Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 augustus 2020, nr. PO/FenV/25135448, houdende wijziging van de Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021 in verband met de vaststelling van het bedrag bijzondere bekostiging voor de beloning van leraren die lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs op een school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 120 van de Wet op de expertisecentra;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING EERSTE REGELING BEKOSTIGING PERSONEEL PO 2020–2021 EN VASTSTELLING BEDRAGEN VOOR ONDERSTEUNING VAN LEERLINGEN IN HET PO EN VO 2020–2021

De Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021 wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 37 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 37a. Bijzondere bekostiging voor de beloning van leraren die lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs op een school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd

  • 1. Het bevoegd gezag van een school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd waar op 1 oktober 2019 ten minste 7 leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs waren ingeschreven en de gegevens van deze leerlingen uiterlijk op 1 december 2019 waren opgenomen in BRON, ontvangt op aanvraag bijzondere bekostiging voor personeel.

  • 2. Voor het indienen van een aanvraag wordt gebruikgemaakt van het daarvoor beschikbaar gestelde formulier op www.duo.nl en gaat vergezeld van de volgende gegevens: naam, BRIN-nummer, postcode en plaats van de school.

  • 3. De aanvraag dient uiterlijk op 1 oktober 2020 ontvangen te zijn. Aanvragen die na die datum worden ontvangen, worden afgewezen.

  • 4. De bekostiging bedraagt per in de aanvraag opgenomen ingeschreven leerling met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs die voldoet aan de voorwaarden gesteld in het eerste lid maximaal € 900,00.

  • 5. Voor de bijzondere bekostiging op grond van dit artikel is voor schooljaar 2020–2021 een bedrag van maximaal € 16,5 miljoen beschikbaar.

  • 6. Indien het bekostigingsplafond, bedoeld in het vijfde lid, door toekenning van alle aanvragen dreigt te worden overschreden, wordt het bedrag per leerling, bedoeld in het vierde lid, verlaagd naar rato van het aantal leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs waarvoor de bekostiging wordt toegekend.

  • 7. In de verantwoording over kalenderjaar 2021 wordt aangegeven waar de bijzondere bekostiging voor de beloning van leraren die lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs op een school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd aan besteed is, waarbij in ieder geval het aantal leraren dat een beloning heeft ontvangen wordt vermeld.

  • 8. De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media beslist uiterlijk in december 2020 op de aanvraag.

B

In artikel 41 wordt, onder vernummering van het vierde tot vijfde lid, na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 4. De bijzondere bekostiging voor personeel, bedoeld in artikel 37a, wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen van gelijke omvang. De eerste betaling vindt plaats in december 2020. In deze maand wordt ook de bekostiging voor de maanden augustus, september, oktober en november van het jaar 2020 betaald.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Inleiding

Met deze regeling kunnen scholen in het voortgezet speciaal onderwijs die het uitstroomprofiel vervolgonderwijs aanbieden een beroep doen op bijzondere bekostiging ten behoeve van een beloning aan leraren die lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs op een school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd.

Met het convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in funderend onderwijs 2020–2021 dat op 1 november 2019 is getekend, is geld vrijgemaakt voor de beloning van leraren die lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs op een school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd. In het convenant is afgesproken dat dit geld door de PO-Raad en de vakbonden gebruikt kan worden om een beloning voor deze leraren te realiseren. Met deze regeling wordt het beschikbaar gestelde geld verwerkt in de bekostiging.

Aanvraagprocedure en voorwaarden

Er is gekozen voor een procedure die voor de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zo eenvoudig mogelijk is. De regeling wordt uitgevoerd door DUO. De aanvraagprocedure geschiedt via één formulier, waarmee een school voor voortgezet speciaal onderwijs in één keer voor leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs bijzondere bekostiging kan aanvragen. Voorwaarde is daarbij dat er ten minste 7 leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs op 1 oktober 2019 stonden ingeschreven en dat de gegevens van deze leerlingen uiterlijk op 1 december 2019 waren opgenomen in BRON. Het aantal leerlingen waarvoor bijzondere bekostiging kan worden ontvangen, wordt door DUO vanuit de BRON-registraties aangegeven op het aanvraagformulier. Voor maximaal dit aantal leerlingen kan de bijzondere bekostiging worden aangevraagd. De scholen waarvoor het aanvraagformulier is klaargezet, worden hierover geïnformeerd.

Controle/doelmatigheid

De scholen die bijzondere bekostiging aanvragen, dienen in de leerlingenadministratie vast te leggen welk uitstroomprofiel leerlingen volgen, zodat de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) kan toezien op de bijzondere bekostiging. De controle van de inspectie geschied per leerling.

Uitvoering en handhaving

Het inrichten van een landelijke regeling bij DUO heeft tot gevolg dat schoolbesturen in het voortgezet speciaal onderwijs te maken krijgen met een aanvraagprocedure, registratie en verantwoording. Scholen die een beroep doen op deze regeling, dienen op verzoek van de inspectie aan te tonen dat de leerlingen die geregistreerd staan in BRON met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en waarvoor bijzondere bekostiging is ontvangen, ook daadwerkelijk uitstroomprofiel vervolgonderwijs volgen. Dit kan aangetoond worden door middel van het ontwikkelperspectief (oop) van leerlingen, wat is opgenomen in de leerlingendossiers. In het ontwikkelingsperspectief moet het uitstroomprofiel vervolgonderwijs zijn opgenomen. Onrechtmatig aangevraagde en toegekende bekostiging wordt teruggevorderd.

Gevolgen voor regeldruk

Er is nagegaan of sprake is van administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten. De regeling is ter beoordeling voorgelegd aan de ATR, maar niet geselecteerd voor formele advisering.

Dit besluit brengt enige administratieve lasten met zich mee als het gaat om de handelingen die een bevoegd gezag van een school moet verrichten om een aanvraag te doen voor bijzondere bekostiging. Uitgaande van een schatting van 90 scholen die beroep zullen doen op deze regeling en een aantal van circa 18.000 leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs, worden de administratieve lasten geraamd op € 110.000 voor het schooljaar 2020–2021.

Uiteraard dienen de scholen deze bekostiging te verantwoorden in hun jaarverslag. In de verantwoording over kalenderjaar 2021 moet worden aangegeven waar de bijzondere bekostiging aan besteed is, waarbij in ieder geval het aantal leraren dat een beloning heeft ontvangen wordt vermeld.

Inwerkingtreding

Voor de inwerkingtreding van deze regeling wordt aangesloten bij het moment van inwerkingtreding van de Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021. Hiermee wordt afgeweken van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten voor wat betreft de implementatietermijn van twee maanden. Er is daarom voor gekozen om de scholen tot 1 oktober de tijd te geven om hun aanvraag in te dienen bij DUO. Ook worden scholen tijdig geïnformeerd over de regeling.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven