Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DinkellandStaatscourant 2020, 4601Ruimtelijke plannenGemeente Dinkelland - Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Deurningerstraat 24-26 en Haarstraat 30”

Logo Dinkelland

Burgemeester en wethouders van Dinkelland maken bekend dat ter inzage ligt:

het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, Deurningerstraat 24-26 en Haarstraat 30 ”.

Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk om middels de schuur voor schuur regeling extra bijgebouwen te realiseren op de percelen Deurningerstraat 24 en 26 te Deurningen in ruil voor de sloop van schuren aan de Haarstraat 30 te Weerselo.

Ter inzage

Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 31 januari 2020 tot en met donderdag 12 maart 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPDEURNGSTR2426-OW01.

Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.

Zienswijze

Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 11, 7590 AA Denekamp en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met dhr. R. Oude Moleman van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd