Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2020, 45818VerkeersbesluitenV E R K E E R S B E S L U I T

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 

gelet op:

het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WvW1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW);

het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WvW1994 dat een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de WvW1994 dat het college van burgemeester en wethouders hier bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten;

het Algemeen Mandaatbesluit Midden-Groningen, zaaknummer 2018-000076, vastgestelde doormandateringslijst van 2 januari 2018, team Omgevingskwaliteit taken 2 en 12, waarbij het mandaat is verleend namens het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit te nemen of in te trekken.

dat op de voorgestelde verkeersmaatregelen zowel de uitgangspunten van Duurzaam Veilig, de Wegenverkeerswet 1994 (WvW94) als de uitvoeringsvoorschriften van het BABW/RVV1990 worden gevolgd;

 

 

overwegende:

dat de Eendrachtbrug aan de Van der Duyn van Maasdamweg te Hoogezand niet voldoende draagkracht heeft voor zwaar verkeer;

dat de Eendrachtsbrug en Van der Duyn van Maasdamweg in beheer en eigendom zijn van de gemeente Midden-Groningen;

dat bij te zware belasting schade aan de brug kan ontstaan;

dat bij te zware belasting gevaar kan optreden voor gebruikers van de brug;

dat op korte termijn geen vervanging of versteviging van de constructie van de brug gepland staat;

dat uit een veiligheidsonderzoek de huidige aslastbeperking van 5 ton noodzakelijkerwijs moet worden verlaagd naar 3 ton, totdat de constructie is aangepast.

dat over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de politie Eenheid Noord-Nederland, overeenkomstig art. 24 BABW en deze op het bebordingsplan positief heeft geadviseerd; (brief van 27—07-2020, ingekomen 03-08-2020)

gezien het vorenstaande de bebording en vooraankondiging overeenkomstig bijgevoegde tekening gerealiseerd kan worden.

 

 

B E S L U I T E N:

Instellen tijdelijke gesloten verklaring voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan 3 ton op de Eendrachtsbrug Hoogezand.

 

Dit besluit te realiseren door het plaatsen van verkeersborden met bordcode: C20 met de aanduiding “3 t”, als bedoeld in de uitvoeringsvoorschriften BABW en in bijlage I van het RVV1990, overeenkomstig bijgaand op dit besluit betrekking hebbende tekening. De tijdsduur van de tijdelijke gesloten verklaring is zoveel korter of langer als nodig is.

 

Hoogezand, 28-08-2020, zaaknummer: 2020-023578

 

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

 

B.F. Luinge

Beleidsmedewerker Omgevingskwaliteit

 

Publicatie besluit

Dit besluit publiceren in de Staatscourant met onderstaande regelverwijzing in de eerstvolgende Regiokrant en ligt ter inzage gedurende 6 weken van 02-09-2020 tot en met 14-10-2020.

De publicatietekst in de Regiokrant is:

 

Verkeersbesluit instellen maximale aslast 3 ton Eendrachtsbrug Hoogezand .

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen hebben een verkeersbesluit genomen voor het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan 3 ton op de Eendrachtsbrug te Hoogezand. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. De volledige tekst is in te zien op: www.officielebekendmakingen.nl

 

Bijlage: Situatietekening

 

Rechtsmiddelen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van publicatie worden ingediend. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet het volgende bevatten:

De naam en het adres van de indiener;

De dagtekening;

Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

De gronden van het bezwaar.

 

Verder bestaat de mogelijkheid om tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Voor het verzoek is griffierecht verschuldigd.