Verkeersbesluit uitbreiding 60 km/h-zone buitengebied Doornenburg-noord

Logo Lingewaard

 

Zaaknummer: ZS-130260

 

Onderwerp

uitbreiding 60 km/h-zone buitengebied Doornenburg-noord

 

Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders van Lingewaard

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en paragraaf 7b van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard 2014, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

De wegen die vallen onder dit besluit vallen zijn gelegen in het buitengebied van Doornenburg;

Dat deze wegen in beheer en eigendom zijn van de gemeente Lingewaard;

Dat deze wegen veelal een ontsluitende functie hebben voor de direct aanwonenden;

Dat deze wegen daarom veelal een functie als erftoegangsweg vervullen;

Dat daarbij een maximumsnelheid past van 60 km/h;

Dat deze wegen doorgaans relatief smal zijn;

Dat de onderlinge kruisingen van deze wegen reeds als gelijkwaardige kruispunten zijn ingericht;

Dat deze wegen door het smalle wegprofiel en inrichting niet geschikt zijn voor het berijden met hogere snelheden;

 •  

 •  

Vereiste van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Motivering

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 

Het is daarom gewenst om het gebied ten noorden van Doornenburg in de bestaande 60 km/h-zone op te nemen. Het betreft de volgende wegen.

 

 • Kerkstraat (voor zover buiten de bebouwde kom van Doornenburg gelegen)

 • Koffiemolen

 • Lingeweg

 • Scherpekamp

 • Roswaard

 • Rijnstraat

 

Overleg

 • Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef van het regionaal politiekorps Gelderland midden, district Betuwe of diens gemandateerde.

 

Besluiten

Gelet op bovenstaande overwegingen besluit wij:

Een 60 km/h-zone in te stellen voor de volgende (gedeelten van) wegen in het buitengebied van Doornenburg:

 • a.

  Kerkstraat (voor zover buiten de bebouwde kom van Doornenburg gelegen)

 • b.

  Koffiemolen

 • c.

  Lingeweg

 • d.

  Scherpekamp

 • e.

  Roswaard

 • f.

  Rijnstraat

 

Het begin en einde van deze zone wordt aan de buitenranden aangegeven middels de plaatsing van de borden A0160 en A0160-einde conform bijlage 1 RVV1990. Deze borden worden zonaal toegepast.

 

Één en ander conform de tekening ‘BUI\1-2-0-1\10-12-2019’ welke ter verduidelijking aan dit besluit is toegevoegd als bijlage.

 

Bemmel, 16 januari 2019

 

namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,

 

 

 

T. Pruijn, teammanager Openbare Ruimte en Vastgoed.

 

Bezwaarschrift en voorlopige voorziening

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U dient dan binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan, het college van burgemeester en wethouders. U kunt op twee manieren bezwaar maken, per webformulier en per brief.

 

U kunt online bezwaar maken via een webformulier op www.lingewaard.nl. U komt hier via de zoekopdracht ‘bezwaar maken’. Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Op genoemde website kunt u lezen hoe u online bezwaar kunt maken.

 

U kunt ook nog steeds per brief een bezwaar indienen. In die brief, een bezwaarschrift, zet u in ieder geval het volgende: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van het bezwaar (motivering). U dient het bezwaarschrift ook te ondertekenen met uw handtekening. Deze brief kunt u sturen naar college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 6680 AA Bemmel.

 

Het indienen van een bezwaarschrift kost u geen geld.

 

Het bezwaarschrift stopt de werking van het besluit niet. Om de werking van een besluit tijdelijk te stoppen, dus te laten schorsen, is een beslissing van de Voorzieningenrechter nodig. Er moet wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Hiervoor moet u dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. Het adres hiervan is: Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen via de website www.rechtspraak.nl. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening gebeurt tegelijk met het indienen van het bezwaarschrift of kort daarna. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

 

Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

 

 

Naar boven