Kennisgeving Kernenergiewet Definitieve vergunning Vinçotte Nederland B.V., Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Vanaf 1 oktober 2020 tot en met 12 november 2020 ligt de definitieve vergunning van Vinçotte Nederland B.V. ter inzage. Tot en met 12 november 2020 kan door belanghebbenden beroep tegen de vergunning worden ingesteld.

Achtergrond van de vergunning

Vinçotte Nederland B.V. is een bedrijf dat zich bezighoudt met industriële radiografie. Industriële radiografie vindt vaak plaats op de locatie van de opdrachtgever en wordt uitgevoerd om de veiligheid van constructies te onderzoeken. Er vindt bijvoorbeeld onderzoek plaats of lasnaden nog van een juiste kwaliteit zijn, of dat er zich ergens in industriële leidingen en installaties mogelijk beginnende defecten voordoen. Het is belangrijk voor de veiligheid van deze installaties om de kwaliteit telkens aantoonbaar in de gaten te kunnen houden. Voor deze kwaliteitscontroles worden toestellen en ingekapselde bronnen gebruikt.

De activiteit van de bronnen, die worden toegepast, is aangepast aan het object dat moet worden onderzocht. Te lage activiteiten geven te lange belichtingstijden en dat kan leiden tot onvoldoende kwaliteit. Daarom dienen er meerdere bronhouders met verschillende bronsterkten op de onderzoekslocatie aanwezig te zijn.

Om de aan- en afvoerroutes van de bronnen te verkleinen en zo de risico’s en kosten van vervoer te beperken, heeft Vinçotte Nederland B.V. verspreid over Nederland, diverse locaties in gebruik voor de opslag van bronnen en beschikt daarom over de benodigde Kernenergiewetvergunningen voor opslag en toepassing van bronnen.

Nu zijn zij voornemens een nieuwe opslagfaciliteit en onderzoekslocatie aan de Edisonweg 14D in Alkmaar in gebruik te nemen. Hier willen zij ook onderzoek van de verplaatsbare geprefabriceerde delen uitvoeren, dat thans bij opdrachtgevers wordt uitgevoerd. Het verplaatsen van onderzoeksobjecten naar afgeschermde stralingsruimten zorgt voor een beter geoptimaliseerde blootstelling aan leden van de bevolking dan wanneer dit op locatie van de opdrachtgever zou worden uitgevoerd. Voor deze nieuwe locatie is een vergunning vereist.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is op grond van de Kernenergiewet het bevoegd gezag.

Procedure

Vinçotte Nederland B.V. heeft op 11 november 2019 een aanvraag voor een vergunning ingediend. Op verzoek van het bevoegd gezag is deze aanvraag op 7, 14 en 29 april 2020 en op 29 juni 2020 door Vinçotte Nederland B.V. nog nader aangevuld.

Voor de behandeling van de vergunningaanvraag wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Op 8 juli 2020 is mededeling gedaan van de ontwerpvergunning en van de mogelijkheid tot inspraak. De inspraaktermijn liep tot en met 19 augustus 2020. In deze periode is één zienswijze ontvangen. De ingediende zienswijze is in de definitieve vergunning verwerkt.

Met deze kennisgeving wordt mededeling gedaan van de definitieve vergunning en de mogelijkheid tot beroep daartegen.

De vergunning

In de vergunning is met de aangevraagde handelingen onder voorwaarden ingestemd. De naar aanleiding van de ontwerpvergunning ingebrachte zienswijze heeft niet geleid tot wijzigingen van de definitieve vergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan.

De vergunning is verleend op grond van de artikelen 15 onder a, 29 en 34 van de Kernenergiewet en de artikelen 3.5 en 3.8, eerste tot en met derde lid van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Waar kunt u de vergunning inzien?

De vergunning, de aanvraag en de overige relevante stukken kunt u vanaf 1 oktober 2020 tot en met 12 november 2020 inzien op de locatie van de ANVS, Koningskade 4 te Den Haag. Vanwege de maatregelen rondom corona is slechts beperkte toegang mogelijk tot het gebouw. Om de stukken in te zien, kunt u bellen via telefoonnummer 088 – 489 05 00. Wij zorgen dan in overleg met u voor een passende oplossing, waaronder het digitaal kunnen inzien van de stukken.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden kunnen tot en met 12 november 2020 tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt als belanghebbende worden aangemerkt indien u rechtstreeks door het besluit in uw belangen wordt geraakt en u eerder een zienswijze heeft ingebracht over het ontwerp van het besluit of indien redelijkerwijs niet aan u kan worden verweten eerder geen zienswijze daarover te hebben ingebracht.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener. De indiener moet duidelijk aangeven waarom hij tegen dit besluit beroep aantekent. Zo mogelijk dient bij het beroepschrift een afschrift te worden gevoegd van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Het besluit treedt op 13 november 2020 in werking, tenzij vóór deze datum een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als burger kunt u uw beroepschrift of verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State verzenden (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor moet u beschikken over DigiD.

Voor de behandeling van een beroep of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, website www.raadvanstate.nl.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het Informatiepunt Kernenergie­wetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00.

Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via: https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van ‘vraag m.b.t. Zienswijze Vinçotte Nederland B.V.’.

Naar boven