frequentieruimte binnen de band, worden de vergunningen zodanig verleend dat de frequentieruimte binnen de band waarvoor geen vergunning wordt verleend aaneengesloten is.

M

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Met inachtneming van artikel 23 worden, indien dit mogelijk is voor alle winnende deelnemers die een voorkeur hebben opgegeven bij de aanvraag, de vergunningen verleend overeenkomstig de voorkeur die bij de aanvraag is opgegeven.

2. Na het vierde lid worden, onder vernummering van het vijfde lid tot zevende lid, de volgende leden ingevoegd:

 • 5. Indien meerdere winnende deelnemers vergunningen hebben gewonnen, en toepassing van het vierde lid niet voor elk van de winnende deelnemers die een voorkeur hebben opgegeven bij de aanvraag mogelijk is, worden alle winnende deelnemers gedurende vier weken vanaf de mededeling bedoeld in het derde lid in de gelegenheid gesteld om, met inachtneming van artikel 23, onderling overeen te komen voor welke frequentieruimte vergunningen worden verleend aan welke deelnemer. Indien na afloop van de periode bedoeld in de eerste volzin niet alle winnende deelnemers tot overeenstemming zijn gekomen, bepaalt de minister door middel van een loting, met inachtneming van artikel 23, voor welke frequentieruimte vergunningen worden verleend aan welke winnende deelnemer.

 • 6. Indien toepassing van het vierde lid mogelijk is voor elk van de winnende deelnemers die bij de aanvraag een voorkeur hebben opgegeven, is het vijfde lid van overeenkomstige toepassing op de verdeling van de na toepassing van het vierde lid resterende frequentieruimte tussen de winnende deelnemers die bij de aanvraag hebben opgegeven geen voorkeur te hebben.

N

De bijlage bij de regeling vervalt.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 september 2020

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

TOELICHTING

Met deze regeling worden enkele aanpassingen aangebracht in de Regeling verdeling op afroep. Het verdeelmechanisme verdeling op afroep zal voor het eerst worden toegepast voor de vergunningen in de 700 MHz-band voor mobiele communicatie op installaties ter zee, en wel met ingang van 8 weken na de dag van publicatie in de Staatscourant van de vergunningen in de 700 MHz-band die werden verdeeld volgens de Regeling aanvraag- en veilingprocedure 700, 1400 en 2100 MHz.

De wijzigingen in de Regeling verdeling op afroep worden per onderdeel toegelicht.

Onderdelen A en G

De definitie van het begrip ‘vertrouwelijke informatie’ wordt aangepast zodat duidelijker wordt welke informatie hieronder wordt verstaan. Hiervoor is aangesloten bij de informatie die op grond van artikel 11 van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure 700, 1400 en 2100 MHz vertrouwelijk dient te worden behandeld om een eerlijk verloop van de veiling te waarborgen. Een aanvrager dient zich aan artikel 11 te houden tot de mededeling van de minister als bedoeld in artikel 24, vijfde lid. Tot die tijd mag de aanvrager, diegene die een aanvrager bijstaat of een lid van de groep van de aanvrager geen vertrouwelijke informatie verspreiden aan een andere aanvrager of derde of deze informatie openbaar maken. Een uitzondering geldt voor het communiceren over de hoeveelheid verkregen frequentieruimte met andere veilingdeelnemers met het oog op het kunnen voeren van onderhandelingen als bedoeld in artikel 24, vierde lid. Dit is verduidelijkt met de wijziging van artikel 11 (onderdeel G). Daarnaast zijn de ontbrekende definities van deelnemer en groep opgenomen in artikel 1.

Onderdeel B

Met de aanpassingen in artikel 2 wordt ten eerste geregeld dat voor documenten die zijn opgesteld in de Engelse taal geen Nederlandse vertaling hoeft te worden aangeleverd.

Daarnaast wordt het adres voor indiening van de aanvraag bij publicatie van het aanvraagformulier door de minister bekendgemaakt. Wanneer beschikbaar kan de minister bij de publicatie van het aanvraagformulier tevens een elektronisch communicatiekanaal voor het indienen van aanvragen bekendmaken. Met betrekking tot de persoonlijke overhandiging wordt bepaald dat aanvragen alleen gedurende de vermelde openingstijden kunnen worden ingediend.

Onderdelen D, L en M

Bij de toewijzing van de al dan niet via een veiling te verlenen vergunningen moet worden bepaald welke winnaar respectievelijk aanvrager aan wie een vergunning wordt verleend een vergunning voor welke plek in de verdeelde frequentieband toegewezen krijgt. Naar aanleiding van een informele korte raadpleging van het Nationaal Frequentiebeleidsoverleg (NFO) zijn enkele verbeteringen aangebracht in de toewijzingssystematiek in de VOA-procedure.

Deze verbeteringen houden ten eerste in dat bij de toewijzing niet langer wordt voorgeschreven dat wanneer er onverdeeld spectrum overblijft, al het toe te wijzen spectrum aaneengesloten moet worden verleend en in beginsel onderin de band moet liggen, tenzij alle winnaars overeenkomen dat het toe te wijzen spectrum bovenin de band moet liggen. Deze voorschriften komen te vervallen. Het eventueel onverdeelde spectrum moet weliswaar aaneengesloten blijven maar kan op elke plek in de band, tussen twee vergunde kavels in, of aan het begin of einde van de band, komen te liggen.

Ten tweede zal er, om aanvragers of winnaars aan wie vergunningen worden verleend meer invloed te geven op de plek in de band waar zij een vergunning toegewezen krijgen en om de toewijzing van het spectrum sneller en efficiënter te kunnen laten verlopen, in het aanvraagformulier niet alleen worden gevraagd hoeveel spectrum een aanvrager wenst te verkrijgen maar ook welke plek in de band daarbij zijn voorkeur heeft. Hierbij is het ook mogelijk om aan te geven dat er geen voorkeur is voor een specifieke plek in de band.

Indien alle winnaars of aanvragers aan wie vergunningen worden verleend een plek overeenkomstig hun in de aanvraag opgegeven voorkeur kan worden toegekend, en het eventuele resterende spectrum daarbij aaneengesloten blijft, worden de vergunningen op die manier verleend. Indien er daarnaast nog één of meer winnaars of aanvragers aan wie een vergunning zal worden verleend zijn, die hebben opgegeven géén voorkeur te hebben, dan geldt voor deze partijen de procedure zoals die voor deze wijzigingsregeling al gold: deze partijen worden in de gelegenheid gesteld met elkaar te onderhandelen over de onderlinge verdeling van de resterende plekken in de band. De periode die voor de onderhandelingen wordt gegeven, wordt met deze wijzigingsregeling verlengd van twee naar vier weken om de kans op een succesvolle onderhandeling te vergroten. Indien de onderhandelingen niet tot overeenstemming leiden wordt door middel van loting bepaald op welke plek in de band de winnaars of aanvragers aan wie vergunningen worden verleend een vergunning toegewezen krijgen. Indien de onderhandelingsmogelijkheid slechts betrekking heeft op één partij houdt dit in dat deze partij aan de minister kan aangeven welk deel van de resterende frequentieruimte hij toegewezen wil krijgen, dan wel dat hij de voorkeur geeft aan een loting voor die beslissing.

Indien niet aan elk van de winnaars of aanvragers aan wie vergunningen zullen worden verleend overeenkomstig hun opgegeven voorkeur kan worden toegekend, geldt weer de procedure zoals die voor deze wijzigingsregeling al gold: dan worden alle winnaars of aanvragers aan wie vergunningen zullen worden toegekend in de gelegenheid gesteld hierover onderling tot overeenstemming te komen. Ook hier geldt dat indien dit na vier weken niet leidt tot overeenstemming, de plek in de band middels een loting zal worden bepaald.

In alle gevallen geldt dat het eventuele resterende spectrum aaneengesloten moet blijven (artikel 7, derde lid, en artikel 23, tweede lid).

Onderdelen E t/m K en N

Communicatie tijdens de veiling kan onder andere via een door de minister aan te wijzen elektronisch communicatiekanaal plaatsvinden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan communicatie via beveiligde e-mail of een door de minister beschikbaar gesteld communicatiesysteem.

Alle overige wijzigingen hebben betrekking op de keuze om niet langer gebruik te maken van de fax tijdens verdeelprocedures. Bij een technische storing als gevolg waarvan een bieder geen bieding kan uitbrengen via het elektronisch veilingsysteem wordt in plaats van een schriftelijke bieding, die via de fax zou worden gestuurd, de tegenwoordig gebruikelijkere oplossing in veilingregelingen gehanteerd. Bij een technische storing kan de minister verlangen dat een deelnemer zijn biedingen uitbrengt door middel van een computer die de minister ter beschikking stelt op een door hem te bepalen locatie.

Inwerkingtreding

In afwijking van het beleid inzake vaste verandermomenten treedt deze regeling in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant. Dit is immers in het belang van de betrokken partijen, namelijk geïnteresseerden voor deelname aan de verdeling op afroep van de vergunningen voor mobiele communicatie voor installaties op zee in de 700 MHz-band.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Naar boven