Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 4971Ruimtelijke plannenONTWERPBESTEMMINGSPLAN “DEN BELS (MOERDIJK)”

Logo Moerdijk

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 31 januari tot en met 13 maart 2020 voor iedereen het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Den Bels’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPMDDenBels-BP30) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt.

 

Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

 

Plangebied en ontwikkeling

Het plangebied heeft betrekking op het gebied ten westen van de dorpshaven in Moerdijk dorp, dat loopt tot aan de Appelzak. Ook de bestaande woningen en bedrijven aan Den Bels vallen binnen het plangebied. In het bestemmingsplan is voor de bestaande woningen en bedrijven een passende bestemming opgenomen, waarmee het bestaande gebruik voortgezet kan worden. Voor de rest van het plangebied is de bestemming Groen opgenomen. Het gaat dan om het gebied dat achter de woningen en de visserijbedrijven aan Den Bels ligt en aan de andere zijden begrensd wordt door de Appelzak, het Hollands Diep en de dorpshaven van Moerdijk.

 

Procedure

Iedereen kan tot en met 13 maart 2020 gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Den Bels (Moerdijk)”.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

 

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw de Kuijper van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0168.