Tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 46, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor het gebruik van desinfectiemiddelen in luchtvaartuigen die passagiers vervoeren in verband met de uitbraak COVID-19 (Tijdelijke vrijstelling desinfectie luchtvaartuigen COVID-19 2020)

IENW/BSK-2020/164839

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gezien het verzoek van de directie Luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van 17 augustus 2020 tot vrijstelling van het op de markt brengen en gebruik van een vijftal niet-toegelaten oppervlaktedesinfectiemiddelen,

In aanmerking genomen de noodzaak van desinfectie in luchtvaarttoestellen als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en het behoud en het waarborgen van de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen,

Gelet op artikel 46, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 55 van Verordening (EU) nr. 528/2012;

BESLUIT:

Artikel 1

Ten behoeve van de bestrijding van infecties ten tijde van de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2 en in verband met de bij deze gebruik van oppervlaktedesinfectie in luchtvaartuigen en het waarborgen van de luchtwaardigheid van de luchtvaartuigen, wordt op grond van:

 • a) artikel 46, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 43, eerste en tweede lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, om in strijd te handelen met artikel 17, eerste lid van Verordening (EU) nr. 528/2012, in dit geval inzake het onder voorwaarden op de markt aanbieden en gebruik van de volgende middelen voor de desinfectie van luchtvaartuigen:

  • Cee-Bee A18-S op basis van de werkzame stof Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-ammoniumchloride,

  • Aerokleen ACS op basis van de werkzame stof C12-C14 alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride,

  • Bacoban DL 1% op basis van de werkzame stoffen Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-ammoniumchloride en pyridine-2-thiol-1-oxide;

 • b) artikel 55 van Verordening (EU) nr. 528/2012 toegestaan dat de in onderdeel a genoemde middelen onder de daarin genoemde voorwaarden op de markt worden aangeboden en gebruikt.

Artikel 2

Aan de vrijstelling en toestemming, bedoeld in artikel 1, onderdelen a onderscheidenlijk b, zijn de in de bijlage bij dit besluit opgenomen beperkingen en voorschriften verbonden.

Artikel 3

De vrijstelling annex toestemming wordt verleend van 17 augustus 2020 tot en met 12 februari 2021.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk vrijstelling desinfectie luchtvaartuigen COVID-19 2020.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van plaatsing in de Staatscourant waarin het wordt bekendgemaakt en werkt terug tot en met 17 augustus 2020.

Dit besluit zal met bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

BIJLAGE, BEDOELD IN ARTIKEL 2

Producenten en distributeurs die biociden op de markt aanbieden onder deze vrijstelling en gebruikers die deze biociden toepassen moeten voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

Het etiket moet voldoen aan de CLP Verordening (Verordening EG 1272/2008) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Bovendien dienen de onderstaande voorwaarden en zinnen op het etiket te worden opgenomen:

Voorschriften en beperkingen voor gebruik van het middel Cee-Bee A18-S

 • In de gebruiksaanwijzing moet de contacttijd voor product Cee-Bee A-18S 5 min. zijn bij een gebruiksverdunning van 1:5–1:10

 • Voor desinfectie moeten de oppervlakken worden gereinigd.

 • Om te hoge concentraties in de lucht te voorkomen mag per luchtvaartuig de desinfectie door middel van spuiten maar door 1 persoon tegelijkertijd uitgevoerd worden.

 • Tijdens desinfectie moet het ventilatiesysteem van het vliegtuig in werking zijn

Voorschriften en beperkingen voor gebruik van het middel Aerokleen ACS

 • Aerokleen ACS gebruiken in een verdunning van 10% (1 deel Aerokleen ACS op 9 delen water)

 • De contacttijd voor product Aerokleen ACS is 5 minuten

 • Gebruik handschoenen bij de omgang met het onverdunde product

 • Voor desinfectie moeten de oppervlakken worden gereinigd. Breng het product op met een doek, borstel of door middel van sprayen.

 • Na de contacttijd kunnen resten worden verwijderd met een vochtige doek. Spoel het oppervlak af door het oppervlak af te nemen met een in schoonwater gedrenkte doek.

 • Om te hoge concentraties in de lucht te voorkomen mag per luchtvaartuig de desinfectie door middel van spuiten maar door 1 persoon tegelijkertijd uitgevoerd worden.

 • Tijdens desinfectie moet het ventilatiesysteem van het vliegtuig in werking zijn.

Voorschriften en beperkingen voor gebruik van het middel -Bacoban DL 1%

 • Een contacttijd van 5 minuten tegen omkapselde virussen (zoals het Sars-Cov-2 virus).

 • Niet gebruiken voor desinfectie van het hele luchtvaartuiginterieur, maar enkel voor kleinere oppervlakken in bepaalde ruimtes, zoals oppervlakken in pantries en toiletten

 • Bij gebruik van geïmpregneerde doekjes: handschoenen gebruiken

 • Bij gebruik van triggerspray en doek: handschoenen en beschermende kleding gebruiken

 • Bij spuiten onder druk: handschoenen, adembescherming en beschermende kleding gebruiken

 • Het spuiten en afnemen met een doek moet door verschillende personen worden uitgevoerd

 • Om te hoge concentraties in de lucht te voorkomen mag per luchtvaartuig de desinfectie door middel van spuiten maar door 1 persoon tegelijkertijd uitgevoerd worden.

 • Tijdens desinfectie moet het ventilatiesysteem van het vliegtuig in werking zijn.

TOELICHTING

Volksgezondheid

Naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19, worden vanuit de door de Europese luchtvaartautoriteit (hierna: EASA) opgestelde richtlijnen1 en de Nederlandse regelgeving2 luchtvaartmaatschappijen verplicht tot het desinfecteren van luchtvaartuigen die passagiers vervoeren. Dit dient tenminste eenmaal per 24 uur te gebeuren en bij vluchten langer dan 6 uur, mits na deze vluchten geen passagiers en vracht meer aan boord zijn. Tevens heeft EASA richtsnoeren opgesteld met betrekking tot de te desinfecteren oppervlakten3.

In Nederland dient rekening te worden gehouden met het RIVM-advies over desinfecteren4. Het RIVM stelt dat huishoudelijk reinigen (schoonmaken) conform de standaardwerkwijze volstaat. Voor het reinigen van passagiersvliegtuigen zijn i.v.m. met SARS-CoV-2 geen speciale maatregelen noodzakelijk. Er is geen reden om desinfectie in de gehele cabine uit te voeren. RIVM adviseert om in passagiersvliegtuigen 1) de handcontactpunten (zoals armleuningen, klaptafeltje en handgrepen van de bagagebakken en de toiletruim) na elke vlucht te desinfecteren en 2) te desinfecteren indien oppervlakten zichtbaar verontreinigd zijn met bloed, braaksel en of ontlasting, etc.

EASA adviseert desinfectie van het gehele luchtvaartuig. Het opvolgen van het RIVM-advies is in Nederland voldoende. Vanwege de internationale luchtvaartregelgeving en -context, kunnen de luchtvaartmaatschappijen, indien zij dit noodzakelijk achten, ook de EASA-richtlijnen volgen.

Noodzaak vrijstelling

Desinfectiemiddelen die worden ingezet in luchtvaartuigen dienen een toelating te hebben van het College voor de toetsing van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Om de luchtwaardigheid van de toestellen te waarborgen is het daarnaast van belang dat desinfectiemiddelen worden gebruikt die zijn toegestaan door vliegtuigfabrikanten ingevolge luchtvaartregelgeving. Er zijn op dit moment geen middelen door het Ctgb toegelaten die ook door vliegtuigfabrikanten zijn toegestaan. In het belang van de luchtwaardigheid wordt een tijdelijke vrijstelling verleend voor enkele (nog) niet toegelaten desinfectiemiddelen die door de luchtvaartsector zijn toegestaan en door het Ctgb als werkzaam tegen Covid-19 en veilig zijn bevonden voor toepassers, passagiers en milieu.

Risicobeoordeling College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

Vanuit humaantoxicologisch en milieutechnisch oogpunt zijn er geen bezwaren tegen het verlenen van deze vrijstelling. De middelen zijn werkzaam tegen COVID-19.

Structurele oplossing

Een vrijstelling is een tijdelijke oplossing om het verhandelen en gebruik van biociden (waaronder desinfectiemiddelen) die nog niet zijn toegelaten mogelijk te maken als noodzakelijke maatregel in het belang van bijvoorbeeld de volksgezondheid. De regel is dat alleen toegelaten middelen op de markt worden aangeboden en gebruikt. Daarom wordt ten minste een van de volgende vervolgstappen in gang gezet om te komen tot een structurele oplossing.

De luchtvaartsector en/of producenten van desinfectiemiddelen zorgen dat de in Nederland toegelaten middelen op de lijsten met toegestane middelen van vliegtuig- en helikopterfabrikanten komen.

Een andere mogelijkheid is dat producenten van desinfectiemiddelen ervoor zorgen dat aanvragen tot toelating bij het Ctgb worden ingediend van door vliegtuig- en helikopterfabrikanten toegestane middelen.

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij dit besluit daartegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 • a. naam en adres van de indiener;

 • b. de dagtekening;

 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

 • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;

 • e. een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.


X Noot
1

EASA Safety Directive 2020-03, 25 juni 2020, EASA

X Noot
2

Operational Directive – NL 2020-001R2, 3 juli 2020, ILT

X Noot
3

EASA Guidance on aircraft cleaning and disinfection in relation to the COVID-19 pandemic, 30 juni 2020, EASA

X Noot
4

Aanbeveling schoonmaak in vliegtuigen, 30 juli 2020, OMT

Naar boven