Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2020, 45815VerkeersbesluitenV E R K E E R S B E S L U I T

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 

gelet op:

het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WvW1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW);

het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WvW1994 dat een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de WvW1994 dat het college van burgemeester en wethouders hier bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten;

het Algemeen Mandaatbesluit Midden-Groningen, zaaknummer 2018-000076, vastgestelde doormandateringslijst van 2 januari 2018, team Omgevingskwaliteit taken 2 en 12, waarbij het mandaat is verleend namens het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit te nemen of in te trekken.

 

overwegende:

dat in de huidige situatie een eenzijdig parkeerverbod geldt op de Botjesweg te Zuidbroek;

dat vanuit Europese jurisprudentie bij een stopverbod wel in de berm mag worden geparkeerd;

dat voor bereikbaarheid door hulpdiensten aan de Botjes zwembaai / zandgat het onwenselijk is dat in de berm wordt geparkeerd;

dat op advies van de politie het parkeerverbod wordt gewijzigd in een stopverbod en dat daarmee niet op de rijbaan en niet in de berm mag worden gestopt;

dat door dit verkeerbesluit de vrijheid en veiligheid van het verkeer niet wordt geschaad;

dat de Botjesweg in beheer en eigendom is van de gemeente Midden-Groningen;

dat met deze maatregel geen onevenredige belangen worden geschaad;

dat over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de politie Eenheid Noord-Nederland, overeenkomstig art. 24 BABW en deze akkoord is gegaan (brief van 26-07-2020, ingekomen 03-08-2020) met de voorgestelde verkeersmaatregel;

gezien het vorenstaande de bebording overeenkomstig bijgevoegde tekening op de Botjesweg gerealiseerd kan worden.

 

B E S L U I T E N:

Opheffen parkeerverbod en instellen stopverbod op een gedeelte van de Botjesweg te Zuidbroek.

 

Dit besluit te realiseren door het verwijderen van verkeersborden volgens het model E01 en het plaatsen van verkeersborden volgens het model E02 als bedoeld in bijlage I van het RVV1990, overeenkomstig bijgaand op dit besluit betrekking hebbende tekening.

 

Hoogezand, 28-08-2020, zaaknummer: 2020-027654

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

 

B.F. Luinge

Beleidsmedewerker Omgevingskwaliteit

 

Publicatie besluit

Dit besluit publiceren in de Staatscourant met een regelverwijzing in het eerstvolgende Regiokrant en ligt ter inzage gedurende 6 weken van 02-09-2020 tot en met 14-10-2020.

De publicatietekst in de Regiokrant is:

 

Verkeersbesluit opheffen parkeerverbod en instellen stopverbod gedeelte Botjesweg te Zuidbroek .

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen hebben een verkeersbesluit genomen voor het opheffen van een parkeerverbod en het instellen van een stopverbod op een gedeelte van de Botjesweg te Zuidbroek. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. De volledige tekst is in te zien op: www.officielebekendmakingen.nl

 

 

Bijlage: situatietekening

Rechtsmiddelen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van publicatie worden ingediend. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet het volgende bevatten:

De naam en het adres van de indiener;

De dagtekening;

Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

De gronden van het bezwaar.

 

Verder bestaat de mogelijkheid om tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Voor het verzoek is griffierecht verschuldigd.