Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2020, 45939VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT 699-2020

Logo Utrecht

Provincie Utrecht, 699-2020, gemeente Bunnik, N410, Aanleg vrijliggend fietspad N299-‘t Burgje.

Besluit van de provincie Utrecht van 18 augustus 2020, nummer 820F98CC, tot vaststelling van verkeersmaatregelen ten behoeve van de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Burgweg, provinciale weg N410, in de gemeente Bunnik, tussen Houten en Odijk, vanaf de N229 tot de uitbreiding ’t Burgje v.v. hmp. 4.160 en hmp. 3.800.

Gebruikte afkortingen

RVV = Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

BABW = Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

Hmp. = hectometerpaal

Overwegingen

De gemeente Bunnik realiseert op dit ogenblik de wijk ’t Burgje aan de noordzijde van de N410, nabij Odijk. Een goede fietsverbinding met Odijk is daarvoor essentieel. Voor de gemeente Bunnik is het van belang dat er een veilige fietsverbinding tussen de uitbreiding ’t Burgje, ten noorden van de N410, en de N229 komt zodra de eerste woningen worden opgeleverd. Deze fietsverbinding maakt deel uit van de toekomstige fietsverbinding tussen Bunnik en Houten.

Noodzaak en doelstelling verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het BABW moet voor het nemen van verkeersmaatregelen en het aanbrengen van borden van bijlage I van het RVV 1990 en verkeerstekens op het wegdek een verkeersbesluit worden genomen. De doelstellingen van dit verkeersbesluit zijn het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Verplicht overleg politie

Zoals in artikel 24 van het BABW is voorgeschreven, is overleg gepleegd met de korpschef van de nationale politie over deze verkeersmaatregel. De daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering van de politie heeft ingestemd met de maatregelen ten behoeve van de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Burgweg, provinciale weg N410, in de gemeente Bunnik, tussen Houten en Odijk, vanaf de N229 tot de uitbreiding ’t Burgje v.v. hmp. 4.160 en hmp. 3.800.

Afweging belangen

Met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst door de provincie Utrecht en de gemeente Bunnik kan gemeente Bunnik, vooruitlopend op de totale realisatie van het vrijliggend fietspad door de provincie, een veilige fietsverbinding realiseren tussen de uitbreiding ’t Burgje en de N229. De maatregelen dragen bij aan een betere leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid van de gebruikers van de provinciale weg N410 en de uitbreiding ’t Burgje.

Bevoegdheid

De weggedeelten waar deze maatregelen worden getroffen, zijn in beheer bij de provincie Utrecht. Daarom zijn wij, Gedeputeerde Staten van Utrecht, op grond van artikel 18, lid 1, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

Besluit

In overeenstemming met de aangehechte en van dit verkeersbesluit deel uitmakende beeldmateriaal genaamd ‘vb.699.2020.bijlage.pdf’, worden de volgende maatregelen uitgevoerd op de provinciale weg ten behoeve van de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Burgweg, provinciale weg N410, in de gemeente Bunnik, tussen Houten en Odijk, vanaf de N229 tot de uitbreiding ’t Burgje v.v. hmp. 4.160 en hmp. 3.800.

Plaatsen:

borden 7x B6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met bijbehorende stopstrepen en haaientanden op het wegdek zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, zodat de bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. Plaatsing ter hoogte van hmp. 4x 4.160 en 3x 3.990;

borden 6x G12A van bijlage 1 van de RVV 1990 tot het instellen van een fiets- en bromfietspad. Plaatsing ter hoogte van hmp. 4x 4.160 en 3x 3.990;

borden 2x B1 van bijlage 1 van de RVV 1990 om aan te geven dat de N410 een voorrangsweg is. Plaatsing ter hoogte van hmp. 4.160;

bord C15 van bijlage 1 van de RVV 1990, Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. Plaatsing op de middengeleider ter hoogte van de aansluiting hmp. 4.160.

 

Aandachtspunt

Dit besluit laat de eventuele toepassing van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 onverlet..

 

 

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf 31 augustus 2020 gedurende zes weken ter inzage in het provinciehuis van Utrecht en is in te zien na telefonische afspraak via +31302589111. Het besluit wordt ook elektronisch gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Tevens hebben wij dit verkeersbesluit openbaar gemaakt via het internetdomein van de provincie Utrecht: http://www.provincie-utrecht.nl.

Rechtsbescherming

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

namens hen,

Cock van Dijk

Teamleider domein Mobiliteit

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier “Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD”. Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl/formulierbezwaar.

Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten, uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer) de reden van bezwaar, ondertekening.

 

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daarbij is een griffierecht verschuldigd (zie ook: www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/ voor de hoogte van het griffierecht). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.