Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2020, 49477Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Uitbreiding Nijverheidsterrein Ursem (gemeente Koggenland)

Logo Koggenland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 7 september 2020 het bestemmingsplan Uitbreiding Nijverheidsterrein Ursem heeft vastgesteld. Het plan is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het bedrijventerrein Nijverheidsterrein en de omzetting van de bedrijfsbestemming Walingsdijk 16 te Ursem naar een woonbestemming mogelijk.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 23 september 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop “in procedure” en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.1598.BPBTUitbrNijver-va01. Ook is er de mogelijkheid om het plan op afspraak in te zien op het gemeentehuis bij de afdeling Wonen en Ondernemen.

Beroepsmogelijkheden

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld

door een belanghebbende die:

1. tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft

gebracht;

2. aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Er bestaat de mogelijkheid om

digitaal beroep in te stellen via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het bestemmingsplan in werking treedt met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Koggenland, 22 september 2020