Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2020, 47086Ruimtelijke plannenVOORNEMEN VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING ZONNEPARK JOH POSTSTRAAT 8 NIEUWLANDE VOOR EEN PERIODE VAN 25 JAAR (uitgebreide procedure)

Logo Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maken bekend dat zij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), van plan zijn vergunning te verlenen voor het onderstaande zonnepark:

 

  • 1.

    Joh Poststraat 8 (voorlopig) te Nieuwlande gelegen ten zuiden A37 (artikel 2.1, lid 1, sub a en c en artikel 2.2, lid 1, sub e Wabo).

 

Op de voorbereiding van dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 6 weken ter inzage van 10 september 2020 tot en met 21 oktober 2020. De stukken zijn in te zien:

  • 1.

    online op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2020PB9000003-ON01, of op de gemeentelijke website: via www.hoogeveen.nl/inzage. Bij vragen kunt u contact opnemen met Geu Reijne via telefoonnummer 14-0528.

  • 2.

    bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende de maatregelen vanwege het coronavirus zijn de gemeentelijke gebouwen beperkt toegankelijk en wordt u verzocht om een afspraak te maken, mocht het noodzakelijk voor u zijn om bij de balie de stukken in te zien. Dit doet u via www.hoogeveen.nl, klik op de button ‘Afspraak maken’, of bel 14-0528.in het Compagnieshuis bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen.

Tijdens de inzagetermijn, gerekend vanaf de dag na publicatie, kunt u bij B&W mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Als u een mondelinge zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met team vergunningen.