Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten 2020

Logo Someren

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 4 september 2020 het ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten 2020” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020010-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 15 oktober 2020.

 

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten 2020” voorziet in het vertalen van het beleid 'Huisvesting arbeidsmigranten 2020' in de regels van de bestemmingsplannen van de gemeente Someren. De regels van de vigerende bestemmingsplannen worden door dit parapluplan gelijktijdig gewijzigd en/of aangevuld ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten.

 

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

 

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020010-OW01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

 

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

 

 

Naar boven