Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2020, 48331Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 10 september 2020, nummer WBN-BES 2020/2, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BvvN), het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002, het Wijzigingsbesluit Besluit optie- en Naturalisatiegelden 2002, de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap;

Besluit:

ARTIKEL I

De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt als volgt gewijzigd:

A

13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid, HRWN-BES komt te luiden:

13-1 Toelichting ad artikel 13, eerste lid

Wettekst:

Bij algemene maatregel van rijksbestuur worden regelen gesteld betreffende het recht dat verschuldigd is voor het afleggen en de behandeling van de verklaring van optie en van het verzoek tot verlening van het Nederlanderschap, de gevallen en de mate waarin daarvan ontheffing kan worden verleend en de wijze waarop het moet worden voldaan.

De te betalen bedragen voor het afleggen van een optieverklaring en voor het indienen van een verzoek om naturalisatie zijn vastgelegd in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002.

Met het oog op de jaarlijkse indexering van de optie- en naturalisatiegelden (zie artikel 9, eerste lid, BON wordt verwezen naar de in onderstaande tabel vermelde tariefgroepen en de daarbij behorende tariefcodes en bedragen.

Tariefgroep

Tarief(code)

Bedrag

optie; enkelvoudig

A

$ 220

optie; gemeenschappelijk

B

$ 377

optie; medeopterende minderjarige

C

$ 25

naturalisatie; enkelvoudig; standaard

D

$ 1.040

naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard

E

$ 1.328

naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd

F

$ 774

naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd

G

$ 1.063

naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

H

$ 154

B

Het model 1.25 HRWN-BES behorende bij de optieprocedure HRWN-BES komt te luiden als aangegeven in bijlage 1.

C

Het model 2.8 HRWN-BES behorende bij de naturalisatieprocedure HRWN-BES komt te luiden als aangegeven in bijlage 2.

ARTIKEL II

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

’s-Gravenhage, 10 september 2020

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, namens deze, J.W. Beaujean directeur-generaal Migratie

BIJLAGE 1

Model 1.25 HRWN-BES: Verklaring ‘Ingelicht over betaling van optiegelden’ tevens inverzuimstelling;

alsook: Verklaring vrijgesteld van optiegelden

BIJLAGE 2

Model 2.8 HRWN-BES: Verklaring ‘Ingelicht over betaling van naturalisatiegelden’ tevens inverzuimstelling;

alsook: Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden

TOELICHTING

Algemeen

Elk jaar worden de optie- en naturalisatiegelden geïndexeerd. Dit gebeurt op grond van artikel 9 van het Besluit Optie- en Naturalisatiegelden (BON 2002). Op grond van de beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2021 van 6 september 2020, Staatscourant 2020, nr. 47059, worden de optie- en naturalisatiegelden per 1 januari 2021 verhoogd met 2,709%. Afronding op tienden van een procent betekent dit een verhoging van de leges per 1 januari 2021 met 2,7%. Echter, de procentuele stijging van de verschuldigde optie- en naturalisatiegelden in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba valt lager uit. Dit heeft te maken met de hoogte van de koers tussen de euro en de Amerikaanse dollars op 1 juli.

Met dit WBN-BES worden de legestarieven zoals deze gelden per 1 januari 2021 in de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap, toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba opgenomen. Voorts zijn de relevante modelformulieren aangepast.

’s-Gravenhage, 10 september 2020

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, namens deze, J.W. Beaujean directeur-generaal Migratie