Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2020, 48313Overig

Kennisgeving van het ontwerpbesluit naar aanleiding van een verzoek tot het algemeen verbindend verklaren van een overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor AEEA, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is voornemens om op grond van artikel 15.36, eerste lid, van de Wet milieubeheer een overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrageovereenkomst met betrekking tot AEEA algemeen verbindend te verklaren voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

Het verzoek is ingediend door Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN). De overeenkomst is gesloten tussen Stichting Belangen A/V Producenten en Importeurs, Stichting ICT Milieu,Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen, Stichting Witgoed en Stichting Zonne-energie Recycling Nederland, die de belangen behartigen van de bij hen aangesloten producenten met betrekking tot de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, en Stichting OPEN.

De overeenkomst vormt de financiële basis voor de uitvoering van de verplichtingen van Stichting OPEN en dient ter financiering van een inzamel- en verwerkingssysteem voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

De algemeen verbindend verklaring van de overeenkomst is onder andere nodig om te bewerkstelligen dat ook de producenten en importeurs, die niet vrijwillig partij zijn bij deze overeenkomst verplicht worden de afvalbeheerbijdrage af te dragen. Wanneer één overkoepelende organisatie het voortouw neemt en in een regiefunctie de voorstellen uit het plan van aanpak 65% uitvoert, zal volgens Stichting OPEN het inzamelpercentage van 65% binnen 2 jaar na afgifte van de avv behaald kunnen zijn.

Het verzoek, het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de eerste werkdag na de datum van publicatie van deze kennisgeving gedurende zes weken ter inzage bij Rijkswaterstaat Leefomgeving, afdeling Afval Circulair, Griffioenlaan 2, 3526 LA te Utrecht. U dient vooraf echter wel een afspraak te maken via producentenverantwoordelijkheid@rws.nl.

Tevens is er de mogelijkheid het dossier per e-mail te ontvangen via een verzoek aan producentenverantwoordelijkheid@rws.nl.

Een ieder kan binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.

De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat p/a Rijkswaterstaat Leefomgeving, afdeling Afval Circulair, Griffioenlaan 2, 3526 LA te Utrecht, onder vermelding van "zienswijzen PBA" op de envelop en op de zienswijzen.

Tevens dient u de zienswijze per e-mail te zenden aan producentenverantwoordelijkheid@rws.nl onder vermelding van “zienswijze avv”.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken kunt u een afspraak maken via producentenverantwoordelijkheid@rws.nl.