Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 17 september 2020, nr. WJZ/ 20216274, houdende voorschriften met betrekking tot de melding van het voornemen overwegende zeggenschap in een telecommunicatiepartij te verkrijgen (Regeling melding Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 14a.2, vijfde lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Een melding als bedoeld in artikel 14a.2, eerste en vierde lid, van de Telecommunicatiewet, wordt gedaan met gebruikmaking van het in de bijlage opgenomen formulier en gaat vergezeld van de in dit formulier genoemde gegevens en bescheiden.

 • 2. Een melding wordt gedaan:

  • a. per post op het volgende adres en met de volgende adressering:

   Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

   t.a.v. Bureau Toetsing Investeringen

   Postbus 20401

   2500 EK Den Haag, of

  • b. door persoonlijke overhandiging op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur op het volgende adres:

   Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

   t.a.v. Bureau Toetsing Investeringen

   Bezuidenhoutseweg 73

   2594 AC Den Haag.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling melding Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 september 2020

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 1, EERSTE LID, VAN DE REGELING MELDING WET ONGEWENSTE ZEGGENSCHAP TELECOMMUNICATIE

Meldingsformulier Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

1. Beschrijving van de verkrijging van overwegende zeggenschap

1.1 Samenvatting

Geef een beknopte samenvatting van de verkrijging van overwegende zeggenschap, waarin u vermeldt: de investeerder die voornemens is overwegende zeggenschap in een telecommunicatiepartij te verkrijgen, de betreffende telecommunicatiepartij en de telecomdiensten die deze aanbiedt, de aard van de verkrijging van overwegende zeggenschap (bv. fusie, overname of gemeenschappelijke onderneming) en de vorm waarin zeggenschap wordt verkregen (bv. aandelen of stemovereenkomst).

2. Informatie over de investeerder, de groep en de telecommunicatiepartijen

2.1 Informatie over de investeerder

Vermeld voor de partij die het voornemen heeft overwegende zeggenschap in een telecommunicatiepartij te verkrijgen (hierna: de investeerder):

 • * bent u de telecommunicatiepartij die op grond van artikel 14.2, vierde lid, zelf een melding van overwegende zeggenschap doet, vul dan hier zowel uw eigen gegevens als die van de investeerder in, en de overige vragen voor zover u bekend.

 • * bent u een van een beursgenoteerde telecommunicatiepartij onafhankelijke rechtspersoon die ten doel heeft het behartigen van de belangen van de telecommunicatiepartij en een met haar verbonden onderneming en die de overwegende zeggenschap na aankondiging van een openbaar bod voor de duur van maximaal twee jaar verkrijgt ter bescherming van de telecommunicatiepartij, bedoeld in artikel 14a.2, eerste lid? Dan hoeft u geen melding te doen.

 • 2.1.1 Naam en adres van de investeerder;

 • 2.1.2 De EU-lidstaten waar de investeerder actief is;

 • 2.1.3 Naam, adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres en functie van een bevoegd contactpersoon;

 • 2.1.4 Adres van de aanmeldende investeerder waar documenten en met name besluiten van de minister van EZK kunnen worden bezorgd;

  Vermeld naam, telefoonnummer en e-mailadres van een persoon op dit adres die gemachtigd is te betekenen stukken in ontvangst te nemen.

2.2 Informatie over de groep waar de investeerder deel van uitmaakt
 • 2.2.1 Geef een overzicht van alle telecommunicatiepartijen1 in Nederland waarin de investeerder en/of andere leden van de groep2 waar de investeerder deel van uitmaakt, reeds overwegende zeggenschap houden.

 • 2.2.2 Geef voor elk van de groepsleden aan op welke wijze en op welke grond zeggenschap wordt uitgeoefend in de betreffende telecommunicatiepartij.

 • 2.2.3 Geef per telecommunicatiepartij aan welke telecomdiensten worden aangeboden en vermeld daarbij de volgende gegevens betreffende het afgelopen boekjaar:

  • a. het aantal eindgebruikers in Nederland waaraan een internettoegangsdienst of telefoondienst wordt aangeboden, waarbij met betrekking tot:

   • 1⁰ de vaste internettoegangs- of telefoondienst, met uitzondering van de vaste internettoegangsdienst aan zakelijke eindgebruikers, wordt uitgegaan van 2 eindgebruikers per aansluiting,

   • 2⁰ de vaste internettoegangsdienst aan zakelijke gebruikers wordt uitgegaan van 8 eindgebruikers per aansluiting,

   • 3⁰ de mobiele internettoegangsdienst of telefoondienst wordt uitgegaan van 1 eindgebruiker per aansluiting,

  • b. het aantal eindgebruikers in Nederland waaraan via een elektronisch communicatienetwerk internettoegangsdiensten of telefoondiensten worden aangeboden,

  • c. het aantal autonome systemen dat op het aangeboden internetknooppunt is aangesloten,

  • d. de stroomcapaciteit van de aangeboden datacenterdiensten in MW,

  • e. het aantal .nl-domeinnamen ten behoeve waarvan hostingdiensten worden aangeboden,

  • f. of een gekwalificeerde vertrouwensdienst wordt aangeboden,

  • g. biedt de telecommunicatiepartij aan de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het ministerie van Defensie, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid of de Nationale Politie een elektronische communicatiedienst of elektronisch communicatienetwerk, datacenterdienst of vertrouwensdienst aan?

  Voorbeeld:

  Investeerder of groepslid van de investeerder die reeds overwegende zeggenschap in een telecommunicatie-partij houdt

  Telecommunicatie-partij waar de investeerder of het betreffende groepslid reeds overwegende zeggenschap in houdt

  Door de betreffende telecommunicatiepartij aangeboden telecomdiensten: internettoegangsdienst, telefoondienst, elektronisch communicatienetwerk, internetknooppunt, datacenter, hosting, gekwalificeerde vertrouwensdienst

  Vermeld per aangeboden telecomdienst de relevante waarde

  vb: de telecommunicatiepartij biedt internettoegang aan 60.000 eindgebruikers, biedt een internetknooppunt met 100 aangesloten autonome systemen, etc

         
         

  De in deze rubriek te verstrekken gegevens kunnen worden toegelicht met organisatieschema's of met diagrammen die een beeld geven van de eigendoms- en zeggenschapsstructuur.

  • * indien u (alleen of tezamen met uw groep) ook zonder de voorgenomen verkrijging van overwegende zeggenschap in totaal reeds boven de drempelwaarden voor relevante invloed in het Besluit overwegende zeggenschap telecommunicatie uitkomt hoeft u geen melding te doen.

 • 2.2.4 Geef de naam en geboortedatum van de uiteindelijk belanghebbenden, in de zin van artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, van de investeerder. Beschrijf de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de uiteindelijk belanghebbenden met betrekking tot de investeerder.

De in deze rubriek te verstrekken gegevens kunnen worden toegelicht met organisatieschema's of met diagrammen die een beeld geven van de eigendoms- en zeggenschapsstructuur.

2.3 Benoeming van vertegenwoordiger

Wanneer een vertegenwoordiger namens de investeerder een melding ondertekent, moet deze de bevoegdheid tot vertegenwoordiging schriftelijk aantonen. Deze schriftelijke machtiging vermeldt de naam en functie van de persoon of personen die dergelijke bevoegdheid verlenen.

Vermeld voor de vertegenwoordiger die bevoegd is om namens de investeerder te handelen, de volgende contactgegevens en vermeld ook wie hij vertegenwoordigt:

 • 2.3.1 Naam van de vertegenwoordiger;

 • 2.3.2 Adres van de vertegenwoordiger;

 • 2.3.3 Naam, adres, telefoon- en faxnummer en e-mailadres van de persoon met wie contact dient te worden opgenomen, én

 • 2.3.4 Adres van de vertegenwoordiger (zo mogelijk in Nederland) waaraan alle correspondentie kan worden gezonden en waar alle stukken kunnen worden bezorgd.

2.4 Informatie over de telecommunicatiepartij waarin de investeerder overwegende zeggenschap verkrijgt

Vermeld voor de telecommunicatiepartij waarin de investeerder overwegende zeggenschap verkrijgt:

 • 2.4.1 Naam, adres, contactpersoon, telefoon- en faxnummer, e-mailadres van de partij waarin de investeerder overwegende zeggenschap verkrijgt;

 • 2.4.2 Rechtsvorm van deze partij;

 • 2.4.3 De EU-lidstaten waar deze partij actief is;

 • 2.4.4 Geef een overzicht van de telecomdiensten en netwerken die door deze partij worden aangeboden en vermeld daarbij de volgende gegevens betreffende het afgelopen boekjaar:

  • a. het aantal eindgebruikers in Nederland waaraan een internettoegangsdienst of telefoondienst wordt aangeboden, waarbij met betrekking tot:

   • 1⁰ de vaste internettoegangs- of telefoondienst, met uitzondering van de vaste internettoegangsdienst aan zakelijke eindgebruikers, wordt uitgegaan van 2 eindgebruikers per aansluiting,

   • 2⁰ de vaste internettoegangsdienst aan zakelijke gebruikers wordt uitgegaan van 8 eindgebruikers per aansluiting,

   • 3⁰ de mobiele internettoegangsdienst of telefoondienst wordt uitgegaan van 1 eindgebruiker per aansluiting,

  • b. het aantal eindgebruikers in Nederland waaraan via een elektronisch communicatienetwerk internettoegangsdiensten of telefoondiensten worden aangeboden,

  • c. het aantal autonome systemen dat op het aangeboden internetknooppunt is aangesloten,

  • d. de stroomcapaciteit van de aangeboden datacenterdiensten in MW,

  • e. het aantal .nl-domeinnamen ten behoeve waarvan hostingdiensten worden aangeboden,

  • f. of een gekwalificeerde vertrouwensdienst wordt aangeboden,

  • g. biedt de telecommunicatiepartij aan de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het ministerie van Defensie, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid of de Nationale Politie een elektronische communicatiedienst of elektronisch communicatienetwerk, datacenterdienst of vertrouwensdienst aan?

3. Gegevens betreffende de voorgenomen verkrijging van overwegende zeggenschap

3.1 Beschrijf de aard van de voorgenomen verkrijging van overwegende zeggenschap.

Beantwoord hierbij in ieder geval de volgende vragen:

 • a) Beschikt de investeerder na de voorgenomen verkrijging alleen of tezamen met personen met wie in onderling overleg wordt gehandeld, rechtstreeks of middellijk over ten minste 30 procent van de stemmen in de algemene vergadering van de telecommunicatiepartij?

 • b) Kan de investeerder na de voorgenomen verkrijging al dan niet krachtens overeenkomst met anderen, alleen of samen met personen met wie in onderling overleg wordt gehandeld, meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen van de telecommunicatiepartij benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen?

 • c) Beschikt de investeerder na de voorgenomen verkrijging over een of meer aandelen met een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap?

 • d) Beschikt de investeerder na de voorgenomen verkrijging over de telecommunicatiepartij in de vorm van een bijkantoor?

 • e) Wordt de investeerder na de voorgenomen verkrijging als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk voor de schulden van de onder eigen naam optredende vennootschap?

 • f) Is de investeerder na de voorgenomen verkrijging eigenaar van de telecommunicatiepartij in de vorm van een eenmanszaak?

 • 3.1.1 Indien van toepassing: omschrijf met welke personen in onderling overleg wordt gehandeld, waar dit uit bestaat en verstrek de documenten waarin de afspraken met betrekking tot het onderling overleg zijn vastgelegd en geef de naam, adres en contactgegevens van de personen met wie in onderling overleg wordt gehandeld.

3.2 Beschrijf de beoogde eigendoms- en zeggenschapsstructuur na de totstandbrenging van de verkrijging van overwegende zeggenschap. Geef dit tevens weer in een organogram.
3.3 Vermeld de datum of de geplande datum van voltooiing van de verkrijging van overwegende zeggenschap. Vermeld daarbij op welke datum, naar is voorzien of wordt verwacht, de belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden die ertoe strekken de verkrijging van overwegende zeggenschap tot stand te brengen.

4. Publieke belangen

4.1 Vragen over de investeerder en iedere partij die middels de investeerder overwegende zeggenschap in de telecommunicatiepartij verkrijgt

Verstrek voor zowel de investeerder die het voornemen heeft om overwegende zeggenschap in de telecommunicatiepartij te verkrijgen, als iedere partij die middels de investeerder overwegende zeggenschap in de telecommunicatiepartij verkrijgt (zoals het moederbedrijf van de investeerder en de uiteindelijk belanghebbenden), en de feitelijk leidinggevenden van deze bedrijven, de volgende informatie:

 • 4.1.1 Bent u onderworpen aan beperkende maatregelen krachtens:

  • 1. hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties,

  • 2. artikel 215 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en

  • 3. de Sanctiewet 1977

 • 4.1.2 Bent u ooit verantwoordelijk geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951:

  • 1. een misdrijf tegen de vrede,

  • 2. een oorlogsmisdrijf,

  • 3. een misdrijf tegen de menselijkheid,

  • 4. een ernstig misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of

  • 5. handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen);

 • 4.1.3 Bent u ooit onherroepelijk veroordeeld voor:

  • 1. Deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (PbEU 2008, L 300);

  • 2. Omkoping in de zin van artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn (PbEU 1997, C 195) en van artikel 2, eerste lid, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector (PbEU 2003, L 192);

  • 3. Fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 316);

  • 4. Witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166) zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 2001, 344);

  • 5. Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten in de zin van de artikelen 1, 3 en 4 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2003 inzake terrorismebestrijding (PbEU 2002, L 164);

  • 6. Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel in de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ (PbEU 2011, L 101).

 • 4.1.4 In welke landen bent u gevestigd?

 • 4.1.5 Bent u gevestigd in een land met wet- of regelgeving die commerciële of particuliere partijen verplicht samen te werken met de overheid van dat land, waaronder met staatsorganen die zijn belast met een inlichtingen- of militaire taak?

 • 4.1.6 Heeft een niet-Nederlandse staat, of een onderdeel daarvan, een direct of indirect eigendomsbelang en/of zeggenschap in de investeerder? Zo ja, vermeld dan de betreffende staat en beschrijf de aard en omvang van zijn belang en/of zeggenschap in de investeerder.

 • 4.1.7 Heeft een niet-Nederlandse staat, of een onderdeel daarvan, op grond van de wet of anderszins instrumenten die strategische of operationele besluitvorming van de aanmeldende partij(en) kunnen sturen? Zo ja, gelieve te specificeren.

 • 4.1.8 Is een van de uiteindelijk belanghebbenden van de investeerder een politiek prominente persoon, dan wel familielid of persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon, in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme?

 • 4.1.9 Geef een overzicht van de acquisities van ondernemingen wereldwijd gedurende de afgelopen drie jaar.

 • 4.1.10 Is in de afgelopen vijf jaar met betrekking tot een van de ondernemingen in de groep van de investeerder of faillissement of uitstel van betaling aangevraagd? Zo ja, geef een korte toelichting.

 • 4.1.11 Vermeld van de ondernemingen in de groep van de investeer elke grootschalige1 schending van de privacyregels of het communicatiegeheim en elke verstoring van de continuïteit van dienstverlening die zich in de afgelopen vijf jaar heeft voorgedaan.

4.2 Vragen over de voorgenomen verkrijging van overwegende zeggenschap
 • 4.2.1 In het geval de voorgenomen overwegende zeggenschap wordt verkregen in de vorm van een openbaar bod: heeft dit bod de steun van de bestuurs- of toezichthoudende organen van de telecommunicatiepartij?

 • 4.2.2 Vermeld de waarde van de transactie waarbij de overwegende zeggenschap wordt verkregen (de aankoopprijs of de waarde van alle betrokken activa, naargelang het geval).

 • 4.2.3 Beschrijf de financiering van de transactie en de bron(nen) ervan.

 • 4.2.4 Deze beschrijving moet tevens de namen van alle financiële instellingen omvatten die bij de transactie betrokken zijn, inclusief als adviseurs, verzekeraars of een financieringsbron voor de transactie

 • 4.2.5 Verstrek een overzicht van financieringsafspraken met financiële instellingen, inclusief de afspraken met betrekking daartoe opgenomen in zekerheidsdocumenten, voor zover deze ingaan op de wijze waarop met de zeggenschap in de telecommunicatiepartij wordt omgegaan.

 • 4.2.6 Beschrijf de economische motieven voor de verkrijging van overwegende zeggenschap.

4.3 Bijzondere informatie
 • 4.3.1 Zijn er feiten of omstandigheden, bijvoorbeeld van strafrechtelijke aard, op financieel of fiscaal en/of bestuursrechtelijk gebied, die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van publieke belangen? Zo ja, vermeld om welke feiten en omstandigheden het gaat.

5. Mee te zenden documenten

Verstrek de volgende documenten bij de melding:

 • 5.1.1 Een exemplaar van de definitieve of meest recente versie van alle stukken op grond waarvan de verkrijging van overwegende zeggenschap tot stand komt, hetzij bij overeenkomst tussen de partijen bij de verkrijging van overwegende zeggenschap, hetzij door verwerving van een belang dat zeggenschap verleent, hetzij door een openbaar overnamebod;

 • 5.1.2 In het geval van een openbaar overnamebod, een exemplaar van het stuk waarin het bod wordt uitgebracht; indien dit op het tijdstip van de aanmelding niet beschikbaar is, moet het zo spoedig mogelijk worden overgelegd en uiterlijk op het tijdstip waarop het aan de aandeelhouders wordt toegezonden;

 • 5.1.3 Een exemplaar van het meest recente jaarverslag en jaarrekening van de investeerder die het voornemen heeft om overwegende zeggenschap in de telecommunicatiepartij te verkrijgen en van iedere partij die middels de investeerder overwegende zeggenschap in de telecommunicatiepartij verkrijgt;

 • 5.1.4 Een exemplaar van de analyses, rapporten, studies, onderzoeken en andere gelijksoortige documenten die zijn opgesteld door of ten behoeve van een of meer leden van het bestuursorgaan, of van het toezichthoudend orgaan (of van iedere ander persoon die vergelijkbare functies uitoefent of aan wie zulke functies zijn gedelegeerd of toevertrouwd), of de aandeelhoudersvergadering met het oog op een evaluatie of analyse van de verkrijging van overwegende zeggenschap op het punt van de motieven voor de verkrijging van overwegende zeggenschap. Vermeld voor elk van deze documenten (voor zover niet in het document zelf is aangegeven) de datum waarop het is opgesteld en de naam en functie van elke persoon die het betrokken document heeft opgesteld, en

 • 5.1.5 Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of - personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op functionarissen van de betrokken partijen als op externe adviseurs, zoals advocaten.

6. Informatie Europese Unie

 • 6.1.1 Geef aan of de bij dit formulier aangemelde verkrijging van overwegende zeggenschap ook bij de autoriteiten van andere EU-lidstaten is of wordt aangemeld en zo ja, bij welke.

 • 6.1.2 Heeft de investering waarschijnlijk gevolgen voor projecten of programma's van Uniebelang?

 • 6.1.3 Heeft – voor zover u weet – de telecommunicatiepartij waarin overwegende zeggenschap wordt verkregen (hierna: de doelonderneming) financiering ontvangen uit projecten of programma's van Uniebelang?

 • 6.1.4 Onderhoudt – voor zover u weet – de doelonderneming zakelijke relaties met een Uniebelangproject? (bv. levert de onderneming goederen, technologie enz. aan het project)

7. Ondertekening

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

Plaats en datum:

Naam:

Handtekening:

TOELICHTING

Inhoud en achtergrond

De Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (Stb. 2020, 165) (hoofdstuk 14a van de Telecommunicatiewet, hierna: de wet) schrijft in artikel 14a.2 voor dat het voornemen om overwegende zeggenschap in een telecommunicatiepartij te verkrijgen, moet worden gemeld aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, indien daardoor relevante invloed in de sector wordt verkregen. Wanneer sprake is van overwegende zeggenschap is bepaald in artikel 14a.3 van de wet. Wanneer sprake is van relevante invloed in de sector is uitgewerkt in het Besluit ongewenste zeggenschap, waarin de drempelwaarden voor relevante invloed zijn vastgesteld. Wanneer een investeerder het voornemen heeft om overwegende zeggenschap in een telecommunicatiepartij te verkrijgen, én hij door die verkrijging de drempel voor relevante invloed in de sector overschrijdt, is een melding verplicht.

Met deze regeling worden voorschriften gegeven met betrekking tot de adressering van de melding op grond van artikel 14a.2 van de wet en wordt het daarvoor te gebruiken formulier vastgesteld.

Een investeerder moet, vanwege de meldplicht, bij het voornemen om overwegende zeggenschap in een telecommunicatiepartij te verkrijgen nagaan of deze zeggenschap ertoe leidt dat de investeerder relevante invloed in de telecommunicatiesector verkrijgt. De informatie die nodig is om te zien of de telecommunicatiepartij – alleen of in combinatie met de telecommunicatiepartijen waar de investeerder of zijn groep reeds overwegende zeggenschap in houdt – boven de drempelwaarden voor relevante invloed uitkomt is over het algemeen openbare informatie, en anders is deze informatie na te vragen bij de telecommunicatiepartij waarin de investeerder overwegende zeggenschap wenst te verkrijgen.

Een investeerder die reeds relevante invloed in de sector bezit hoeft daarna niet langer melding op grond van de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie te doen van verdere verkrijgingen van overwegende zeggenschap in telecommunicatiepartijen. Ook een van een beursgenoteerde telecommunicatiepartij onafhankelijke rechtspersoon die ten doel heeft het behartigen van de belangen van de telecommunicatiepartij en een met haar verbonden onderneming hoeft op grond van artikel 14a.2 van de wet geen melding te doen wanneer deze de overwegende zeggenschap na aankondiging van een openbaar bod voor de duur van maximaal twee jaar verkrijgt ter bescherming van de telecommunicatiepartij.

Melding door de telecommunicatiepartij

Wanneer op de telecommunicatiepartij een geheimhoudingsplicht rust met betrekking tot het leveren van een telecommunicatiedienst aan de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het ministerie van Defensie, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid of de Nationale Politie, zal de telecommunicatiepartij dit ook niet mogen laten weten aan een investeerder die daar naar vraagt. In dat geval zou het voor kunnen komen dat de investeerder niet kan weten dat zijn voorgenomen investering, door het aanbieden van de onder de geheimhoudingsplicht vallende telecomdiensten door de telecommunicatiepartij waarin hij overwegende zeggenschap wenst te verkrijgen, zal leiden tot relevante invloed in de telecommunicatiesector. De meldplicht rust in dat geval op de telecommunicatiepartij waarvoor deze geheimhoudingsplicht geldt. Deze meldt het ontstaan van overwegende zeggenschap of de voorbereidingen daartoe in dat geval, ook met gebruikmaking van het in deze regeling voorgeschreven formulier, zodra hij daar kennis van heeft.

Regeldruk

De kosten die voortvloeien uit het aanleveren van de gegevens en bescheiden in het meldingsformulier zullen per situatie en per partij variëren. Het is de verwachting dat het aantal overnames dat de minister zal moeten toetsen beperkt zal zijn, geschat wordt dat er gemiddeld zes meldingsplichtige verkrijgingen van overwegende zeggenschap per jaar plaatsvinden, waarvan er gemiddeld naar verwachting één omvangrijk zal zijn (met gebruikmaking van externe juridische advisering). De kosten zullen variëren naar gelang de meldingsplichtige het formulier zelf invult dan wel hiervoor gebruik maakt van externe juridische advisering. Verwacht wordt dat de in het formulier opgevraagde informatie ook door niet-juridisch geschoolde medewerkers kan worden opgesteld, en dat het informatie betreft die de meldingsplichtige, omdat het zijn eigen situatie betreft, reeds intern beschikbaar heeft. In dat geval zijn de kosten beperkt tot € 1080 euro per melding (20 uur tegen een uurtarief van € 54 per uur).

Indien externe juridische advisering wordt gebruikt en het om een investeerder met een complexe eigendomsstructuur gaat, worden de kosten ingeschat op circa. € 50.000 per geval (100 uur tegen een uurtarief van € 500 per uur). Hierbij kan opgemerkt worden dat overnames in het bedrijfsleven, vooral als het gaat om grote transacties, vaak omvangrijke trajecten zijn waarbij adviseurs vanuit verschillende specialismen (juristen, accountants, fiscalisten) worden betrokken. Deze meldingsplicht zal naar verwachting een plaats krijgen in de juridische overname-adviespraktijk.

Inwerkingtreding

De regeling treedt gelijktijdig met de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie en het Besluit ongewenste zeggenschap telecommunicatie in werking. Verwezen wordt naar de toelichting op de inwerkingtredingsbepaling in het Besluit ongewenste zeggenschap telecommunicatie.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Telecommmunicatiepartij: bijkantoor of een in Nederland gevestigde rechtspersoon, eenmanszaak of vennootschap, zijnde een aanbieder of houder van overwegende zeggenschap in een aanbieder van: a. een elektronisch communicatienetwerk of -dienst; of b. een hostingdienst, internetknooppunt, vertrouwensdienst of datacenter, met uitzondering van datacenters uitsluitend of hoofdzakelijk voor eigen gebruik.

X Noot
2

Tot de groep waarvan de investeerder deel uitmaakt behoren:

– De groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, van de investeerder,

– De dochtermaatschappijen, als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek, van de investeerder, en de rechtspersonen of vennootschappen waarvan de investeerder een dochtermaatschappij is (moedermaatschappij),

– De rechtspersoon of andere juridische entiteit waarin de investeerder, of een rechtspersoon of vennootschap die op grond van het voorgaande deel uit maakt van de groep waarvan de investeerder deel uit maakt, met een of meer andere rechtspersonen of vennootschappen gelijke aandelen houdt of gelijke juridische zeggenschap heeft (joint venture),

– Wanneer een natuurlijke persoon of groep van natuurlijke personen direct of indirect een zodanige zeggenschap of feitelijke invloed heeft dat deze in belangrijke mate het beleid van de investeerder kan bepalen of aanmerkelijke invloed heeft op de inhoud van dat beleid: de rechtspersonen en vennootschappen waarin deze natuurlijke persoon of groep van natuurlijke personen tevens dergelijke zeggenschap of feitelijke invloed heeft,

– Wanneer de investeerder een natuurlijke persoon is: de rechtspersonen of vennootschappen waarin de investeerder direct of indirect een zodanige zeggenschap of feitelijke invloed heeft dat deze in belangrijke mate het beleid van de rechtspersoon of vennootschap kan bepalen of aanmerkelijke invloed heeft op de inhoud van dat beleid.

– Alle vergelijkbare binnenlandse en buitenlandse zeggenschaps- en/of participatiestructuren.

X Noot
1

Waarvoor een boete of waarschuwing is opgelegd door de bevoegde autoriteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens

Naar boven