Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 47266Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Molendijk 2 Standdaarbuiten

Logo Moerdijk

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 16 september 2020 tot en met 27 oktober 2020 voor iedereen het ontwerp van het bestemmingsplan “Molendijk 2 Standdaarbuiten” (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPBGMolendijk2-BP30) ter inzage ligt.

Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen. Tijdens de openingstijden is het plan ook in te zien bij de receptie van het gemeentehuis.

 

Plangebied en o ntwikkeling

Door de eigenaren van Camping Markdal aan de Molendijk 2 in Standdaarbuiten is een plan ingediend voor de uitbreiding van de bestaande camping, op het naastgelegen perceel dat in het verleden in gebruik was als maïsdoolhof. Het gaat om een perceel van circa 1,75 hectare. Het is de bedoeling op dit perceel de camping uit te breiden met maximaal 30 toeristisch-recreatieve staplaatsen, waarvan 20 seizoensplaatsen en 10 passantenplaatsen. Het permanent wonen of huisvesten van arbeidsmigranten is op de camping niet toegestaan.

Het plan voorziet daarnaast in een uitgebreid plan voor landschappelijke inpassing. Zo wordt op het terrein een stuk water toegevoegd, worden natuurvriendelijke oevers gerealiseerd en wordt rondom de uitbreiding een inpassing met bomen, struiken en hagen met zoveel mogelijk gebiedseigen beplanting gerealiseerd.

 

Ter inzage

Iedereen kan tot en met 27 oktober 2020 gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Molendijk 2 Standdaarbuiten”. In uw zienswijze moet u in ieder geval aangeven: uw naam en adres, de datum en een onderbouwing van uw reactie.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

 

Voor meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw D. de Kuijper van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0168.