Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 50573Overig

Kennisgeving besluit verleende omgevingsvergunning Duurzaam Voorne Holding B.V. te Breda, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend:

Dat aan Duurzaam Voorne Holding B.V. te Breda, een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten ‘Verandering’ en ‘Bouwen’ ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting Duurzaam Voorne. De inrichting Duurzaam Voorne, nabij Konneweg 4b te Tinte op het perceel kadastraal ingedeeld, gemeente Westvoorne, sectie C, nummer 667.

De omgevingsvergunning betreft het bouwen van een aardwarmteproductiegebouw en bijbehorende installaties en het vervolgens in gebruik nemen van deze aardwarmteproductie installatie ten behoeve van de winning van aardwarmte.

Op het ontwerpbesluit dat van 11 juni 2020 t/m 22 juli 2020 ter inzage lag bij de gemeente Westvoorne zijn geen zienswijze ingediend. Wel is er door de gemeente definitief advies uitgebracht waarop het definitieve besluit is aangepast.

Het besluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van 1 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Westvoorne te Raadhuislaan 6 in Rockanje. Wij adviseren u voor de inzage van dit ontwerpbesluit eerst contact op te nemen met de gemeente (tel. (0181) 40 80 00). Tevens zijn de stukken terug te vinden online via: www.mijnbouwvergunningen.nl/duurzaamvoorne.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. C. Sayginer (tel. 06 15 11 86 25) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de ter inzage legging van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen dit besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.