Buiten toepassing laten rijkscoördinatieregeling Zonnepark Pesse, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Datum: 9 september 2020

Nummer: DGKE-W / 20219919

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

overwegende:

 • dat GroenLeven BV (hierna: GroenLeven) het voornemen heeft Zonnepark Pesse te realiseren, een zonnepark in de gemeente Hoogeveen van circa 35 MW;

 • dat dit initiatief naar het oordeel van de Minister van Economische Zaken en Klimaat op grond van artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder b, Elektriciteitswet 1998, niet onder de rijkscoördinatieregeling valt, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening, aangezien er geen binding bestaat tussen Zonnepark Pesse en Zonnepark Zwarte Water. De enkele omstandigheid dat deze parken in elkaars nabijheid zijn voorzien, is naar het oordeel van de Minister onvoldoende voor het standpunt dat zij gezamenlijk 1 productie-installatie met een capaciteit van ten minste 50 MW vormen;

 • dat het niettemin wenselijk is voor GroenLeven om zekerheid te verkrijgen dat de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing gelaten wordt voor Zonnepark Pesse;

 • dat de rijkscoördinatieregeling, gelet op artikel 3.35, eerste lid, onder c, van de Wet ruimtelijke ordening met zich brengt dat een inpassingsplan wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK), en dat de voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan door de Minister van EZK worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van andere voor de uitvoering van het project benodigde besluiten;

 • dat de Minister van EZK, in afwijking van het voorgaande, op grond van artikel 9b, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998 kan bepalen dat de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing blijft indien, in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende productie-installatie, alsmede het aantal benodigde besluiten, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van de rijkscoördinatieregeling de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden;

 • dat deze situatie zich bij dit project voordoet, omdat de omgevingsvergunning voor Zonnepark Pesse reeds op 28 februari 2019 door de gemeente Hoogeveen verleend is;

 • dat er ook overigens geen bijzondere belemmeringen zijn die in de weg staan aan een voorspoedig verloop van de benodigde procedures, zonder dat de rijkscoördinatieregeling wordt toegepast;

 • dat, gelet op het voorgaande, GroenLeven mij bij e-mail van 18 augustus 2020 heeft verzocht de rijkscoördinatieregeling zekerheidshalve buiten toepassing te laten;

 • dat vervolgens de bij het project betrokken bestuursorganen – de provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen – zijn gehoord over het voornemen de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten;

 • dat de provincie Drenthe bij brief van 4 september 2020 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen;

 • dat de gemeente Hoogeveen bij brief van 18 augustus 2020 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen.

Gelet op:

Artikel 9b, vierde lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 1

Geen van de procedures, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening zijn van toepassing op de besluitvorming van het in ontwikkeling zijnde Zonnepark Pesse, voorzien in de gemeente Hoogeveen.

Artikel 2

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf de dag waarop de omgevingsvergunning voor Zonnepark Pesse door de gemeente Hoogeveen is verleend. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, E. Pijs, Directeur Warmte en Ondergrond

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open (artikel 7.1 in samenhang met artikel 8.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van hoofdstuk 1 van bijlage 2 bij deze zelfde wet).

Naar boven