Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Staatscourant 2020, 48187VerkeersbesluitenVerkeersluit Eeuwigelaan Bergen

Logo Bergen (NH)

Burgemeester en wethouders van Bergen

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeertekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Motivering

De Eeuwigelaan is een belangrijke uitvalsweg van Bergen voor autoverkeer en fietsverkeer. Het is de enige verbindingsweg van Bergen aan Zee naar het centrum van Bergen, Alkmaar en verder. En, hoewel de weg niet volledig voldoet aan de landelijke richtlijnen van een gebiedsontsluitingsweg, is deze weg in het geldende categoriseringsplan wel als zodanig aangewezen. Ook voor calamiteitenverkeer is de weg, om Bergen aan Zee te kunnen bereiken, een belangrijke route.

De Eeuwigelaan is een historische weg met een duidelijke groene structuur. Omdat deze structuur gehandhaafd moet blijven, zijn de mogelijkheden om deze weg volledig te reconstrueren beperkt. Aan weerszijden van de weg zijn verschillende cultuur historische – en/of landschappelijk waardevolle objecten aanwezig.

In de huidige situatie ligt aan de noordzijde een fietspad voor twee richtingen fietsverkeer met een breedte van ongeveer 2.50 meter. Aan de zuidzijde van de weg ligt grotendeels een voetpad. Het aantal voetgangers dat van het voetpad gebruik maakt is erg gering.

Het bestaande voetpad wordt opgeheven, het aan de noordzijde geleden te smalle fietspad in twee richtingen wordt ook opgeheven en aan beide zijden van de Eeuwigelaan worden in ēēn richting bereden fietspaden aangelegd met een breedte van ongeveer 2.50 meter.

Aanleg van een fietspad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan is noodzakelijk vanwege de verkeersveiligheid en het aantal fietsers dat van het fietspad gebruik maakt. Het is een met name in de zomerperiode druk gebruikte fietsverbinding. Doordat het voetpad vervalt neemt de verkeersveiligheid van voetgangers in geringe mate af. Dit weegt minder zwaar dan de toename van de verkeersveiligheid voor fietsers.

Verbreden van de rijloper voor autoverkeer is niet mogelijk door de twee langs de rijbaan liggende bermen met bomen. Het deel van de rijloper met asfaltverharding wordt vervangen door klinkerverharding en er worden, om de gereden snelheid te beperken, 50 – km – plateau’s aangebracht.

De aansluiting van de Eeuwigelaan met de Hoflaan en de Komlaan wordt gereconstrueerd en in de Hoflaan wordt de bestaande fietsstraat ter hoogte van museum Kranenburg (Hoflaan 26) doorgetrokken tot op de kruising. De bestaande RVV-borden L51 ter hoogte van museum Kranenburgh ter aanduiding van de fietsstraat worden verwijderd en geplaatst nabij de aansluiting met de Komlaan/ Eeuwigelaan. De op de Hoflaan geldende maximum snelheid van 30 km / uur (zone) wordt gehandhaafd.

De bestaande fietsoversteek met fietsers in de voorrang over de Komlaan wordt, conform het gemeentelijk fietsbeleid, opgeheven. Vanwege de verkeersveiligheid moeten fietsers vanaf de Hoflaan naar de Eeuwigelaan voorrang verlenen aan het autoverkeer op de Eeuwigelaan/Komlaan.

Ter hoogte van het Oude Hof (nabij de Roodeweg) ligt een parkeerplaats langs de weg. Dit parkeerterreintje wordt bij de reconstructie opgeheven.

De rotonde van de Fransman op de aansluiting van de Eeuwigelaan / Herenweg/ Zeeweg blijft vrijwel ongewijzigd. Alleen de fietsoversteek over de Eeuwigelaan en het toe leidende fietspaddeel wordt aangepast. De huidige oversteek met tweerichtingenfietsverkeer wordt een fietsoversteek in èèn richting voor fietsverkeer vanaf de Zeeweg naar de Eeuwigelaan.

De huidige doorsteek voor bromfietsen om van het (brom)fietspad naar de rijbaan te komen direct na de rotonde wordt verwijderd. Direct na de komgrens op de Eeuwigelaan wordt een nieuwe doorsteek voor bromfietsen aangelegd en aangegeven met RVV- borden BW03-RO respectievelijk BW03-LO. Hierdoor voegen bromfietsen niet meer in op het gedeelte buiten de bebouwde kom en wordt de verkeersveiligheid van deze verkeersdeelnemers vergroot.

De Eeuwigelaan is een voorrangsweg aangegeven met borden B1 RVV1990. Ook is er langs de weg aan beide zijden in de huidige situatie al een parkeerverbod ingesteld aangegeven met borden E1 RVV1990. Beide maatregelen veranderen door de reconstructie niet. Om de voorrangssituatie aan te geven worden op de aansluitende wegen Borden B6 RVV1990 alsmede haaientanden aangebracht.

Alle aanliggende straten van de Eeuwigelaan zijn onderdeel van al bestaande 30-km – zones. Deze 30 km – zones blijven ongewijzigd.

Belangenafweging:

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

In eerste instantie: het verzekeren van de veiligheid op de weg; het beschermen van weggebruikers en passagiers; het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. In andere instantie ook voor: het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;het waarborgen van het op de juiste wijze in rekening brengen van tarieven voor het gebruik van de weg;het gebruik en de waarborging van de juistheid van de registers die ingevolge deze wet worden bijgehouden; het voorkomen en bestrijden van fraude; de regeling van positie, inrichting en werkwijze, alsmede het uitoefenen van toezicht op zelfstandige bestuursorganen die taken verrichten op het terrein van de Wegen Verkeers Wet De verkeersveiligheid van het fietsverkeer wordt door de verkeersmaatregelen verbeterd. Ook de bereikbaarheid voor fietsverkeer wordt door de maatregelen vergroot. Voor voetgangers neemt de verkeersveiligheid in geringe mate af. De verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor het autoverkeer veranderen door de verkeersmaatregelen niet.De vergroting van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor het fietsverkeer wegen zwaarder dan de geringe afname van de verkeersveiligheid voor voetgangers. De verkeersmaatregelen zijn daarmee in het algemeen belang. De andere in de wegenverkeerswet genoemde doelen en belangen zijn niet of slechts in zeer geringe mate van belang en daarom niet in de afweging mee genomen. OverlegHet voorstel is in overleg met een klankbordgroep opgesteld, toegelicht tijdens een vragenuur met de raadsleden en na een inspraakperiode, vastgesteld. In de klankbordgroep hadden vertegenwoordigers van omwonenden, VVN en de Fietsersbond zitting. Er is een meerderheid voor de gekozen verkeersmaatregelen, maar de klankbordgroep is daarin niet unaniem. Vanwege dit inspraakproces is er voor gekozen niet de procedure voor de voorbereiding van de besluiten als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht te volgenVul hier de tekst van de overwegingen in

 

gehoord:

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) overleg heeft plaatsgehad met de door de korpschef van de Nationale Politie daartoe gemandateerde verkeersadviseur van de politie. De verkeersadviseur heeft geen bezwaren tegen het verkeersbesluit.

 

BESLUIT

 

 • 1.

  door het verwijderen van borden model B6 RVV1990, het verwijderen van haaientanden conform artikel 80 RVV1990 en het verwijderen van borden G12 RVV1990 de bestaande (brom)fietsoversteekplaats in twee richtingen over de Eeuwigelaan ter hoogte van de rotonde met de Herenweg / Zeeweg en de bijbehorende voorrangsregeling op te heffen;

 • 2.

  door het aanbrengen van haaientanden conform artikel 80 RVV1990 en het aanbrengen van kantmarkering een (brom)fietsoversteekplaats in èèn richting (van noord naar zuid) over de Eeuwigelaan in te stellen nabij de rotonde op de aansluiting met de Zeeweg en de Herenweg en de voorrang op de fietsoversteekplaats te regelen, zodanig dat (brom)fietsen op de oversteekplaats voorrang verlenen aan autoverkeer op de Eeuwigelaan;

 • 3.

  door het verwijderen van borden G11 RVV1990 het bestaande fietspad in twee richtingen aan de noordzijde van de Eeuwigelaan tussen de aansluiting van de Eeuwigelaan met de Zeeweg / Herenweg en de aansluiting met de Komlaan / Hoflaan, op te heffen;

 • 4.

  door het verwijderen van borden G11 RVV1990 het bestaande fietspad in twee richtingen aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan tussen de aansluiting van de Eeuwigelaan met de Zeeweg en de Herenweg en de aansluiting met de Buerweg, op te heffen;

 • 5.

  door het plaatsen van borden model G11 RVV1990 een fietspad in te stellen in èèn richting aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan (van west naar oost) en een fietspad in te stellen in èèn richting aan de noordzijde van de Eeuwigelaan (van oost naar west) tussen de komgrens op de Eeuwigelaan en de aansluiting van de Eeuwigelaan met de Komlaan / Hoflaan;

 • 6.

  door het plaatsen van borden model G12a RVV1990 een (brom)fietspad in te stellen in èèn richting aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan (van west naar oost) en een (brom)fietspad in te stellen in èèn richting aan de noordzijde van de Eeuwigelaan (van oost naar west) tussen de komgrens op de Eeuwigelaan en rotonde op de aansluiting van de Eeuwigelaan met de Zeeweg en de Herenweg;

 • 7.

  door het plaatsen van een bord model D5r RVV1990 een verplichte rijrichting in te stellen op het (brom)fietspad aan de noordzijde van de Eeuwigelaan nabij de rotonde met de Herenweg / Zeeweg;

 • 8.

  door het verwijderen van borden model F13 RVV1990 de bestaande bushaltes op de Eeuwigelaan op te heffen;

 • 9.

  door het plaatsen van borden model F13 RVV1990 en het aanbrengen van de bijbehorende blokmarkering twee nieuwe bushaltes in te stellen op de Eeuwigelaan ter hoogte van de ingang van het landgoed “het Oude Hof”;

 • 10.

  door het verwijderen van borden model B7 RVV1990 alsmede het verwijderen van stopstrepen de fietsoversteek in de voorrang over de Komlaan ter hoogte van de aansluiting met de Eeuwigelaan / Hoflaan op te heffen;

 • 11.

  door het verwijderen van borden model G11 RVV1990 het bestaande fietspad langs de Hoflaan tussen de aansluiting met de Eeuwigelaan en museum Kranenburgh (Hoflaan 26) op te heffen;

 • 12.

  door het plaatsen van borden model B6 RVV1990 alsmede het aanbrengen van haaientanden artikel 80 RVV1990 de voorrang op de fietsoversteek van het fietspad langs de Eeuwigelaan / Komlaan over de Komlaan te regelen, zodanig dat autoverkeer op de Komlaan voorrang krijgt van fietsverkeer op het fietspad langs de Eeuwigelaan / Komlaan;

 • 13.

  door het plaatsen van borden model G7 RVV1990 voetpaden in te stellen ter hoogte van de langzaam verkeer oversteek op de Komlaan nabij de aansluiting met de Eeuwigelaan / Hoflaan;

 • 14.

  door het plaatsen van een bord model C2 RVV1990 een inrijdverbod in zuidelijke richting in te stellen voor het fietspad aan de oostzijde van de Komlaan;

 • 15.

  dat dit besluit in werking treedt na publicatie in de Staatscourant.

   

E.e.a. conform bijgevoegde situatietekeningen

 

Bergen 10 september 2020

Namens deze,

Jos Bekkers

medewerker verkeer

Mededelingen

 

Informatie

Voor vragen of nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente (072 8880000) of per mail: info@bergen-nh.nl 

Mogelijkheid van bezwaar

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Bergen Postbus 175 1860 AD Bergen, door middel van het indienen van een gedagtekend en gemotiveerd ondertekend bezwaarschrift. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

U kunt de voorzieningenrechter bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR, verzoeken om een voorlopige voorziening, als u van mening bent, dat, gelet op alle belangen, onmiddellijke spoed dit noodzakelijk maakt; hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft aangetekend.

Een verzoekschrift tot voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.