Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2020, 4565Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Julianalaan 68-70, Kaag’

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat met ingang van donderdag 23 januari 2020 gedurende zes weken het bestemmingsplan ‘Julianalaan 68-70, Kaag’ als ontwerp ter inzage ligt.

Locatie en projectinhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Julianalaan 68 en 70 te Kaag. Deze gronden staan kadastraal bekend als gemeente Alkemade, sectie A en nummers 1385, 1437 en 2100 (gedeeltelijk). Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het realiseren van tien appartementen verdeeld over vier gebouwen, nadat de bestaande bebouwing is verwijderd.

Anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat zij een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten met de initiatiefnemers. In de overeenkomst worden de uitgangspunten van het plan, de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen, het gemeentelijk kostenverhaal en zaken als planschade vastgelegd.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen, met uitzondering van de anterieure overeenkomst, van donderdag 23 januari t/m woensdag 4 maart 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Op afspraak kunt u documenten die openbaar zijn komen inzien. Maak een afspraak via https://afspraken.kaagenbraassem.nl/internetafspraken voor het inzien van stukken. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.JULIANALAAN68EN70-ONT1.

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen. Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Kaag en Braassem.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit ontwerpbestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar via info@kaagenbraassem.nl of 071-3327272. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.