Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 47598Besluiten van algemene strekking

Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 september 2020, nr. WJZ/ 20221238, tot wijziging van de Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 29 juni 2020, betreffende de vergoeding van kosten van aardbevingsbestendig bouwen in Groningen in verband met een wijziging van de praktijkrichtlijn

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 52g, derde lid, van de Mijnbouwwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

ARTIKEL I

De Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 29 juni 2020, betreffende de vergoeding van kosten van aardbevingsbestendig bouwen in Groningen (Stcrt. 2020, 34969) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in de begripsomschrijving van NPR 9998 na ‘uitgave NPR 9998:2018+C1:2020’ ingevoegd ‘, aangevuld met wijzigingsblad NPR 9998:2018+C1:2020/A1:2020 nl,’.

B

Er wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 12. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen

ARTIKEL II

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 8 september 2020

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

TOELICHTING

Op 1 augustus heeft de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut een wijzigingsblad gepubliceerd met wijzigingen van, en aanvullingen op, de praktijkrichtlijn NPR 9998, uitgave NPR 9998:2018+C1:2020. Met onderhavige wijziging van de Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen (hierna: de Beleidsregel) wordt dit wijzigingsblad ook van toepassing op de Beleidsregel.

Op grond van de Beleidsregel verstrekt de Minister van Economische Zaken en Klimaat een vergoeding voor de meerkosten van maatregelen bij het bouwen van nieuwe aardbevingsbestendige gebouwen, indien dat nodig is als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld. Het gebouw waarvoor op grond van de Beleidsregel een vergoeding wordt verstrekt, dient bij oplevering aardbevingsbestendig te zijn. Als gevolg van onderhavige wijziging houdt dat in dat het gebouw moet voldoen aan de praktijkrichtlijn NPR 9998, uitgave NPR 9998:2018+C1:2020, aangevuld met het wijzigingsblad NPR 9998:2018+C1:2020/A1:2020 nl.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes