Gemeente Amsterdam - MER-beoordelingsbesluit ontwerpbestemmingsplan incl. ontwerpomgevingsvergunning - Cruquius Deelgebied 5, Berkhout

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 7:17 Wet milieubeheer het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 18 augustus 2020 een MER-beoordelingsbesluit genomen en het ontwerpbestemmingsplan ‘Cruquius Deelgebied 5, Berkhout’, de ontwerpomgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, vrijgegeven voor terinzagelegging.

Coördinatie

Op 9 mei 2019 hebben burgemeester en wethouders op grond van de Coördinatieverordening Amsterdam besloten tot gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, van het (ontwerp)bestemmingsplan en de (ontwerp)omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en de hierop betrekking hebbende stukken.

Dit betekent dat de publicatie over en de terinzagelegging van het (ontwerp)bestemmingsplan en de (ontwerp)omgevingsvergunning in één proces worden gecoördineerd, met één beroepsgang. De terinzagelegging van het bestemmingsplan en het besluit verlenen omgevingsvergunning vindt daarom gelijktijdig plaats.

MER-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er voor het bestemmingsplan ‘Cruquius Deelgebied 5, Berkhout’ geen Milieu Effect Rapportage (MER) hoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn die de opstelling van een MER noodzakelijk maken.

Het MER-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen deze voorbereidingsbeslissing geen bezwaar of beroep open. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u geven in het kader van de procedure van het bestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan

Het plangebied ligt in stadsdeel Oost in het Cruquiuswerkgebied. Het ontwerpbestemmingsplan beoogt het bestemmingsplan ‘Cruquius’ dat in 2013 is vastgesteld deels te vervangen. In ‘Cruquius Deelgebied 5, Berkhout’ worden 120 woningen en overige functies als bedrijvigheid, creatieve functies, maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening gerealiseerd. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de inhoud verwijzen wij naar de locaties waar de stukken ter inzage liggen.

Ontwerpomgevingsvergunning

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning (zaaknummer 4509893) heeft betrekking op het oprichten van vijf gebouwen op een terrein gelegen aan de Cruquiusweg 120-124 te Amsterdam, die worden gebruikt voor woningen en commerciële ruimten. Voor een meer gedetailleerde weergave van het bouwplan verwijzen wij naar de locaties waar de stukken ter inzage liggen.

Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op dit bestemmingsplan. Dat heeft procedurele versnellingen tot gevolg.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Cruquius Deelgebied 5, Berkhout’ en ontwerpomgevingsvergunning en de op dit alles betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van 11 september 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het volgende adres:

  • -

    de Afsprakenbalie van Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2 te Amsterdam. Deze is geopend op maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur. In verband met het Corona-virus verzoeken wij u te bellen met 14020 voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien.

  • -

    Het ontwerpbestemmingsplan Cruquius Deelgebied 5, Berkhout, en met de daarop betrekking hebbende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.M1807BPSTD-OW01.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijzen naar voren brengen. Over het ontwerpbestemmingsplan en het m.e.r. beoordelingsbesluit dat daar deel van uitmaakt kunt u uw zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Zienswijzen over de omgevingsvergunning kunnen naar voren worden gebracht bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost.

Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling naar voren worden gebracht. In alle gevallen kunnen de zienswijzen kunnen worden gestuurd naar: de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, t.a.v. team Oost, mw. N. van Offeren. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Oost, mw. N. van Offeren, telefoonnummer 14 020 en emailadres n.van.offeren@amsterdam.nl.

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Amsterdam, 10 september 2020

Burgemeester en wethouders van Amsterdam,

Femke Halsema,

burgemeester

Peter Teesink,

gemeentesecretaris

Naar boven