Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2020, 48381Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan ''Bosch 2 te Budel''

Logo Cranendonck

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Bosch 2 te Budel’ op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 17 september 2020 gedurende een termijn van 6 weken voor een ieder ter inzage ligt.

 

Dit bestemmingsplan is gericht op het niet meer mogelijk maken van een veehouderij en het mogelijk maken van bedrijfsactiviteiten hier in de milieucategorie 1 en 2 op het perceel Bosch 2 samen met het realiseren van een woning op de hoek van de wegen Bosch en Burgemeester Wijtestraat.

 

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBDL0041-ONT1.

Een analoog exemplaar is op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

 

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis.