Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgStaatscourant 2020, 4693Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Wilsveen 17’

Logo Leidschendam-Voorburg

 

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg maakt bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), artikel 110a van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Wilsveen 17’ ter inzage liggen.

Plangebied

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan ligt aan het Wilsveen, in het landelijk gebied van Leidschendam in de Nieuwe Driemanspolder.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Voor het voormalige agrarische bedrijfsperceel Wilsveen 17 is een plan gemaakt dat voorziet in de transformatie van de gronden naar een woonfunctie, waar twee woningen met de bijbehorende erfbebouwing zullen worden gerealiseerd. Dit initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan “Beheersverordening 2017 Leidschendam-Voorburg”. Met het bestemmingsplan “Wilsveen 17” wordt de beoogde ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

Inhoud ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op het Wilsveen op de gevels van de twee nieuw te bouwen woningen de voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting overschrijdt. Voor betreffende nieuw te bouwen woningen moet daarom ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan “Wilsveen 17” een hogere waarde worden vastgesteld voor de maximaal toegestane geluidsbelasting. Het ontwerpbesluit voor het vaststellen van deze hogere waarden is bij het ontwerpbestemmingsplan gevoegd.

Termijn van inzage ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder liggen ter inzage van vrijdag 31 januari 2020 tot en met donderdag 12 maart 2020.

Inzien ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:

• op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.1916.wilsveen17-ON01;

• op de gemeentelijke website www.lv.nl/overzicht-bestemmingsplannen;

• een papieren versie ligt in het Servicecentrum (Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam).

Indienen zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de eerder genoemde termijn van inzage kan iedereen over het ontwerpbestemmingsplan een schriftelijke zienswijze indienen bij:

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg

Ontwerpbestemmingsplan ‘Wilsveen 17’ / zaaknummer 476885

Postbus 1005

2260 BA LEIDSCHENDAM

Een schriftelijke zienswijze dient minimaal voorzien te zijn van:

- uw naam, adres en onderwerp ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Wilsveen 17’.

- een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan en

- uw handtekening.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer P. Heijnen van de afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 070.

Houdt er rekening mee dat uw zienswijze in beginsel openbaar is. Het is niet mogelijk om een anonieme zienswijze of een zienswijze via internet of e-mail in te dienen.

Indienen zienswijzen ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Tijdens de eerder genoemde termijn van inzage kan een belanghebbende over het ontwerpbesluit hogere waarden een schriftelijke zienswijze indien bij:

Het college van Leidschendam-Voorburg

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Wilsveen 17’/ zaaknummer 476885

Postbus 1005

2260 BA LEIDSCHENDAM

Een schriftelijke zienswijze dient minimaal voorzien te zijn van:

- uw naam, adres en onderwerp ‘Zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Wilsveen 17’.

- een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit en

- uw handtekening.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer M. le Cointre van de afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 070.

Houdt er rekening mee dat uw zienswijze in beginsel openbaar is. Het is niet mogelijk om een anonieme zienswijze of een zienswijze via internet of e-mail in te dienen.

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer P. Heijnen of een van de andere medewerkers van de afdeling Maatschappelijke & Ruimtelijke Ontwikkeling, vakgroep ruimtelijke plannen, op telefoonnummer 14 070.

 

Leidschendam-Voorburg, 29 januari 2020