Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2020, 47286VerkeersbesluitenV E R K E E R S B E S L U I T

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 

gelet op:

het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WvW1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW);

het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WvW1994 dat een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de WvW1994 dat het college van burgemeester en wethouders hier bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten;

het Algemeen Mandaatbesluit Midden-Groningen, zaaknummer 2018-000076, vastgestelde doormandateringslijst van 2 januari 2018, team Omgevingskwaliteit taken 2 en 12, waarbij het mandaat is verleend namens het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit te nemen of in te trekken.

 

overwegende:

Dat op 28-08-2020 het verkeersbesluit “Opheffen parkeerverbod en instellen stopverbod op een gedeelte van de Botjesweg te Zuidbroek” is genomen, waarbij in de overwegende tekst een fout is geslopen. Met dit aanvullend besluit wijzigen wij de tekst:

“dat vanuit Europese jurisprudentie bij een stopverbod wel in de berm mag worden geparkeerd”

in:

“dat vanuit Europese jurisprudentie bij een parkeerverbod wel in de berm mag worden geparkeerd;”

 

Wij stellen vast dat dit geen gevolgen heeft voor het genomen besluit en houden daarmee het besluit in stand.

 

B E S L U I T E N:

Tekstcorrectie in het eerder genomen besluit “Opheffen parkeerverbod en instellen stopverbod op een gedeelte van de Botjesweg te Zuidbroek” De juiste tekst luidt: dat vanuit Europese jurisprudentie bij een parkeerverbod wel in de berm mag worden geparkeerd;”

 

Hoogezand, 07-09-2020, zaaknummer: 2020-027654

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

 

B.F. Luinge

Beleidsmedewerker Omgevingskwaliteit

 

Publicatie besluit

Dit besluit publiceren in de Staatscourant.

 

 

Bijlage: situatietekening

Rechtsmiddelen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van publicatie worden ingediend. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet het volgende bevatten:

De naam en het adres van de indiener;

De dagtekening;

Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

De gronden van het bezwaar.

 

Verder bestaat de mogelijkheid om tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord- Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Voor het verzoek is griffierecht verschuldigd.