Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenStaatscourant 2020, 4595Ruimtelijke plannenGemeente Amstelveen – gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Herziening Wester Amstel 2018 - Amsteldijk Noord 100-100a” en besluit hogere grenswaarden geluid 4 woningen Amsteldijk Noord 100-100a

Logo Amstelveen

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 11 december 2019 het bestemmingsplan “Herziening Wester Amstel 2018 - Amsteldijk Noord 100-100a” gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan met de bijbehorende stukken (IDN: NL.IMRO.0362.03M-VG01) wordt gedurende zes weken, van 24 januari 2020 tot en met 5 maart 2020, ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken eveneens bekend dat het college op 8 oktober 2019 heeft besloten hogere grenswaarden geluid voor de 4 nieuw te bouwen woningen op de locatie Amsteldijk Noord 100-100a vast te stellen, in verband met het bestemmingsplan “Herziening Wester Amstel 2018 - Amsteldijk Noord 100-100a”. Het besluit hogere grenswaarden geluid 4 woningen Amsteldijk Noord 100-100a wordt gedurende zes weken, van 24 januari 2020 tot en met 5 maart 2020, ter inzage gelegd.

B estemmingsplan

Het genoemde bestemmingsplan voorziet in het juridisch-planologisch kader voor de herontwikkeling van de locatie Amsteldijk Noord 100-100a in het buitengebied van Amstelveen. Op deze locatie bevindt zich een voormalig garagebedrijf. Het braakliggende terrein is toe aan een nieuwe functie. Met het onderhavige bestemmingsplan is het mogelijk om op de onderhavige locatie 4 woningen in 2 nieuwe twee-onder-een-kap woningen te realiseren. In verband met de nieuwbouw zal de bestaande bebouwing gesloopt worden. Het bestemmingsplangebied ligt langs de Amstel en aan de Amsteldijk.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan twee wijzigingen doorgevoerd.

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen gaven aanleiding het bestemmingsplan te wijzigen. Voor de reactie op de zienswijzen en de planwijzigingen wordt verwezen naar de “Nota van Beantwoording Zienswijzen – Herziening Wester Amstel 2018 - Amsteldijk Noord 100-100a (Ontwerp)”.

B es luit hogere grenswaarden geluid

In verband met de geluidsgevoelige functies, namelijk de 4 woningen, in het genoemde bestemmingsplan, zijn vanwege de geluidsbelasting op de nieuwe woningen hogere (grens)waarden benodigd. Op grond van de Wet geluidhinder kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vaststellen.

Bij de vaststelling van de hogere waarden zijn ten opzichte van het ontwerpbesluit geen wijzigingen doorgevoerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan “Herziening Wester Amstel 2018 - Amsteldijk Noord 100-100a” met bijbehorende stukken, en het besluit hogere grenswaarden geluid 4 woningen Amsteldijk Noord 100-100a, liggen gedurende 6 weken ter inzage met ingang van 24 januari 2020 tot en met 5 maart 2020.

De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:

  • -

    in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0362.03M-VG01 ;

  • -

    via de gemeentelijke website http://ro0362.ropubliceer.nl ;

  • -

    in papieren vorm bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

Beroep

Met ingang van 25 januari 2020 kan gedurende zes weken tegen de beide besluiten beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze op het betreffende ontwerpbesluit heeft ingediend, dan wel door een belanghebbende aan wie niet verweten kan worden dat hij/zij niet tijdig een zienswijze ingediend heeft.

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.