Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SluisStaatscourant 2020, 49642Ruimtelijke plannenOntwerp-beheersverordening ‘parkeren’

Logo Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 2 van de inspraakverordening gemeente Sluis bekend dat de ontwerp-beheersverordening ‘parkeren’ ter inzage wordt gelegd. De beheersverordening biedt een planologisch juridische borging van de parkeernormen opgenomen in het gemeentelijke parkeernormenbeleid. De ontwerp-beheersverordening geldt voor de kernen Oostburg, Sluis en IJzendijke.

De ontwerp-beheersverordening ‘parkeren’ ligt met ingang van 23 september 2020 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via www.gemeentesluis.nl.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen over de ontwerp-beheersverordening ‘parkeren’ op de volgende wijze:

  • Schriftelijk: u kunt uw inspraakreactie richten aan de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg;

  • Mondeling: u kunt hiervoor een afspraak maken met de heer M. den Boeft via het algemene telefoonnummer +140117.

Wij maken u erop attent dat het niet mogelijk is uw inspraakreactie via de gemeentelijke website kenbaar te maken. Wij verzoeken u om in uw schrijven duidelijk aan te geven op welke stukken uw zienswijze / inspraakreactie betrekking heeft.

Oostburg, 23 september 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris, S.I. de Kievit-Minnaert

De burgemeester, mr. M.M.D. Vermue