Aanwijzingsbesluit verbod afmeren deel Europahaven voor binnenschepen

De Havenmeester van Rotterdam,

gelet op:

 • de artikelen 3.2 en 1.10 van de Havenverordening Rotterdam 2020;

 • artikel 11.7 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016;

overwegende dat:

 • de Havenmeester, namens het college, bevoegd is gebieden aan te wijzen waar bepaalde categorieën van schepen zich niet mogen bevinden, daaronder begrepen het nemen van ligplaats;

 • het afmeren en verblijven door binnenschepen in een deel van de Europahaven door binnenschepen in beginsel niet is toegestaan vanwege de veiligheid in en in de omgeving van de haven;

 • het afmeren en verblijven alleen is toegestaan nadat een melding is gedaan aan de Havenmeester;

besluit vast te stellen:

AANWIJZINGSBESLUIT VERBOD AFMEREN DEEL EUROPAHAVEN VOOR BINNENSCHEPEN

Artikel 1 Verbod afmeren deel Europahaven voor binnenschepen

 • 1. Een binnenschip mag zich niet bevinden in de Europahaven in een gebied van 25 meter ten noorden van de oeverfrontnummers 8178 tot en met 8188.

 • 2. Een binnenschip mag zich niet bevinden in de Europahaven in een gebied van 25 meter rondom één of meerdere schepen op het moment dat deze schepen direct of indirect ligplaats hebben genomen ter hoogte van oeverfrontnummers 8178 tot en met 8188.

 • 3. Wat in het eerste en tweede lid staat, geldt niet:

  • a. als een binnenschip zich minimaal dertig minuten voorafgaand aan het verblijf in de gebieden bij de Havenmeester heeft gemeld, of;

  • b. voor schepen van handhavingsdiensten voor zover dat voor een goede vervulling van hun taak noodzakelijk is.

Artikel 2 Wijze van melden

De melding als bedoeld in artikel 1, derde lid, vindt plaats aan het Haven Coördinatie Centrum via VHF-kanaal 14 waarbij door het binnenschip de volgende gegevens worden gemeld:

 • a. naam van het binnenschip;

 • b. reden waarom het schip ligplaats in het gebied moet nemen;

 • c. verwachte aankomst- en vertrektijd in het gebied.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op 3 oktober 2020.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit verbod afmeren deel Europahaven voor binnenschepen.

Aldus vastgesteld op 22 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Namens deze de Havenmeester van Rotterdam, R.J. de Vries

Bezwaarclausule

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar. Indien u er voor kiest om u te laten vertegenwoordigen, verzoeken wij u om een machtiging te (laten) overleggen. Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan, hangende de bezwaarschriftenprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Hieraan zijn griffiekosten verbonden.

Correspondentieadres:

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Divisie Havenmeester

Haven Coördinatie Centrum

tel: 010-252 1000

fax: 010-252 1600

vhf: Kanaal 14

HCC@portofrotterdam.com

World Port Center

Bezoekadres: Wilhelminakade 909 / Havennummer 1247

Postadres: Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam

TOELICHTING OP DEZE AANWIJZING:

Aan de kade ter hoogte van oeverfrontnummers 8178 tot en met 8188 in de Europahaven wordt lading gelost met een hogere kans dat daarin smokkelgoederen aanwezig zijn. Om de verdere distributie van deze goederen tegen te gaan wordt in dit aanwijzingsbesluit bepaald dat binnenschepen niet – zonder voorafgaande melding – ligplaats mogen nemen in de volgende gebieden:

 • 25 meter ten noorden van de oeverfrontnummers 8178 tot en met 8188;

 • 25 meter rondom één of meerdere schepen op het moment dat deze schepen direct of indirect ligplaats hebben genomen ter hoogte van oeverfrontnummers 8178 tot en met 8188.

De afstand van 25 meter geldt dus niet alleen ten opzichte van het schip dat direct aan de kade is afgemeerd, maar geldt ook indien bijvoorbeeld een bunkerschip langszij een zeeschip ligt. Op dat moment geldt de afstand van 25 meter ten opzichte van het indirect afgemeerde bunkerschip.

Het aanwijzingsbesluit is gericht op binnenschepen. Wat binnenschepen zijn, is als volgt in artikel 1.1 van de Havenverordening Rotterdam 2020 gedefinieerd:

 • binnenschip: schip, niet zijnde een zeeschip.

Onder het begrip “binnenschip” valt in dit aanwijzingsbesluit niet alleen de reguliere binnenvaart, maar ook alle andere type schepen, zoals pleziervaart, personenvervoer, etc.

Een zeeschip is een schip dat volgens zijn constructie uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor de vaart op zee. Zeeschepen moeten zich op grond van andere wetgeving reeds melden voordat ze een haven aandoen. Vandaar dat dit aanwijzingsbesluit zich beperkt tot binnenschepen om te voorkomen dat een dubbele melding door zeeschepen zou moeten worden gedaan.

Doel van dit aanwijzingsbesluit is dat in principe ieder schip zich vooraf bij de Havenmeester gemeld moet hebben, voordat het gebied wordt binnengevaren. In artikel 3, derde lid, onder b, is een uitzondering genomen voor schepen van handhavingsdiensten (bijv. zeehavenpolitie, douane, divisie havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam N.V. Deze schepen hoeven zich niet te melden als zij in het gebied moeten zijn voor een goede vervulling van hun toezichts- of opsporingstaak.

Minimaal 30 minuten voordat in één van de gebieden wordt gevaren, moet een melding aan het Haven Coördinatie Centrum worden doorgegeven. Deze melding moet via VHF-kanaal 14 worden doorgegeven, waarbij de volgende gegevens worden gemeld:

 • a. naam van het binnenschip;

 • b. reden waarom het schip ligplaats in het gebied moet nemen;

 • c. verwachte aankomst- en vertrektijd in het gebied.

Naar boven