Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2020, 46862Interne regelingen

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 4 september 2020, nr. IENW/BSK-2020/162077, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de subsidiëring van activiteiten in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 10:3, 10:4, eerste lid en 10:9, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 25 augustus 2020, kenmerk MD202073INSTHH;

BESLUIT:

ARTIKEL I

In de bijlage bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt in onderdeel C - milieu, aan de alfabetische rangschikking toegevoegd:

  • Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag, waarop dit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ter attentie van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt; en

  • d. een opgave van de redenen waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.

TOELICHTING

Inleiding

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: het algemene mandaatbesluit) geeft de bevoegdheid aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat besluiten te nemen.

Onderdeel C van de bijlage bij het algemene mandaatbesluit is gewijzigd in verband met de totstandkoming van de Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk. De uitvoering van deze regeling wordt gemandateerd aan de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO). RVO voert vele subsidieregelingen uit voor diverse departementen, waaronder die van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. RVO heeft de benodigde ervaring met beleidsrijke regelingen en de daarbij behorende beoordelingsprocessen.

Subsidieregeling

De Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk heeft tot doel het stimuleren van de afvoer van bij detailhandelaren in Nederland opgeslagen restantvoorraden vuurwerk die per 1 december 2020 niet meer bij de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk zijn aangewezen als consumentenvuurwerk. De subsidieregeling voorziet in een juridische grondslag voor het verstrekken van subsidie aan detailhandelaren voor het laten afvoeren van restantvoorraden vuurwerk en lanceerstandaards door vuurwerkbedrijven. Daarnaast vormt deze regeling ook de juridische grondslag voor het verstrekken van subsidie aan vuurwerkbedrijven voor het afvoeren van restantvoorraden vuurwerk van detailhandelaren ter doorverkoop of vernietiging.

Administratieve lasten en andere gevolgen

Dit wijzigingsbesluit brengt geen administratieve lasten of bedrijfseffecten met zich mee.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op dezelfde datum in werking als de Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat, zodra de regeling in werking treedt, RVO met de uitvoering ervan kan starten.

De subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer