Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2020, 48730Ruimtelijke plannenONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Cuijk, Valuwe, Robijnlaan 77 e.o. & Verdeliet’

Logo Cuijk

 

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Cuijk, Valuwe, Robijnlaan 77 e.o. & Verdeliet ’ ter inzage wordt gelegd.

 

Aanvullend wordt bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Cuijk, Valuwe, Robijnlaan 77 e.o. & Verdeliet ’ de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd. Er wordt derhalve geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage gelegd.

 

Het plangebied ligt ter plaatse van de voormalige schoollocatie aan de Robijnlaan in de wijk De Valuwe in Cuijk (5431 ZN). Het plan maakt het bouwen mogelijk van 23 grondgebonden woningen en Wereldtuin Verdeliet wordt in westelijk deel van het plangebied uitgebreid.

 

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van woensdag 23 september 2020 tot en met dinsdag 3 november 2020. Een uitgeprint exemplaar van de stukken kan (op afspraak en met inachtneming van de COVID-19/Corona-richtlijnen van het RIVM) worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.1684.BPCuRobijnlaan77-ON01.

 

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Cuijk, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. Brugman, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid, algemeen telefoonnummer 0485-460300. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.

 

Cuijk, 22 september 2020

Burgemeester en wethouders van Cuijk