Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De WoldenStaatscourant 2020, 48061Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Dorpsstraat 13-15, Koekange”

Logo De Wolden

Burgemeester en wethouders van De Wolden maken op grond van artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Dorpsstraat 13-15, Koekange “ ter inzage wordt gelegd gedurende 6 weken.

Het plan

Het plan betreft de nieuwbouw van één woning centraal op de percelen Dorpsstraat 13-15 in Koekange.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken, waaronder de M.e.r.-aanmeldingsnotitie, liggen met ingang van 17 september 2020 tot en met 28 oktober 2020 ter inzage voor iedereen. Inzien kan via:

 

  • 1.

    Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde;

  • 2.

    De gemeentelijke website: www.dewolden.nl/bestemmingsplan;

  • 3.

    www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op plan-ID: NL.IMRO.1690.BP00465-0301. 

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen de beslissing om geen milieueffectrapportage op te stellen, geen bezwaar of beroep open.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging bestaat er voor iedereen de gelegenheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze ten aanzien van het ontwerp in te dienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20, 7920 AA te Zuidwolde. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (tel.nr. 140528) een afspraak maken met Lysbeth Schockman van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.