Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2020, 48189Overig

Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat houdende ontheffing voor Heli Holland Air Service B.V. van het verbod VFR-vluchten uit te voeren beneden de minimum VFR-vlieghoogte die plaatsvinden binnen een plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied of boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, dan wel boven mensenverzamelingen

Datum 14 augustus 2020

Nummer ILT-2020/42281

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelezen het verzoek om ontheffing van 7 augustus 2020 van Heli Holland Air Service B.V., adres: Kanaal B ZZ 3, 7881 NB Emmercompascuum

Overwegende dat:

 • Heli Holland Air Service B.V. vluchten uitvoert als gedeclareerd overeenkomstig ORO.DEC.100 van EU verordening 965/2012;

 • het doel van de vluchten is het maken van rechtstreekse filmopnames van de, vanwege Covid-19, aangepaste jaarlijkse open dag van Feyenoord; hierbij wordt, in opdracht van Feyenoord, beeldmateriaal verzameld van de kenmerkende locaties van de stad Rotterdam die worden gebruikt voor een rechtstreekse uitzending;

 • paragraaf SERA.3105 van verordening (EU) nr. 923/2012 de mogelijkheid biedt aan (nationale) bevoegde autoriteiten om toestemming te verlenen lager te vliegen dan de minimum vlieghoogten, zoals die voor VFR- vluchten zijn opgenomen in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012;

 • dat aan de vrijstelling of ontheffing voorschriften kunnen worden verbonden;

 • dat de vrijstelling of ontheffing onder beperkingen kan worden verleend;

 • dat het maatschappelijk belang bij de uit te voeren vluchten zodanig is, dat de mogelijkheid wordt geboden deze uit te voeren onder de voorschriften en beperkingen gerelateerd aan SERA;

Gelet op paragraaf SERA.3105 en artikel 19, derde lid, van het Besluit luchtverkeer 2014;

BESLUIT:

Artikel 1

Deze beschikking is van toepassing op de helikopters van het type Airbus AS355N Aerospatiale Twinstar F2 met registratie PH-HHJ en Airbus H175 met registratie PH-OSF, zoals vermeld op de eigen verklaring ‘Specialised Operations’ door Heli Holland Air Service B.V. ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport overeenkomstig ORO.DEC.100 van EU verordening 965/2012 en waarvan de ontvangst van de verklaring is bevestigd door de Inspectie Leefomgeving en Transport overeenkomstig ARO.GEN.345. Beide documenten zijn gedurende de vlucht aan boord van de helikopter.

Artikel 2

Aan de gezagvoerders van de in artikel 1 genoemde helikopters wordt van 27 augustus 2020 tot en met 2 september 2020 ontheffing verleend van het

verbod, genoemd in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012 om een VFR-vlucht uit te voeren beneden de minimum VFR- vlieghoogte die plaatsvindt binnen een plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied of boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, dan wel boven mensenverzamelingen, gedurende de daglichtperiode, zoals gepubliceerd in de in artikel 26, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van het Besluit luchtverkeer 2014 bedoelde luchtvaartgids, met inachtneming van de volgende voorschriften en beperkingen:

 • a. de gezagvoerder is in het bezit van een geldig CPL of ATPL;

 • b. de minimum toegestane vlieghoogte boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, dan wel boven mensenverzamelingen, bedraagt 215 meter (700 voet) doch ten minste 30 meter (100 voet) boven de hoogste hindernis gelegen binnen een afstand van 100 meter van het luchtvaartuig;

 • c. de vliegroute, vlieghoogte en vliegsnelheid worden zodanig gekozen dat:

  • 1°. overlast voor derden zoveel mogelijk wordt vermeden;

  • 2°. geluidsgevoelige objecten, zoals dierentuinen, ziekenhuizen, penitentiaire inrichtingen, nucleaire installaties etc., worden gemeden;

  • 3°. in geval van een noodlanding het risico voor inzittenden en derden zoveel mogelijk wordt beperkt;

 • d. de gezagvoerder stelt zich van tevoren op de hoogte met betrekking tot plaatsen die geschikt zijn voor het uitvoeren van een noodlanding;

 • e. te allen tijde wordt de vlucht met een zodanige combinatie van hoogte en snelheid uitgevoerd dat de vlieger in staat is om, in geval van een motorstoring, de bebouwing te verlaten;

 • f. de vlucht wordt zodanig uitgevoerd dat niet wordt gevlogen in het gevaarlijke gebied van het hoogtesnelheidsdiagram, aangegeven in het vlieghandboek van de desbetreffende helikopter;

 • g. er wordt niet bij voortduring laaggevlogen, doch slechts gedurende de periode dat dit voor het uitvoeren van de vluchten noodzakelijk is en slechts op het traject zoals dat van tevoren aan de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, is doorgegeven;

 • h. voor en na de vlucht is de opdracht van de opdrachtgever ter inzage aanwezig zodat deze kan worden gecontroleerd door de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, of de Inspectie Leefomgeving en Transport;

 • i. vluchtuitvoering vindt plaats overeenkomstig het gestelde in deel SPO van EU- verordening 965/2012;

 • j. er worden geen passagiers vervoerd tijdens de vlucht; alleen de gezagvoerder en taakspecialisten als bedoeld in EU-verordening 965/2012 zijn toegestaan;

 • k. er dient, na het ingediende vliegplan, eerst een klaring te zijn verkregen van de betrokken plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst;

 • l. tijdens het uitvoeren van de vlucht is een tweezijdige radioverbinding tot stand gebracht met de betrokken luchtverkeersleidingsdienst en wordt voortdurend op de aangewezen radiofrequentie geluisterd;

 • m. een uur voor de aanvang van de vlucht wordt ingelicht:

  de meldkamer van de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart (tel. 088- 6023616 of per e-mail: luchtvaarttoezicht.landelijke-eenheid@politie.nl) en worden de volgende gegevens verstrekt:

  • 1°. naam gezagvoerder(s), registratie en model/type helikopter;

  • 2°. route en periode van de voorgenomen vlucht;

 • n. vóór aanvang van de vlucht wordt gecoördineerd met de Operationele Helpdesk; tel. 020-4062201; e-mail: ops_helpdesk@lvnl.nl; aan de voorwaarden door deze gesteld wordt strikt de hand gehouden;

 • o. voorafgaand aan de vlucht besteedt de aanvrager in de plaatselijke media aandacht aan de uit te voeren vlucht, waarbij ten minste het volgende wordt aangegeven:

  • 1°. het doel van de vlucht;

  • 2°. een zo exact mogelijke omschrijving van de locatie; 3°. de dag;

  • 4°. het tijdstip van aanvang en de verwachte duur van de vlucht; en

  • 5°. dat klachten kunnen worden gemeld bij de aanvrager en bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, tel. 088-4890000 of aviation-approvals@ilent.nl.

  De aanvrager doet deze bekendmaking in de plaatselijke media en stuurt een kopie onder vermelding van het kenmerk van deze ontheffing per e-mail (aviation-approvals@ilent.nl) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Artikel 3

 • 1. De aanvrager draagt er zorg voor dat de gezagvoerders en taakspecialisten als bedoeld in deel SPO van EU verordening 965/2012 bekend zijn met de inhoud van deze beschikking.

 • 2. Overtreding van de voorschriften van deze beschikking levert een strafbaar feit op;

 • 3. Bij het niet of niet volledig nakomen van de voorschriften en beperkingen, genoemd in deze beschikking, kan deze ontheffing worden ingetrokken.

Artikel 4

De aanvrager voert bij de voorbereiding van elk project een veiligheidsanalyse uit. Daarbij wordt in kaart gebracht welke risico’s er zijn als gevolg van het uitvoeren van VFR-vluchten beneden de minimum VFR-vlieghoogte boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, dan wel boven mensenverzamelingen. Vervolgens worden risicobeperkende maatregelen in kaart gebracht en toegepast, zodanig dat de vlucht op een verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd.

Artikel 5

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 27 augustus 2020 en vervalt met ingang van 3 september 2020, tenzij deze voortijdig wordt ingetrokken.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, Inspecteur Luchtvaart infra en luchtruim, Afdeling Vergunningverlening rail en luchtvaart

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden, schriftelijk bezwaar aantekenen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • de gronden van het bezwaar.

Tevens ontvangen wij graag uw telefoonnummer dan wel e-mailadres. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Inspectie Leefomgeving en Transport Afdeling Juridische zaken

Postbus 16191

2500 BD DEN HAAG